•                                                Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice

                                                                                                    ŠKOLNÍ ŘÁD 

    ZÁKLADNÍ ŠKOLY


    Platnost od: září 2014 


    Obsah:

    I.                 Úvod ke školnímu řádu základní školy

    II.               Práva a povinnosti žáků

    1.     Práva žáků

    2.     Povinnosti žáků

    III.             Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

    1.     Práva zákonných zástupců žáků

    2.     Povinnosti zákonných zástupců žáků

    IV.            Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
    a dalšími zaměstnanci školy

    V.              Provoz a vnitřní režim školy

    1.     Organizace vyučování

    2.     Režim činnosti ve škole

    3.     Režim při akcích mimo školu

    4.     Docházka do školy, omlouvání absencí žáka

    5.     Školní budova

    6.     Školní družina

    7.     Školní jídelna

    VI.            Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

    VII.           Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy  

                                                                                                 

    VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků,

    ochrana majetku žáků

          IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

          X. Závěrečná ustanovení

    XI. Právní východiska

    XII. Přílohy

     

     

     

    I. Úvod

            Za výchovu a vzdělání každého žáka ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagogové se na naplnění této povinnosti významně podílejí. Není jim proto lhostejné, jak se chovají žáci na veřejnosti v době mimo vyučování bez přímého dohledu rodičů a jak propagují dobré jméno školy. Žáci mají právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám. Školní řád platí nejenom v areálu školy po celou dobu školního vyučování, ale i při všech školních akcích uskutečňovaných mimo tyto prostory. Právním východiskem školního řádu je § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

    II. Práva a povinnosti žáků 

    1. Práva žáků

    Žák má právo

    a)    na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

    b)    na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

    c)     zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

    d)    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje,

    e)    na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle vzdělávacího programu, v případě nejasností v učivu požádat vyučujícího o pomoc,

    f)      na rozvoj osobnosti podle míry svého nadání, rozumových a fyzických schopností,

    g)    na speciální péči a přístup v rámci možností školy, pokud se jedná o žáka mimořádně nadaného,

    h)    na speciální péči v rámci možností školy, pokud se jedná o žáka handicapovaného,

    i)       na ochranu před sociálně patologickými jevy, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím,

    j)      na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují žákův tělesný a duševní vývoj a jeho zdraví,

    k)     na ochranu před informacemi a vlivy, které by ohrožovaly žákovu rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

    l)       na respektování soukromí svého i soukromí své rodiny,

    m)  na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích,

    n)    na volný čas a odpočinek.

    2. Povinnosti žáků

    Žák je povinen

    a)    řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

    b)    dodržovat školní řád a vnitřní řády, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně svého zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,

    c)     plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřními řády,

    d)    své mínění a názory prezentovat vždy slušným způsobem, nevyjadřovat se hrubě a vulgárně,

    e)    chodit do školy čistý a upravený, dbát na osobní hygienu, dodržovat čistotu v prostorách školy.

    III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

    1. Práva zákonných zástupců žáků

    Zákonný zástupce žáka má právo zejména

    a)    na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte ve škole,

    b)    na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

    c)     nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

    d)    volit a být volen do školské rady,

    e)    vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho dítěte,

    f)      na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

    g)    požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,

    h)    požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

    2. Povinnosti zákonných zástupců žáků

    Zákonný zástupce žáka je povinen

    a)    zajistit řádnou a pravidelnou docházku žáka do školy,

    b)  kontrolovat studijní výsledky žáka,

    c)     na vyzvání pedagogického pracovníka školy se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se prospěchu či chování žáka,

    d)    informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání,

    e)    oznámit škole údaje potřebné pro vedení školní matriky a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (§ 28, odst. 2,3, zákona č. 561/2004 Sb.),

    f)      omluvit nepřítomnost žáka ve škole. 

