• KRIZOVÝ PLÁN

   ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

   KARDAŠOVA ŘEČICE

    

    

   Vypracovala:

   Mgr. Lenka Míchalová, metodička prevence

   Schválila:

   Ing. Jana Hýbková, ředitelka školy

   Všichni pracovníci ZŠ s ním byli seznámeni:

   18. 9. 2023

   Směrnice nabývá platnosti dne:

   18. 9.  2023

   Školní rok:  2023/2024

    

    

    

   Krizový plán vychází z těchto dokumentů:

    

    

    Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28

    Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže

    Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

    Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

    Vyhláška č. 116/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

    Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28

    Metodický pokyn k MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 22 294/2013-1

    Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 20 006/2007-51

    Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14 423/1999-22

    Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10 194/2002-14

    Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí – žáků ve školských zařízení zřizovaných MŠMT č.j. 37 014/2005-25

   Metodický pokyn ministrině školství k řešení šikany a předcházení šikaně ve školách MŠMT 2016

    Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.

    Školní řád ZŠ a MŠ Kardašova Řečice, (Kázeňská opatření, dodatek ŠŘ – úprava přestávek)

    

    

    

   Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situacích ve škole

    

   1. Krizový plán: ŠIKANA

    

   Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu (viz. Kyberšikana).

   Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií. Proto existují dva typy scénáře:

    

   SCÉNÁŘ 1:

   POKUD ZAMĚSTANEC ŠKOLY ZJISTÍ INFORMACE O POČÁTEČNÍ ŠIKANĚ

    (stádium 1 – a počátek 3) a JINÉM AGRESIVNÍM CHOVÁNÍ, JE POVINNEN POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ!:

   1. Neprodleně oznámit toto zjištění metodičce prevence, výchovné poradkyni

   2. Následuje schůzka metodičky prevence, výchovné poradkyně, třídního učitele(ky), ředitelka školy, případně svědků z řad zaměstnanců a jsou dohodnuty další kroky.

   3. Metodička prevence, třídní učitel, výchovná poradkyně, ředitelka školy (podle domluvy) vedou rozhovory s obětí a svědky. Vše zaznamenat. Zjistit:

    

   Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí.

   Kdo je agresorem, kolik je agresorů. Kdo z nich je iniciátor – aktivní účastník šikanování.

   Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem.

   K jak vážným a agresivním a manipulativním projevům došlo.

   Jak dlouho šikana trvá.

    

   4. Možný rozhovor s dalšími svědky.

   5. Metodik prevence, výchovné poradkyně a ředitelka školy provedou rozhovor s agresorem/agresory (opět je třeba vše písemně zaznamenat. Pokud je více agresorů je možné je nechat mezi s sebou konfrontovat.

   6. Telefonické oznámení stavu věci rodičům agresorů (ředitelka školy) → následná schůzka MP, ředitelka školy, výchovná poradkyně, třídní učitel(ka), rodičeagresorů

    → následná schůzka MP, ředitelka školy,výchovná poradkyně, třídní učitel(ka) rodičeobětí

   7. Potrestání agresora podle sankčního řádu školy/krizového plánu.

   8. Práce se třídou, ve které k šikaně došlo – třídní učitel(ka), metodička prevence, výchovné poradkyně, PPP Jindřichův Hradec,Pravdova 837/II, telefon – 384 388 133, 721 077 255, oblastní metodik prevence Mgr. Petra Davidová - 725438733

   SVP  JH – 384 351 366, 777 356 748

    

    

    

   SCÉNÁŘ 2: POKROČILÁ NEOBVYKLÁ ŠIKANA

    

    Pomoc u pokročilé šikany s neobvyklou formou – tzv. výbuchu skupinového násilí nebo také školního „lynčování“ má charakter krizového scénáře. V tomto případě nelze čekat na odborníka - specialistu, protože oběti jsou ohroženy na zdraví nebo dokonce na životě a později je většinou nemožné případ vyšetřit. Jedná se o případ šikany, kdy dochází k trestnému činu (provinění) nebo se jedná o podezření na takovýto trestný čin (provinění). Škola tuto situaci není schopna vyřešit sama. Je nutná spolupráce specializovaných institucí a policie.

    

   POKUD JE ZAMĚSTANEC ŠKOLY SVĚDKEM ŠIKANY VE STÁDIU (3 – 5) nebo JINÉHO AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ, JE POVINNEN POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ!:

    

   1. Zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany

   2. Bezprostřední záchrana oběti (první pomoc, popř. přivolání záchranné služby), zastavení skupinového násilí (oddělení agresorů).

   3. Kontaktování metodičky prevence, která bezprostředně kontaktuje ředitelku školy a rodiče oběti o události. S vedením školy se domluví další postup.

