• Hlavní stránka
 • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice poskytuje dětem a žákům vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zřizovatelem školy je Město Kardašova Řečice, Náměstí Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice. Do sítě škol a školských zařízení byla škola zařazena s účinností od 1. ledna 2003, do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána dne 1. ledna 2005. Škola je příspěvkovou organizací, která sdružuje: základní školu - kapacita 310 žáků, mateřskou školu - kapacita 105 dětí, školní družinu - kapacita 110 žáků, dvě školní jídelny (jídelnu základní školy a jídelnu mateřské školy) s celkovou kapacitou 430 jídel.
 • Mateřská škola
    • Co se právě děje

    • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice, IČO 70984492

     Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

      

     Seznam uchazečů

      

     Uchazeč

     Výsledek řízení

     2101

     přijat/a

     2102

     přijat/a

     2103

     přijat/a

     2104

     přijat/a

     2105

     přijat/a

     2106

     přijat/a

     2107

     přijat/a

     2108

     přijat/a

     2109

     přijat/a

     2110

     přijat/a

     2111

     přijat/a

     2112

     přijat/a

     2113

     přijat/a

     2114

     přijat/a

     2115

     přijat/a

     2116

     přijat/a

     2117

     přijat/a

     2118

     přijat/a

     2119

     přijat/a

     2120

     přijat/a

     2121

     přijat/a

      

     Datum zveřejnění 24.5.2021

      

     Ing. Jana Hýbková

     ředitelka Základní školy a Mateřské školy

     Kardašova Řečice

      

     Informace pro rodiče přijatých dětí

      

      

     Rodiče přijatých dětí si od 16.8.2021 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny a uhradí jistinu 1200 Kč

     /900 Kč stravné, 300 Kč školné/.

     Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 16.8.2021 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

     První schůzka pro rodiče se bude konat 8.9. 2021od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“ /vyplnění Evidenčních listů a Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte/.

      

     Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Kardašově Řečici

      

     vyhlašuje

      

     ZÁPIS

     DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

      

     Zápis se uskuteční elektronicky v době

     od 2. do 16. května 2021,

     v případě potřeby pak osobně 4. května

     v mateřské škole v Kardašově Řečici

     v době 13.00 – 16.00 hodin.

      

     Pro dítě, které dosáhne do 31.8.2021 pěti let,

     je předškolní vzdělávání povinné!

      

     K zápisu je potřeba doložit :

     - Kopii rodného listu dítěte

     - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

     Při osobní návštěvě pak občanský průkaz zákonného zástupce a kartičku ZP dítěte.

     Žádost mohou rodiče podávat poštou na adresu Mateřské školy, nebo osobním předáním dne 4.5.2021 v MŠ od 13:00 do 16:00 hod. po telefonické domluvě
     na tel.:733 737 879

      

     Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy.

      

      

     Vážení rodiče,

     zápis do Mateřské školy proběhne na základě opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021.

     Žádost mohou rodiče podávat poštou na adresu Mateřská škola, Lomnického 607, 378 21 Kardašova Řečice, nebo osobním předáním dne 4.5.2021 od 13:00 do 16:00 hod. po telefonické domluvě na tel.: 733 737 879.

     Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

     K Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rodič připojí

     • prostou kopii rodného listu dítěte

     • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

     Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní rok 2021/2022 odloženou povinnou školní docházku je předškolní vzdělávání povinné. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Předpokládaná volná kapacita je 30 dětí.

      

     Přílohy k vytištění:

     Zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani_(1)_(2).pdf

     vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu.pdf

     seznameni_s_prubehem_prijimaciho_rizeni_(2).pdf

     kriteria_pro_prijeti.pdf

     kniha_k_zapisu.pdf

     Kdy_je_dite_pripraveno_do_skolky.pdf

      

                                                                                                                                                                                     

     Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

      

     DISTANČNÍ VÝUKA DĚTÍ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

     Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku za podmínek stanovených Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

     Je povinná pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (5 až 6 leté) a pro děti, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD).

     Povinné vzdělávání distančním způsobem nastává:

     • v době uzavření MŠ z důvodu vyhlášení krizových opatření podle krizového zákona

     • v době mimořádných opatření (MZ ČR nebo KHS), podle zákona o ochraně veřejného zdraví

     • z důvodu nařízené karantény

     • když není možná osobní přítomnost většiny (více než 50% dětí) z MŠ, na které se vztahuje povinné vzdělávání

     Způsob komunikace pro distanční výuku:

     • webové stránky EduPage

     • popřípadě přes email zákonného zástupce

     • ve výjimečných případech osobní formou

     K předání vzdělávacích materiálů a úkolů dochází 1x týdně.

     Formy distančního vzdělávání:

     • inspirativní tipy na společné aktivity dítěte a rodiče

     • tipy na společné tvoření výtvarné a pracovní

     • didaktické hry

     • pohybové aktivity

     • tipy na společný poslech hudby

     • pracovní listy

     • grafomotorická cvičení

     • aktivity na rozvoj sluchového vnímání

     • aktivity na rozvoj matematických představ

     • aktivity na rozvoj všestranného poznání dětí

     Aktivity budou voleny tak, aby vycházely z ŠVP PV a budou pro děti vzdělávající se distanční formou společné.

     Výsledky distanční výuky:

     • po skončení distanční výuky zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce portfolio dítěte s výsledky distanční výuky.

     Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

     • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.

     Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání:

     • zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence


      

     Ing. Jana Hýbková, ředitelka ZŠ a MŠ

                                                                                                                                                                                          

      

     DOTAZNÍK

      

     Vážení rodiče. Naši mateřskou školu oslovil pediatr pan doktor Toms-specialista na dětskou obezitu s prosbou o vyplnění dotazníku k pořádání webináře právě na téma Zdravý životní styl a prevence obezity. Pokud byste měli zájem o pořádání tohoto webináře, pod tímto odkazem vyplňte, prosím, krátký dotazník. Děkujeme.

      

     UZAVŘENÍ MŠ O PRÁZDNINÁCH

     Vážení rodiče,

     mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena

     od 2.8.2021 do 15.8.2021

      

      

     Kontakt: Mateřská škola Stonožka            Telefon:  733 737 879 -vedoucí učitelka

                   Lomnického 607                                           733 737 876 -třída Ovečky

                   Kardašova Řečice 378 21                            734 200 926 -školní jídelna

                                                                                        384 383 034 -pevná linka