    IV. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
     a dalšími zaměstnanci školy

    a)    žáci v prostorách školy zdraví všechny pracovníky školy a další dospělé osoby,

    b)    pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním vzdělávacího programu, školního řádu a organizačních opatření,

    c)     všichni zaměstnanci školy chrání žáky před týráním a hrubým zacházením, dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s informacemi pro ně nevhodnými,

    d)    zjistí-li pracovník školy, že je žák týrán nebo je s ním jinak špatně zacházeno ve škole nebo mimo školu, informuje o této skutečnosti třídního učitele nebo ředitelku školy,

    e)    pracovníci školy se nevměšují do soukromí žáků, chrání žáky před útoky na jejich pověst a pověst jejich rodiny,

    f)      informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a pracovníci školy se v těchto případech řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

    g)    vyzve-li pedagogický pracovník zákonného zástupce k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

    V. Provoz a vnitřní režim školy

     1. Organizace vyučování

    a)    vyučování probíhá podle rozvrhu schváleného ředitelkou školy,

    b)    vyučovací hodina trvá 45 minut, začíná ji a ukončuje vyučující, dopolední přestávky trvají 10 minut, přestávka po 2. vyučovací hodině trvá 15 minut,   přestávky při odpoledním vyučování pak 5 minut,

    c)     vyučování na 1. stupni může probíhat v blocích,

    d)    v odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto   případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

     

    2.     Režim činnosti ve škole

    a)    vyučování začíná v 8.00 hodin, pokud je výjimečně zařazené na dřívější dobu, nesmí začínat dříve než v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek (viz výše). Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí s ohledem na dojíždějící žáky nejpozději v 15 hodin. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům,

    b)    školní budova se otevírá v 7.00 hodin. Dojíždějícím žákům je umožněn vstup do budovy v 7.25 hodin, ostatním nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor,

    c)     při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

     

    3.     Režim při akcích mimo školu

    a)    bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům,

    b)    při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků,

    c)     při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde jsou zároveň s časovým rozpisem uvedena  jména doprovázejících osob,

    d)    při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně dva dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací,

    e)    při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy atd. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. Do výuky mohou být zařazeny také další, zejména sportovní aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku,

    f)      chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení,

    g)    při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

    5. Docházka do školy, omlouvání absencí žáka

    a)žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu vyučovacích hodin, účast      na vyučování volitelných předmětů je pro přihlášené žáky povinná,

    b)    každá náhlá absence žáka musí být jeho zákonným zástupcem neprodleně omluvena (např. telefonicky) a po návratu žáka do školy řádně omluvena v žákovské knížce. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím,

    c)     na základě žádosti zákonného zástupce žáka může být žák v odůvodněných případech uvolněn z vyučování na jednu hodinu vyučujícím příslušného předmětu, na jeden den může být uvolněn třídním učitelem, na více dnů (na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka) může být uvolněn z vyučování ředitelkou školy, po dobu nepřítomnosti žáka ve škole přebírá za něho odpovědnost jeho zákonný zástupce,

    d)    lékařské vyšetření a ošetření není důvodem k celodenní absenci žáka, v případě, že žák není nemocen, dostaví se od lékaře do školy a účastní se výuky,

    e)    pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, vyzvedne si žáka zákonný zástupce ve škole,

    f)      v odůvodněných případech může třídní učitel po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem,

    g)    ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu,

    h)    z vyučování předmětu tělesná výchova uvolní ředitelka školy žáka na základě písemného doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře, na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady,

    i)       žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav dlouhodobě účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro takto určené vzdělávání vhodné podmínky.

    6. Školní budova

    a) do školy žáci vstupují ukázněně, v šatně se přezují do prokazatelně domácí obuvi  a odkládají zde svršky včetně pokrývek hlavy, přicházejí do školy tak, aby 5 minut před zahájením vyučování byli ve třídě, ve které začíná jejich výuka

    b) v areálu školy se žáci pohybují po pravé straně chodeb a schodišť,

    c) po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování, po zvonění sedí všichni žáci v lavicích, na lavicích mají připraveny učebnice, pomůcky a potřeby na vyučování,

    d) pokud se vyučující nedostaví do 10 minut po zvonění, oznámí služba jeho nepřítomnost v ředitelně,

    e) v době velké přestávky mohou žáci za příznivého počasí pobývat na školním hřišti, nesmí však opustit areál školy,

    f) v době malých přestávek žáci pobývají pouze na chodbách, které přímo sousedí s jejich učebnou, je zakázáno přebíhat do jiných poschodí, chodeb a učeben,

    g)po skončení vyučování se žáci zdržují v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezují se, obléknou a odcházejí z budovy, před vyučováním a v době polední přestávky mohou žáci pobývat v budově školy pouze ve vyhrazené učebně nebo na školním hřišti, a to pod dohledem pedagogického dozoru,