   4. Zabránění domluvě na křivé výpovědi

    

   - dozor pedagogů, jiných dospělých osob

   - oddělení agresorů– zajistit u všech skupin dozor a hlavně nevyslýchat

    

   5. Oznámení na policii, paralelně - navázání kontaktu se specialistou na šikanování,

   informace rodičům (ředitelka školy, metodička prevence, výchovná poradkyně)

   6. Vlastní vyšetřování (ředitelka školy, metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní učitel-ka)

    

   - rozhovor s obětí a informátory

   - nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků

   - individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky

   - rozhovor s agresory

    

   NIKDY NEKONFRONTOVAT OBĚTI A AGRESORY!

   7. Spolupráce s dalšími institucemi

   8. Potrestání agresora a další práce s agresorem

   9. Práce se třídou, skupinou, ve které k šikaně došlo -třídní učitel(ka), metodička prevence, výchovná poradkyně, PPP Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, telefon – 384 388 133, 721 077 255, oblastní metodik prevence Mgr. Petra Davidová – 725438733, SVP JH – 384 351 366, 777 356 748

    

    

    

    

   V jakém případě vyrozumět Policii ČR a OSPOD

    

   telefon – 158, 112

   kontakt na oddělení prevence Policie Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II,

   nprap. Věra Mžiková, telefon – 974233207, mobil – 724250836, email- jh.pis@pcr.cz(tzv. Mládežníci – pracovníci, kteří mají na strarosti šikanu).

    

    Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, bývá to často u pokročilé šikany.

    Jestliže má pedagog podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost Městskému úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

    V případě, že rodiče odmítají spolupracovat se školou a opakovaně se odmítají zúčastňovat výchovných komisí, je škole povinna vyrozumět OSPOD, Janderova 147/II, telefon: 384 351 111 (vedoucí odboru – Mgr. Zdeňka Šindelářová – 384 351 300, e-mail: sindelalarova@jh.cz)

    

   Výchovná opatření (míru zhodnotí pedagogický tým):

   1. Napomenutí třídního učitele

   2. Důtka třídního učitele

   3. Důtka ředitele školy

   4. Snížená známka z chování

    

   Co dělat v případě napadení žáka žákem -  zasahuje jakýkoliv zaměstnanec školy

   • Zvládnutí prvního šoku
   • Oddělit agresora od oběti
   • Zajistit bezpečí oběti a první pomoc
   • Uvědomění o incidentu vedení školy, metodičku prevence, výchovnou poradkyni
   • Vyhodnocení závažnosti situace zda volat RZS nebo Policii. (155,158)
   • Zajištění informace zákonným zástupcům
   • Následný postup týmu viz.výše

    

   RZS: 155, 112

   Policie:

         Telefony: 158, 112

         kontakt na oddělení prevence Policie Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II,

   nprap. Věra Mžiková, telefon – 974233207, mobil – 724250836, email- jh.pis@pcr.cz

    

   Vloženo dne 6. 1. 2024 na žádost Školské rady Kardašova Řečice

    

   1. Krizový plán: KYBERŠIKANA

    

   Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.

   Kdo řeší:

    

   U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitelka školy

   školní metodička prevence s výchovnou poradkyní, třídním učitelem(kou), se školskými poradenskými zařízeními – viz výše

    

    

   Postup při řešení šikany (ŠMP, TU, ředitelky)

    

   1. Zajistit ochranu oběti. Kontaktovat operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www.stránek, profilu….atd.

   2. Zajistit dostupné důkazy

   3. Důkladně vyšetřit (NE KONFRONTACE OBĚTI A AGRESORA) a žádat odbornou pomoc – Vyšetřit všechny souvislosti se zjištěným incidentem. Zajistit si podporu a pomoc externího pracovníka (IT expert, PPP, policie…

   4. Informovat rodiče oběti a rodiče kyberagresora. Poučit rodiče o tom, koho mohou (je vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP, právní zástupce atd.). Některé případy kyberšikany nespadají do kompetence školy.

    

   Výchovná opatření (míru zhodnotí MP, výchovné poradkyně, ředitelka školy):

    

   1. Napomenutí třídního učitele

   2. Důtka třídního učitele

   3. Důtka ředitele školy

   4. Snížená známka z chování

    

    

   1. Krizový plán: ZÁŠKOLÁCTVÍ

    

   Za záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená absence žáka (absenci žáka omlouvá pedagog, nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce či plnoletého žáka, vždy v souladu s pravidly školy o omlouvání absence)základní školy ve škole. Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu (pravidel stanovených školou), současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku.

   Pravé záškoláctví – žák se ve škole neukazuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí

   Záškoláctví s vědomím rodičů – na této formě se podílí několik typů rodičů, jejichž hlavními charakteristikami je buď odmítavý postoj ke škole nebo přílišná slabost ve vztahu k dítěti či závislosti na pomoci a podpoře dítěte v domácnosti.

   Záškoláctví s klamáním rodičů - existují děti, které dokážou přesvědčit rodiče o svých zdravotních obtížích, po které nemohou jít do školy a rodiče jim absenci omlouvají pro tyto zdravotní důvody, tento typ záškoláctví je však obtížně rozlišitelný od záškoláctví s vědomím rodičů.