    h) v době mimo vyučování (činnost zájmových útvarů, výuka v ZUŠ, výuka náboženství, konzultace, doučování apod.) se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze v přítomnosti pracovníka, který činnost žáků zabezpečuje,

    i)  třídní učitelé ustanovují ve třídách žákovské služby, které pečují o čistotu tabule, pořádek v učebně a třídní knihu,

    j)  třídní knihu přináší na první hodinu vyučující, během dne určení žáci a po ukončení vyučování ji odnese do sborovny vyučující poslední hodiny,

    k)  do kabinetů, sborovny a ředitelny vstupují žáci jen v naléhavých případech a teprve tehdy, jsou-li k tomu vyzváni,

    l)   vstup do šaten o přestávkách povoluje žákům příslušný pedagogický dozor,

    m) mobilní telefony musí mít žáci během vyučování vypnuty.

    4. Školní družina

    Činnost školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny.

    5. Školní jídelna

    Činnost školní jídelny se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

     

    VI. Podmínky bezpečnosti a zajištění ochrany zdraví žáků

    a)    žáci se chovají při pobytu ve škole a při akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví svých spolužáků či jiných osob,

    b)    žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami, vypínači, elektrickým vedením a dalším vybavením učeben, které je připojeno k elektrickému síťovému napětí,

    c)     s výpočetní technikou mohou žáci pracovat pouze pod dozorem pedagogického pracovníka,

    d)    žákům není dovoleno bez přítomnosti vyučujícího otevírat okna,

    e)    doprava žáků do školy na kolečkových bruslích, skateboardech a podobných zařízeních není dovolena,

    f)      žáci nesmějí nosit do školy nebezpečné předměty, zbraně (včetně jejich maket), pyrotechnické předměty a výbušniny, injekční stříkačky, zápalky, zapalovače, nože a jiné předměty, které by mohly ohrozit nebo poškodit zdraví,

    g)    při výuce v tělocvičně, na školním hřišti, na pozemku školy, ve školních dílnách a v dalších odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy stanovené ve vnitřních řádech těchto prostorů a učeben, vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi žáky při první vyučovací hodině školního roku seznámit a o poučení učinit záznam do třídní knihy,

    h)    poučení žáků o bezpečném chování o prázdninách provádějí třídní učitelé,

    i)       každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, o přestávce nebo při činnostech organizovaných školou, jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu, dozírajícímu učiteli nebo pracovníkovi školy, který se nachází nejblíže. Na pozdější (např. 2. den) nahlášení nebude brán zřetel.

    j)      pracovník školy, kterému byl úraz nebo poranění oznámeny, je povinen okamžitě poskytnout postiženému žákovi první pomoc, podle závažnosti zranění neprodleně zajistit žákovi lékařské ošetření, o události informovat zákonného zástupce žáka,

    k)     o úrazu je nutno informovat ředitelku školy, v případě její nepřítomnosti zástupkyni ředitelky,

    l)       o úrazu žáka učiní pedagogický pracovník zápis do Knihy úrazů, případně vyplní formulář Záznam o úrazu,

    m)  nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie ČR.

    VII. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy

    a)    škola při vzdělávání, s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů,

    b)    pedagogičtí pracovníci a ostatní pracovníci školy průběžně sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,

    c)     žákům školy je přísně zakázáno nošení, držení, distribuce a používání návykových látek v areálu školy, včetně energetických nápojů nevhodných pro děti, porušení tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení školního řádu,

    d)    ředitelka školy využije všech možností daných jí příslušným zákonem, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely,

    e)    ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o provedených zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci,

    f)      projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, kyberšikany apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám žáků, jsou přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení školního řádu,

    g)    pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem,

    h)    pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho ukončení i během akcí pořádaných mimo areál školy, hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

    i)       žáci nenarušují průběh vyučovacích hodin nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování.

    VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků,

     ochrana majetku žáků

    a)    žák zachází šetrně se svěřenými učebnicemi, pomůckami a školním majetkem,

    b)    každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce žáka, který poškození nebo zničení způsobil,

    c) každý žák odpovídá za čistotu a pořádek na svém pracovním místě, po skončení vyučování dají žáci židle na stoly, uklidí nepořádek ze stolů a podlahy,

    služba čistě smaže tabuli a zavře okna

    d) před odchodem ze třídy si každý žák uklidí své pracovní místo, třídní služba zajistí čistotu tabule a prostoru kolem ní,

    e) žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny, školní družiny a v areálu školního hřiště,

    f)      jízdní kola žáci odkládají pouze do kolostavů v areálu školy a zabezpečí je proti odcizení,

    g)    žáci nenosí do školy věci, které nesouvisí s vyučováním, cenné předměty nebo větší finanční částky, za jejich případnou ztrátu či poškození nenese škola odpovědnost,

    h)    pokud žák v mimořádných případech má ve škole větší finanční částku, svěří ji po dobu vyučování do úschovy svému třídnímu učiteli, případně do trezoru ředitelny,

    i)       škola nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo odcizení mobilních telefonů, případně i jiné techniky,

    j)  žákům je zakázáno používat ve škole nelegální software a porušovat autorská práva. Je zakázáno stahovat ze školního internetu filmy, hry a jakékoliv jiné materiály nesouvisející s výukou a ukládat je na školní disky a do školní sítě. Nedodržení tohoto ustanovení je hrubým porušením školního řádu a může vyústit v trestní stíhání příslušnými orgány.

    k) pokud žák z důvodů ochrany svého zdraví odkládá během vyučování cenné předměty (hodinky, šperky, mobilní telefony apod.), svěří tyto předměty do úschovy vyučujícímu příslušného předmětu.

    l) žákům je zakázáno opustit prostor školy během dopoledního i odpoledního vyučování. V případě předem známé absence je žák povinen předložit písemnou žádost o uvolnění od rodičů či zákonných zástupců. Při svévolném opuštění školy se žák vystavuje riziku potrestání za porušení zákazu a škola v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku.

     

     

    IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

    a)    ve školním vzdělávacím programu „Jsme na to tři – učitelé, žáci, rodiče“ jsou součástí samostatného dokumentu,

    b)    při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jejich důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. (Viz příloha)

     

    X. Závěrečná ustanovení

    1.     Pedagogická rada projednala tento školní řád dne 23. 6. 2014 .

    2.     Školská rada schválila školní řád dne 3. 12. 2014.

    3.     Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 15. 2. 2007. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

     

    XI. Právní východiska (v aktuálním znění):

    -        Ústava České republiky

    -        Listina základních práv a svobod

    -        Úmluva o právech dítěte

    -        Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

    -        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

    -        Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

    -        Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    -        Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

    -        Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí

    -        Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

    -        Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

    -        Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

    -        Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

    -        Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

    -        Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

    -        Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

    -        Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení

    -        Vyhláška č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

     

    XII. Přílohy

    1) Úprava vyučovacích hodin a přestávek

    2) Kázeňská opatření

    3) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění žáků


     Příloha č. 1 Školního řádu:

     

     Úprava vyučovacích hodin a přestávek:

     

           Vyučovací hodiny                              Přestávky

     

    1. hodina    8.00 – 8.45                              8.45 – 8.55

    2. hodina    8.55 – 9.40                               9.40 – 9.55

    3. hodina    9.55 – 10.40                           10.40 – 10.50

    4. hodina    10.50 – 11.35                          11.35 – 11.45

    5. hodina    11.45 – 12.30                          12.30 – 12.35

    6. hodina    12.35 – 13.20                          13.20 – 13.25

    7. hodina    13.25 – 14.10                          14.10 – 14.15

    8. hodina    14.15 – 15.00

     

    Žákům je umožněn vstup do budovy 20 minut před začátkem vyučování.


    Příloha č. 2 Školního řádu

     

    Kázeňská opatření:

     

    Za porušení školního řádu lze žákovi udělit kázeňská opatření podle závažnosti porušení. Udělují se vždy za pololetí.