   Odmítání školy – některým typům žáků činí představa školní docházky psychické obtíže.

    

   Kdo řeší + s kým spolupracuje

    

   § U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informována  ředitelka školy

   § Školní poradenské pracoviště (školní metodička prevence, výchovná poradkyně, ředitelka školy)

   § OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí), POLICIE ČR

    

    

   Jak postupovat - vyšetření příčin záškoláctví

   § rozhovor s dítětem - žákem

   - porozumět individualitě dítěte

   - nutné komunikovat přátelsky, bez hodnocení a odsuzování

   - hovořit zásadně o konkrétním chování, bez nálepkování dítěte

   - nezjišťovat věcnou stránku problému, ale jak ho dítě prožívalo

   - zajímat se, jak svoje chování vidí s odstupem, co si o něm myslí teď

   - společně hledat cesty k nápravě

   - má-li dítě dobrou vůli chovat se lépe, připravit mu pro to podmínky v rodině i ve škole (tato dobrá vůle nesmí být promarněna)

    

   § rozhovor s rodiči

   - vyjádřit porozumění jejich emocím

   - vést je k oddělování osobnosti dítěte od jeho konkrétního chování

   - vést k porozumění motivaci chování dítěte

   - co rodiče mohou nebo dokonce musí udělat ke zlepšení situace

   - na konci rozhovoru vždy shrnout, co bylo dohodnuto

   - dohodnout se na následném sezení k reflexi, jak dohodnutá opatření fungují případně k hledání    dalších možností

    

    

    

    

   Kdy informovat Policii ČR, OSPOD

    

    Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání jeho nepřítomnosti, upozorní na povinnost stanovenou zákonem a seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. O pohovoru provede zápis, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii. Odmítnutí či převzetí zápisu se do zápisu zaznamenává.

    

    Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou komisi. Podle závažnosti absence žáka se jí účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel(ka), výchovná poradkyně, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodička prevence, popř. další odborníci. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který zúčastnění podepíší. Neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápise zaznamenávají. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.

    

    V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zasílá škola oznámení o zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací (např. kopii písemného pozvání zákonných zástupců žáka k návštěvě školy, kopii zápisu z pohovoru, písemné vyjádření výchovného poradce, kopii písemného pozvání zákonných zástupců žáka na výchovnou komisi, kopii zápisu o jednání výchovné komise atp.) orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. V rámci sociálně-právní ochrany se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami závažného rázu zabývají kurátoři pro děti a mládež. Jejich úkolem je v tomto případě řešení případů záškoláctví ve spolupráci s rodiči a se školou. Postupují mj. podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

    

    V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, následuje hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR. Problematika záškoláctví je obsažena přímo v trestním zákoně (trestné činy proti rodině a mládeži) nově se uvádí v trestním zákoníku Trestné činy proti rodině a dětem.

    Pokud má žák více zameškaných hodin, které jsou sice omluvené, ale učitel má podezření na skryté záškoláctví, může tuto informaci konzultovat s OSPODem.

    

    

    

    

    

   Výchovná opatření (míru zhodnotí MP, výchovná poradkyně, ředitelka školy):

    

   1. Napomenutí třídního učitele

   2. Důtka třídního učitele

   3. Důtka ředitele školy

   4. Snížená známka z chování

    

    

   4. Krizový plán: VANDALISMUS

   Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho poškozováním a ničením majetku ostatních žáků a žákyň, případně dalších členů školní komunity.

   Jedná se buď o významné útoky na věci, které mají za následek jejich úplné zničení (ulomené části nábytku, prokopnuté dveře, utržené vodovodní kohoutky, utrhané hadice od hasicích přístrojů, zničené školní pomůcky…) nebo významné poškození (čmáranice a nápisy na zdech apod.)

   Důvody pro takové chování jsou nejrůznější a pro vypořádání se s jevem je třeba se jimi zabývat v každém konkrétním případě. Jestliže se jedná o záměr a cíl, pak je třeba použít vůči žákyni/žákovi jiné opatření, než když se jedná o snahu na sebe upozornit, vyrovnat se spolužákům a spolužačkám nebo o následek šikany, či její doprovodný projev.

    

   Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil. Proto bude po něm škola požadovat náhradu. U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně, je preferován tento způsob náhrady škody. Případně může škodu nahradit jeho zákonný zástupce.

    

    Pokud vznikne škoda na školním majetku je potřeba sepsat o celé záležitosti záznam (kdo, kdy, kde, jak, proč, čím…). VŽDY JE INFORMOVÁNA ředitelka školy, MP, výchovná poradkyně, třídní učitel(ka).

    

   Kdy hlásit rodičům?

   V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá (dle platného trestního zákoníku činí výše škody nikoliv nepatrné 5.000,- Kč), je třeba věc oznámit rodičům tehdy, jestliže dítě věc poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu. V případě škod většího rozsahu nebo škod na majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoby v průběhu školní exkurze atd.) oznamujte rodičům vždy.