     

    a)    Napomenutí třídního učitele – NTU

    b)    Důtka třídního učitele – DTU

    c)     Důtka ředitele školy – DŘŠ

    d)    Druhý stupeň z chování

    e)    Třetí stupeň z chování

     

    A/ Napomenutí třídního učitele

     

    ·       Vyrušování ve vyučování

    ·       Vulgární vyjadřování

    ·       Nepřezouvání se

    ·       Jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici, zdi…)

    ·       Porušování pravidel školní jídelny (ve školní jídelně se žák běžně vyskytuje pouze tehdy, když jde na oběd nebo si oběd odhlásit)

    ·       Používání mobilů, MP3, MP4 a pořizování bez dovolení školy fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin

    ·       Porušování školního řádu o přestávkách

    ·       Úmyslné ublížení na zdraví menšího rozsahu

    ·       Časté záznamy o zapomínání

     

    B/ Důtka třídního učitele

     

    ·       Časté a úmyslné ubližování spolužákům

    ·       Opakované hrubé a vulgární vyjadřování

    ·       Opakované vyrušování při hodinách

    ·       Ničení školního majetku či majetku spolužáků

    ·       Pozdní příchody do vyučovacích hodin – opakované

    ·       Pozdní omlouvání absence

    ·       Podvody při písemkách

    ·       Opakované používání mobilů, MP3, MP4 a pořizování bez dovolení školy fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin a jejich umístění na sociálních sítích

    ·       Zapomínání či zapírání ŽK

    ·       Opakovaná ztráta ŽK

    ·       Časté zapomínání pomůcek na výuku

    ·       Neomluvená absence – do 3 hodin

    ·       Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy nebo na akce školy, nepoužití)

     

    C/ Důtka ředitele školy

     

    ·       Závažné  úmyslné ubližování spolužákům

    ·       Kouření v prostorách školy, včetně školních akcích, které probíhají mimo budovu školy a všech akcích pořádaných školou -poprvé

    ·       Soustavné vulgární chování, vyrušování při vyučování

    ·       Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy nebo na akce školy a její použití)

    ·       Svévolné opuštění budovy školy – poprvé

    ·       Velmi časté zapomínání pomůcek, zapomínání či zapírání ŽK

    ·       Neomluvená absence – do 5 hodin


    Příloha č.3 Školního řádu

     

    Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění žáků

     

    1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění. Pochvaly a jiná ocenění může udělit ředitel školy nebo třídní učitel. Ministerstvo školství stanoví prováděcím právním předpisem podmínky pro udělování pochval nebo jiných ocenění ( ŠZ § 31 odst. 1).

    2. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné

    právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu

    nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,

    záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci (V 48 § 17 odst. 1).

    3. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci (V 48 § 17 odst. 2).

    4. O udělení pochvaly nebo jiného ocenění informuje ředitel školy a třídní učitelé

    pedagogickou radu.

    5. Pochvaly a jiná ocenění žáků se projednávají průběžně během celého školního roku na jednání pedagogické rady. Udělení pochval a jiných ocenění žáků hodnotících jejich dlouhodobou činnost či dlouhodobé příkladné chování a jednání se projednává na klasifikačních pedagogických radách na konci každého pololetí.

    6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi i jeho zákonnému zástupci (V 48 § 17 odst.6).

    7. Udělení pochvaly ředitele školy a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno (V 48 § 17 odst. 7).

    8. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění jsou součástí školního řádu (V 48 § 17 odst. 4) a jsou pozitivní motivací pro žáky školy.

     

    9. Pochvaly

     

    a) Pochvala ředitele školy na vysvědčení

    Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu

    jiné právnické či fyzické osoby žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské

    nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou

    práci, za úspěšnou reprezentaci školy na krajské, republikové nebo mezinárodní

    úrovni.

     

    b) Pochvala třídního učitele na vysvědčení

    Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu

    ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy za výrazný projev

    školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci

    školy na místní nebo okresní úrovni.

     

     

    c) Pochvala ředitele školy do žákovské knížky

    Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí za jednorázovou úspěšnou

    práci, za jednorázovou reprezentaci školy, sportovní nebo kulturní vystoupení,

    pomoc při organizaci školní akce či akce zřizovatele školy, za pomoc škole.

     

    d) Pochvala třídního učitele do žákovské knížky

    Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí za jednorázovou úspěšnou

    práci, za jednorázovou reprezentaci školy, sportovní nebo kulturní vystoupení,

    pomoc při organizaci školní akce či akce zřizovatele školy, za pomoc třídnímu

    učiteli při práci s kolektivem třídy.