    

   Kdy hlásit policii?

    V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné poškození nebo zničení věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci.

    

   Kdy hlásit OSPOD?

    V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila škola, neměla žádný účinek.

    

   Výchovná opatření (míru zhodnotí MP, výchovná poradkyně, ředitelka školy):

    

   1. Napomenutí třídního učitele – drobné poškozování školního majetku

   2. Důtka třídního učitele – pokud žák i nadále pokračuje ve svém chování nebo se dopustil závažnějšího přestupku

   3. Důtka ředitele školy – žák pokračuje v přestupcích nebo závažně porušil školní řád

    

    

   5. Krizový plán: KRÁDEŽ

   Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom byl informován.

   Předmětem krádeže bývá de facto cokoliv, co někdo může potřebovat. Hmotná škoda není vždy rozhodující, protože pro majitele mají některé předměty osobní a emocionální hodnotu. V případě krádeží není rozhodujícím situačním faktorem čas, jako v případě vandalismu, ale příležitost. Většinou se kradou věci volně položené a nezabezpečené. Čím menší předmět je a cennější nebo zajímavější, tím je pro zloděje lákavější.

   Postup při řešení krádeže:

   1. Každý, kdo se dopustí krádeže na školní půdě, by měl mít možnost pohovořit si o svém jednání s ředitelem nebo ředitelkou školy.

   2. S náhradou způsobené škody postupujte jako u vandalismu. Preferujte nápravu vztahu mezi poškozeným a zlodějem – trvejte na tom, aby zloděj věc vrátil přímo poškozenému, omluvil se a nabídnul za své chování nějakou kompenzaci.

   3. Zákonné zástupce zloděje vyrozumívejte vždy až poté, kdy budete přesně znát příčiny, které dítě k takovému chování vedly a to zejména v případě menších dětí

   4. O krádeži a jejím šetření proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny důležité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím…

    

   U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk. zařízení. Dále tuto situaci řeší:

    

    Školní poradenské pracoviště ( školní metodička prevence, výchovná poradkyně,) → PPP (pedagogicko-psychologická poradenství), OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí), Policie ČR

    

   Kdy hlásit rodičům?

    

    Rodičům poškozeného vždy ihned, rodičům zloděje rovněž vždy, nicméně mělo by tomu předcházet precizní zjištění příčin. Celá řada dětí krade proto, že je někdo krást poslal a oni z něj mají strach. Není to sice o nic menší krádež, ale je to informace, kterou by rodič měl vědět také.

    

   Kdy hlásit policii?

    

    V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné zcizení, poškození nebo zničení věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci. Důležité upozornění - Škola a školské zařízení není orgán činný v trestním řízení, takže nemůže nic vyšetřovat. Pokusy o „vyšetřování“ ze strany školy, mohou nenapravitelně ovlivnit další vyšetřování Policie ČR.

    

   Výchovná opatření (míru zhodnotí MP, výchovná poradkyně, ředitelka školy):

    

   1. Napomenutí třídního učitele

   2. Důtka třídního učitele

   3. Důtka ředitele školy

   4. Snížená známka z chování

    

    

    

    

   6. Krizový plán: SPEKTRUM PORUCH PŘÍJMU POTRAVY, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

    

   Poruchy příjmu potravy (dále PPP) se často rozvíjejí pomalu a nenápadně, ztracené v nevhodných jídelních návycích vrstevníků a rodiny. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku třinácti až osmnácti let, mentální bulimie obvykle mezi patnáctým až pětadvacátým rokem věku. PPP patří mezi nejčastější problémy dospívajících dívek a mladých žen.

   Poruchy příjmu potravy mohou způsobovat řadu zdravotních komplikací, které souvisí především s váhovým úbytkem a nedostatečnou výživou nebo jsou důsledky zvracení, nadužívání projímadel nebo diuretik.

    

   K rozvoji PPP dochází v případě, že více či méně disponovaný jedinec je vystaven vlivu faktorů, které mohou vést k držení diet a současně některým dalším vlivům, které jsou nebezpečné z hlediska rozvoje jiných duševních poruch.

    

   Sebepoškozování je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému, jenž postižený nedokáže zvládnout jiným způsobem.

   Kdy, koho a v jakém případě informovat, pokud mám u žáka podezření:

    

    Třídní učitel(ka), výchovné poradkyně a metodička prevence projednají situaci a následně rodiče informuje třídní učitel.

    

   1. Rodiče informujeme vždy, když dítě výrazněji zhubne, opakovaně bylo přistiženo, že zvrací (stačí informace od vrstevníků), sebepoškozuje se. Rodiče informujeme, i když dítě nechodí do školní jídelny

    

          2. Pokud rodiče odmítají řešit situaci, oznamujeme tuto situaci ošetřující dětskému lékaři,

               popř. OSPOD

    

   Možnosti a limity pedagoga

    

    Učitel není terapeut, zprostředkuje ale dítěti a rodině zpětnou vazbu o některých jídelních zvyklostech dítěte, může pomoci předcházet šikaně pro fyzický vzhled a výkon (zejména učitelé tělocviku), doporučit popř. zprostředkovat kontakt s psychologem nebo lékařem. Opatrně se pouštět do oblasti „zdravé výživy“ a redukce hmotnosti (doporučení mohou být jednostranně, přehnaně interpretována).

    

   Síť partnerů spolupráce

   Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965353) Ambulance klinické psychologie( Boženy Němcové 585/54, České Budějovice, 387 878 701) Dětská psychiatrická klinika (Opařany 121, 381 204 211)

   Anabell – občanské sdružení (posta@anabell.cz, 848 200 210)

   Linka důvěry – pevná linka – 549 241 010, mobil – 608 902 410, e-mail – help@modralinka.cz

                              skype - modralinka

   Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny, e-mail- info@stobklub.cz)

    

    

    

    

   7. Syndrom týraného dítěte - CAN

    

   Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and Neglect). Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná. Statistiky uvádějí, že CAN v ČR trpí v současné době 1 – 2 procenta dětské populace, což představuje 20 – 40 tisíc dětí. Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče a další členové rodiny, pokud jsou k dítěti necitliví a bezohlední a pokud je podřizují nebo využívají k uspokojení vlastních potřeb. Takové chování můžeme chápat jako zneužití fyzické síly nebo psychické nadřazenosti a moci dospělého nad podřízeným a závislým dítětem.

    

   Kdo řeší + s kým spolupracuje

    

    U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informována ředitelka školy

    školní metodička prevence s výchovnou poradkyní, třídním učitelem(kou), se školským poradenským zařízením, pediatrem, orgánem sociálně právní ochrany dítěte

    

   Cíl intervence

    Cílem musí být předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit pokračování a zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociálních a psychologických následků.

    

   Jak postupovat při podezření na CAN:

    

   1. Prvním, co musí učitel udělat, je vůbec všimnout si a odhalit to, že dítě nese nějaké stopy týrání (zhoršení prospěchu – žákovi je jedno jakou známku dostane, veselý žák → úzkostný žák, problémy ve vztazích se spolužáky, agresivní chování, změny v pravidelných návycích-stravování, spaní, tělesné známky týrání…)

    

   1. Navázání osobního kontaktu s žákem, rozhovor s žákem (nejlépe třídní učitel)

    

    Pokud se nedaří navázat kontakt, je dobré kontaktovat PPP

    Jednou z možností je, že učitel žákovi, který se nechce se svým problémem svěřit, doporučí, aby se obrátil na Linku bezpečí. Dítě si může o svém problému po telefonu popovídat anonymně a záleží jen na něm, zda se během rozhovoru stane důvěřivějším a sdělí na sebe kontakt

    Komunikace s ostatními spolužáky nebo sourozenci, zda o příčině problémů nevědí něco bližšího.

    

   3. Rozhovor s rodičem

    V první fázi by učitel měl po rodiči chtít, aby pouze okomentoval problémy, které učitel u dítěte vypozoroval. Může tak i zjistit skutečnou příčinou žákova neobvyklého chování než domácí týrání. Anebo může být zájem školy o osud žáka pro zákonného zástupce dostatečnou výstrahou k tomu, aby si uvědomil, že další ubližování dítěti bude mít pro něj vážné následky. Také může z chování rodiče nepřímo poznat, zda v rodině k týrání nedochází.

    

   1. Spolupráce s odborníkem

    

   Lékař - Pediatr si přeje, aby dítě přišlo v doprovodu rodiče.

   PPP - sem by mělo dítě jít spolu se zákonným zástupcem X pokud PPP bez účasti rodičů –je považováno toto porušení pravidel za přijatelné. Prioritou je pomoci dítěti za každou cenu.

    

   OSPOD - podezření na týrání žáka →situace se nezlepšuje, komunikace s rodiči k ničemu nevede

    Týrání svěřené osoby dle ustanovení § 198 trestního zákoníku spadá mezi trestné činy vyjmenované jak v nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ) tak v neoznámení trestného činu (§368 TZ). Tím, že nekontaktujeme-li orgány činné v trestním řízení, v případě, že už jsme se hodnověrným způsobem dozvěděli o týrání svěřené osoby, můžeme být sami pachatelé trestných činů nepřekažení tr. činu a neoznámení tr.činu.

    

   Jak řešit sexuální zneužívání:

    

   Sexuální zneužívání – je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, které vede k uspokojování potřeb zneuživatele. Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje povinnost překazit jej (v souladu s trestním zákoníkem). Překazit znamená, že zabráníte páchání nebo dokončení takového jednání (oznámit orgánům činným v trestním řízení).