     

    e) Pochvala vyučujícího učitele do žákovské knížky

    Uděluje učitel na základě vlastního rozhodnutí za jednorázovou úspěšnou práci ve

    vyučovací hodině, za příkladně zpracovaný a splněný úkol, za dosažení

    nadstandardního vzdělávacího, výchovného, sportovního či jiného výkonu, za

    pomoc při organizaci vyučovací hodiny, za pomoc spolužákům, za organizaci

    akce, soutěže nebo jiné činnosti pro spolužáky, za pomoc učiteli při práci

    s kolektivem třídy.

     

    10. Jiná ocenění žáků

     

    a) Pochvala s knižní odměnou na konci školního roku

    Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu

    jiné právnické či fyzické osoby žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské

    nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou

    práci, za úspěšnou reprezentaci školy na krajské, republikové nebo mezinárodní

    úrovni.

    Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu

    ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy za výrazný projev

    školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci

    školy na místní nebo okresní úrovni.

    Náklady na knižní odměny hradí Sdružení rodičů.

     

    b) Pochvala s věcnou odměnou na konci školního roku

    Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu

    jiné právnické či fyzické osoby žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské

    nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou

    práci, za úspěšnou reprezentaci školy na krajské, republikové nebo mezinárodní úrovni.

    Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě

    podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy za výrazný

    projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci, za úspěšnou

    reprezentaci školy na místní nebo okresní úrovni. Náklady na věcnou odměnu

    hradí Sdružení rodičů.

     

    c) Pochvalný list

    Uděluje třídní učitel nebo organizátor školní akce na základě vlastního rozhodnutí

    nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem

    školy za projev školní iniciativy nebo za úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci

    školy na místní nebo okresní úrovni.

     

    d) Diplom za umístění v soutěži

    Uděluje ředitel školy a organizátor soutěže družstvu nebo jednotlivci na základě

    dosaženého umístění v soutěži na úrovni pořádané školou.

    Uděluje organizátor školní akce družstvu nebo jednotlivci na základě dosaženého

    umístění v soutěži na místní úrovni.

     

    e) Diplom za účast v soutěži

    Uděluje ředitel školy a organizátor školní akce na základě vlastního rozhodnutí

    družstvu nebo jednotlivci za účast v soutěži na úrovni pořádané školou.

    Uděluje organizátor školní akce na základě vlastního rozhodnutí družstvu nebo

    jednotlivci za účast v soutěži na místní úrovni.


    Hodnocení a sebehodnocení žáků

    Pravidla pro hodnocení žáků

     

     Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

     

    Obecné zásady:

    -         při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi

    -         při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici

    -         podklady pro klasifikaci učitel získává:

    -soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

                                 -zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy

    -         písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy

    -         na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období

    -         v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě

     

     

    Hodnocení a klasifikace

    A. v předmětech s převahou naukového zaměření

      

    Stupeň 1 (výborný)

    Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

     

     

    Stupeň 2 (chvalitebný)

    Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.

    Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

     

     

    Stupeň 3 (dobrý)

    Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně  se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

     

     

    Stupeň 4 (dostatečný)

    U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu

    se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.

     

     

    Stupeň 5 (nedostatečný)

    U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.  Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

     

     

    B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

     

    Stupeň 1 (výborný)

    Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.

     

     

    Stupeň 2 (chvalitebný)

    Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.

     

    Stupeň 3 (dobrý)

    Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

     

    Stupeň 4 (dostatečný)

    Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

     

    Stupeň 5 (nedostatečný)

    Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

       

    Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami

     

    A. v předmětech s převahou naukového zaměření

    Stupeň 1 (výborný)

    -         ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

    -         myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně

    -         je schopen samostatně studovat vhodné texty

    -         pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné

    -         je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

    -         vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně

    -         umí a používá kompenzační pomůcky

    -         pracuje spolehlivě s upraveným textem

    -         po zadání práce pracuje samostatně

     

    Stupeň 2 (chvalitebný)

    -         v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

    -          myslí logicky správně

    -         je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty

    -         pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné

    -         je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

    -         vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně

    -         umí a dovede použít kompenzační pomůcky

    -         pracuje spolehlivě s upraveným textem

    -         po zadání práce učitelem pracuje s jistotou

     

     Stupeň 3 (dobrý)

    -         má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků

    -         myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v  logice se vyskytují chyby