   Dozvím se – oznámím MP →výchovné poradkyni  -  ředitelce – kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní ochrany dětí

    

   Dítě se mi svěří osobně

    

   1. uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost

   2. seznámit s tím ředitele školy a metodika prevence, TU (pokud se mu nesvěřil žák osobně)

   3. pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě svěřilo

   4. komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii

   5. vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii

   6. ohlásit na policii

   7. ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich silách

   8. jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od oznámení události vás to nesmí odradit

    

   Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů

    Nejprve přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování. Pokuste se s dítětem navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo zneužívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste jistí, oznamte věc orgánu sociálně-právní ochrany, který ji prošetří.

   Síť partnerů spolupráce

   Dětské krizové centrum, tel: 241 484 149

   Internetová poradna: problem@ditekrize.cz

   Linka bezpečí, 549 241 010, mobil – 608 902 410, e-mail – help@modralinka.cz

   Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, linka@mcssp.cz

    

    

    

   8. Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

    

   Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu. U žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ.

   Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje.

   Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.

   Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru.

   Kdo řeší:

    O výskytu daného jevu musí být informován ředitel školy, metodik prevence, výchovná poradkyně, TU → určení dalšího postupu

    

   Jak postupovat při řešení:

    

   1. Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu.

   2. Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.

   3. Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.

   4. Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými postoji a názory.

   5. Zaměřit výuku na tyto problémy. Pozvat experty k diskusi s žáky

   6. Informovat rodiče

    V případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezřená na účasti žáka v extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým, antisemitským podtextem.

   7. Informovat Policii ČR

    V případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost a na takto motivované vážnější formy násilí.

    

   Výchovná opatření (míru zhodnotí MP, výchovná poradkyně, ředitelka školy):

   1. Napomenutí třídního učitele

   2. Důtka třídního učitele

   3. Důtka ředitele školy

   4. Snížená známka z chování

    

    

    

   9. Krizový plán: NÁVYKOVÉ LÁTKY (alkohol, tabákové výrobky, omamné látky…)

   Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Rozšířenost pití alkoholu má hluboké společenské a kulturní kořeny. Alkohol je legální drogou, přičemž její dostupnost je v různých zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné podávat a prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku.

    

   Nález alkoholu ve škole

   a) Nalezený alkohol v prostorách školy:

   1. Nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury

   2. Oznámení vedení školy

   3. Uložení u vedení školy pro případ důkazu

   4. Provede se stručný záznam (třídní učitel, metodička prevence - datum, čas a místo zajištění

    alkoholu, příp. se uvede jméno svědka.

    

   b) Zadržení alkoholu u žáka:

    

   1. Nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.

   2. Nálezce oznámí nález vedení školy a zajistí uložení alkoholu u vedení školy.

   3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

   4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, volá lékařskou službu první pomoci.

   5. Provede se záznam s vyjádřením žáka (pokud toto jeho stav dovoluje).  Záznam obsahuje/datum, místo, čas, jméno žáka- podpis žáka, v případě, že odmítne, uvede pracovník školy tuto skutečnost do zápisu, záznam obsahuje minimálně 2 účastníky z řad pedagogů jako svědků.

   6. Záznam se uloží do agendy metodičky prevence.

   7. Vyrozumění zákonného zástupce, v případě opakování – oznámení na OSPOD

   8. V případě, že alkohol obsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivolanému lékaři.

   9. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

   10. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.

    

   Závislost na tabáku je nejčastější ve formě cigaret, v poslední době vodních dýmek. Méně časté jsou u nás dýmky a doutníky či jiné exotické formy. Návykovou drogou je nikotin.

    

   Nález tabákových výrobků ve škole

   1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.

   2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit.

   3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka

   4. Záznam založí školní metodička prevence do své agendy.

   5. Třídní učitel informuje zákonného zástupce o porušení zákazu kouření. Při opakování vyrozumí škola orgán- sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností.

    

    

   Užívání omamných a psychotropních látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí mnoho faktorů. Vydefinování rizikových faktorů pomáhá najít vhodné a účinné intervence a předcházet hlubším negativním dopadům, které ovlivňují rozvoj osobnosti a uplatnění mladého člověka v životě.Jak postupovat při nálezu OPL:

   a) Nález OPL v prostorách školy:

   1. Látku nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické struktury a ihned informuje vedení školy.

   2. V přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíše datum, čas a místo nálezu. Ředitel školy nebo jeho zástupce obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschová do školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

    

   b) Nález látky, kterou považujeme za OPL, u žáka:

   1. Zabavenou látku nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

   2. POKUD MÁM PODEZŘENÍ, ŽE ŽÁK JE POD VLIVEM OPL

    

   - pedagogický pracovník posoudí, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí.

   - pokud je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a přivolá lékařskou službu první pomoci.

   - jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned vyrozumí vedení školy.

   -ředitelka školy informuje zákonného zástupce, že žák konzumoval OPL ve škole a je schopen výuky. V případě, že zákonného zástupce nelze kontaktovat, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany vyžadovat pomoc.

    

   1. nálezu ihned uvědomí ŠMP, výchovnou poradkyni → vedení školy

    

   4. O nálezu sepíše ŠMP stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena (datum, místo a čas nálezu a jméno žáka). Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena nebo který látku odevzdal. V případě, že žák podepsat odmítá, uvede pedagogický pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí ŠMP do své agendy.

   5. Ředitelka školy nebo jeho zástupce o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

   6. Ředitel školy vyrozumí zákonného zástupce žáka.

   7. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají zajištěnou látku výše uvedeným postupem přivolanému lékaři. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

    

   c) Podezření, že má žák OPL:

    

   1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.

   2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.

   3. Žáka izolují od ostatních žáků a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem.

   4. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. Kdo s kým spolupracuje

   - vždy řeší: ředitelka školy, výchovné poradkyně, ŠMP, třídní učitel(ka)

   - vždy informovat rodiče

   - je vhodné informovat i dětského lékaře.

   - V případě, kdy spolupráce s rodiči není efektivní a dítě je ohroženo, má škola povinnost obrátit se na OSPOD s upozorněním na možné ohrožení výchovy dítěte (ustanovení § 201 zákona č. 40/2009 Sb.). Škola má povinnost oznamovat (dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže) OSPOD, že jde o děti, které jsou ohroženy a jsou uvedeny v § 6 tohoto zákona.

   - v případě užití OPL informovat i Policii ČR

   - Toxikologické informační centrum – 224,915402, 224919293

    

   Výchovná opatření (míru zhodnotí MP, výchovná poradkyně, ředitelka školy):

   1. Napomenutí třídního učitele

   2. Důtka třídního učitele

   3. Důtka ředitele školy

   4. Snížená známka z chování

    

   10. Úraz, náhlé zhoršení zdravotního stavu

   Postup v případě úrazu nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu:

   • vyučující zajistí podle svých znalostí a dovedností první pomoc zraněnému nebo nemocnému
   • věc oznámí zdravotnici ZŠ, kterou přivolá k události
   • v případě nepřítomnosti zdravotnice, ohlásí událost vedení školy – ředitelce nebo zástupkyni ZŠ
   • vedení školy nebo zdravotnice rozhoduje o přivolání ZZS – 155, 112
   • neprodleně po zajištění těchto pokynů, kontaktuje zákonné zástupce žáka, žákyně, aby je informoval o situaci

    

   Vypracovala: Mgr. Lenka Míchalová(metodička prevence)

    

    

    

   10. PŘÍLOHY

   1) Záznam o jednání se žákem/ žákyní

   2) Záznam o jednání se ZZ

   3) Individuální výchovný plán

    

   Záznam o jednání s žákyní/žákem

   Jméno žákyně/žáka:………………………………………………………….………………………Nar.:……….………………….……………….

   Třída:  ………………….…………………………………………………….…….... Datum:……….…………….….………………..

    

   S žákyní/žákem byl veden pohovor ohledně jejího/jeho rizikového chování, které svou závažností narušuje proces vzdělávání dané žákyně/daného žáka, případně dalších žáků.

    

   Oblasti nápravy:                                                                                                    

   Žákyně/žák bude usilovat o nápravu níže uvedeného rizikového chování (dané oblasti zaškrtněte, případně doplňte)

   Rizikové chování žáka

   nenošení pomůcek

    

   agresivní chování

    

   neplnění domácích úkolů

    

   šikana

    

   podvodné jednání

    

   krádež/e

    

   narušování výuky

    

   ničení majetku školy

    

   odmítání práce při vyučování

    

   ničení majetku jiných osob v rámci školy

    

   nerespektování pokynů učitele

    

   užívání návykových látek ve škole a její blízkosti

    

   nevhodné chování ke spolužákům

    

   poskytování návykových látek ostatním

    

   nevhodné chování k pracovníkům školy

    

   nošení nevhodných předmětů do školy

    

   pozdní příchody

    

   jiné:

    

   záškoláctví

    

   jiné:

    

   skryté záškoláctví

    

   jiné:

    

   vulgární chování

    

   jiné:

    

    

   Specifikace problému (dle potřeby): 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Popis výsledku jednání, další postup:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín kontrolního setkání:

    

    

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kontrolní setkáníkonané dne:………………………………………….………………

    

   Zhodnocení dosavadního vývoje:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Popis výsledku jednání, další postup:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín kontrolního setkání:

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kontrolní setkáníkonané dne:………………………………………….………………

    

   Zhodnocení dosavadního vývoje:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Popis výsledku jednání, další postup:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín kontrolního setkání:

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Záznam o jednání s žákyní/žákem a zákonným zástupcem žákyně/žáka

   Jméno žákyně/žáka: ………………………………………………………….………………………Nar.:……….………………….……………….

   Třída:  ………………….…………………………………………………….…….... Datum:……….…………….….………………..

    

   Jednání s žákyní/žákem a jejím/jeho zákonným zástupcem bylo zaměřeno na rizikové chování žákyně/žáka, které svou závažností narušuje proces vzdělávání dané žákyně/daného žáka, případně dalších žáků.