    -         je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele

    -         pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné

    -         je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele

    -         vyjadřuje se obtížně a nepřesně

    -         dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele

    -         pracuje spolehlivě s upraveným textem

    -         nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat

     

    Stupeň 4 (dostatečný)

    -         má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a       poznatků

    -         v myšlení se vyskytují závažné chyby

    -         je nesamostatný v práci s vhodnými texty

    -         práce v týmu se pouze  účastní, jeho působení je občas přínosné

    -         málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

    -         jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

    -         kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami

    -         má velké obtíže při  práci s upraveným textem

    -         závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit

     

    Stupeň 5 (nedostatečný)

    -         požadované poznatky si neosvojil

    -         samostatnost v myšlení neprojevuje

    -         je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele

    -         žák nepracuje pro tým

    -         správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen

    -         jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

    -         kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele

    -         s upraveným textem nedovede pracovat

    -         chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele

     

     

    B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

     

    Stupeň 1 (výborný)

    -         v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

    -         pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí

    -         jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný

    -         osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě

     

    Stupeň 2 (chvalitebný)

    -         v činnostech aktivní, převážně samostatný

    -         úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady

    -         projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky

    -         osvojené dovednosti , vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

     

    Stupeň 3 (dobrý)

    -         v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní

    -         nevyužívá dostatečně své schopnosti  v individuálním a kolektivním projevu

    -         jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb

    -         jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele

    -         nemá aktivní zájem  o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

     

    Stupeň 4 (dostatečný)

    -         v činnostech je málo tvořivý, často pasivní

    -         rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé

    -         úkoly řeší s častými chybami

    -         dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele

    -         projevuje velmi malý zájem a snahu 

     

    Stupeň 5 (nedostatečný)

    -         v činnostech je skoro vždy pasivní

    -         rozvoj schopností je neuspokojivý

    -         jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu

    -         minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat

    -         neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje 

     

    Celkové hodnocení

     

    Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

    -         prospěl(a) s vyznamenáním

    Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1

    písm. e)

     

    -         prospěl(a)

    Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

     

    -         neprospěl(a)

    Žák neprospěl, je -li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

    Způsob získávání podkladů pro hodnocení

     

    Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

    Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové.......) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

    Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.

    Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

    Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.

    Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

    Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

    Případy zaostávání žáků v učení  a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.

    Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.

    V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

    Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.

     

     

    Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR

     

    Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

     

     

     Sebehodnocení

     

    Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.

       

    Slovní hodnocení

     Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

    Komisionální přezkoušení

     

    -     Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad

     

    -     Komise je tříčlenná a tvoří ji:

     

    -         předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

     

    -         zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

     

    -         přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

      

    -     Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

     

    -     O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy

     

    -     Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

     

    -     Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

     

    -     Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

     

     

    Opravná zkouška

     

    -         Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

     

    -         Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech

     

    -         Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník.

     

    -         Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku

     

    -         O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

     

     

     

    Přezkoušení

     

    Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné.

     

    Dodatečná zkouška

     

    Dodatečnou zkoušku koná žák:

    -         který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.

    -         který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.

    -         Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.

     

    Postup do dalšího ročníku

     

    Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

     

    Dodatek č. 1 Školního řádu:

     

    V souladu s novelou Školského zákona se část II. Práva a povinnosti žáků, bod 1. Práva žáků odstavec c) nahrazuje následujícím textem:

     

    c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit


    Účinnost od 1. 9. 2016


    Dodatek č. 2 Školního řádu:

     

    Do odstavce VII  - Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy

    se vkládá bod  j) následujícího znění:

     

    Používání mobilních telefonů (včetně osobních tabletů a dalších elektronických zařízení) není žákům v budovách školy dovoleno.

    Zákaz používání všech výše uvedených elektronických zařízení se vztahuje i na dobu, kdy probíhá výuka mimo budovu školy a také na školní akce.

    Výjimku může povolit pouze vyučující, a to v odůvodněných případech, např. pokud zařízení slouží jako pomůcka k výuce nebo v případě nutné individuální potřeby žáka.

     

     

    Účinnost od 1. 1. 2019

    Projednáno na pedagogické radě dne 10. 12. 2018

    Projednáno a schváleno výborem Sdružení rodičů dne 1. 11. 2018

     Projednáno Školskou radou dne 22. 11. 2018