    

   Oblasti nápravy

   Žákyně/žák bude usilovat o nápravu níže uvedeného rizikového chování (dané oblasti zaškrtněte, případně doplňte):

   Rizikové chování žáka

   nenošení pomůcek

    

   agresivní chování

    

   neplnění domácích úkolů

    

   šikana

    

   podvodné jednání

    

   krádež/e

    

   narušování výuky

    

   ničení majetku školy

    

   odmítání práce při vyučování

    

   ničení majetku jiných osob v rámci školy

    

   nerespektování pokynů učitele

    

   užívání návykových látek ve škole a její blízkosti

    

   nevhodné chování ke spolužákům

    

   poskytování návykových látek ostatním

    

   nevhodné chování k pracovníkům školy

    

   nošení nevhodných předmětů do školy

    

   pozdní příchody

    

   jiné:

    

   záškoláctví

    

   jiné:

    

   skryté záškoláctví

    

   jiné:

    

   vulgární chování

    

   jiné:

    

    

   Náprava bude uskutečněna za podpory ze strany školy a zákonných zástupců(dané zaškrtněte, případně doplňte):

   Podpora ze strany zákonných zástupců

   Podpora ze strany školy

   kontrola školních výsledků dítěte

    

   komunikace se žákem

    

   dohled nad přípravou do školy

    

   komunikace s rodiči

    

   dohled nad docházkou dítěte do školy

    

   nácvik potřebných dovedností žáka

    

   dohled nad hygienou

    

   respektování individuálních potřeb žáka

    

   zajištění potřebných pomůcek do školy

    

   vyhledávání pozitivních výkonů žáka

    

   komunikace se školou

    

   jiné:

    

   jiné:

    

   jiné:

    

   jiné:

    

   jiné:

    

   jiné:

    

   jiné:

    

   Specifikace problému (dle potřeby): 

    

    

   Popis výsledku jednání, dohodnutá opatření:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín kontrolního setkání:

    

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   zákonný zástupce žákyně/žáka

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kontrolní setkáníkonané dne:………………………………………….………………

   Zhodnocení dosavadního vývoje:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Popis výsledku jednání, další postup:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín kontrolního setkání:

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   zákonný zástupce žákyně/žáka

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kontrolní setkáníkonané dne:………………………………………….………………

   Zhodnocení dosavadního vývoje:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Popis výsledku jednání, další postup:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín kontrolního setkání:

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   zákonný zástupce žákyně/žáka

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   Škola:

    

    

    

    

    

    

   INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM

   Jméno žákyně/žáka: ………………………………………………………….………………………Nar.:……….………………….……………….

   Třída:  ………………….…………………………………………………….…….... Datum:……….…………….….………………..

    

   Rizikové chování žákyně/žáka svou závažností narušuje proces vzdělávání dané žákyně/daného žáka, případně dalších žáků.

   Vymezení problému:

    

    

    

    

    

    

   Za účelem odstranění výše uvedeného rizikového chování se jednotlivé strany domluvily na plnění následujících úkolů a poskytování uvedené podpory.

   žákyně/žák

    

    

    

    

    

    

    

    

   zákonný zástupce

    

    

    

    

    

    

    

   škola

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   V případě nezlepšení situace bude uplatněno níže uvedené opatření:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Termín/y setkání průběžného přezkoumání plnění úkolů:

    

    

    

    

    

    

    

   Závěr o plnění Individuálního výchovného programu bude proveden dne:

    

    

    

    

    

   Důležité informace (např. telefonní kontakty, konzultační hodiny,…)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Podpisem se vyslovuje souhlas se stanoveným programem:

    

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   zákonný zástupce žákyně/žáka

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Průběžné přezkoumání plnění Individuálního výchovného programu

   Datum:  ……………………………….

   žákyně/ žák

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   zákonný zástupce

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   škola

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   zákonný zástupce žákyně/žáka

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Průběžné přezkoumání plnění Individuálního výchovného programu

   Datum: ……………………………….

   žákyně/ žák

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   zákonný zástupce

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   škola

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   zákonný zástupce žákyně/žáka

    

    

   za školu:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Závěr o plnění Individuálního výchovného programu

   Datum: ……………………………….

    

   Závěr o plnění Individuálního výchovného programu byl učiněn

   • ve stanoveném termínu
   • před stanoveným termínem z důvodu …………………………………………………………………………………
   • po stanoveném termínu z důvodu ……………………………………………………………………………………….

    

    

   K odstranění rizikového chování žákyně/žáka došlo

   • ve všech bodech
   • z části
   • beze změny
   • ………………………………………………………………

    

    

   Navrhovaná opatření

   • budou uplatněna
   • nebudou uplatněna

    

    

   Prostor pro případnou specifikaci situace a další doplnění:

    

    

    

    

    

    

    

    

   Podpisy zúčastněných:

   Pozice

   Jméno

   Podpis

   žákyně/ žák

    

    

   zákonný zástupce žákyně/žáka

    

    

   za školu: