• Hlavní stránka
 • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice poskytuje dětem a žákům vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zřizovatelem školy je Město Kardašova Řečice, Náměstí Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice. Do sítě škol a školských zařízení byla škola zařazena s účinností od 1. ledna 2003, do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána dne 1. ledna 2005. Škola je příspěvkovou organizací, která sdružuje: základní školu - kapacita 310 žáků, mateřskou školu - kapacita 105 dětí, školní družinu - kapacita 110 žáků, dvě školní jídelny (jídelnu základní školy a jídelnu mateřské školy) s celkovou kapacitou 430 jídel.
 • Mateřská škola
    • Co se právě děje

    • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice, IČO 70984492

     Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Kardašově Řečici

      

     vyhlašuje

      

     ZÁPIS

     DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

      

     Zápis se uskuteční elektronicky v době

     od 2. do 16. května 2021,

     v případě potřeby pak osobně 4. května

     v mateřské škole v Kardašově Řečici

     v době 13.00 – 16.00 hodin.

      

     Pro dítě, které dosáhne do 31.8.2021 pěti let,

     je předškolní vzdělávání povinné!

      

     K zápisu je potřeba doložit :

     - Kopii rodného listu dítěte

     - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

     Při osobní návštěvě pak občanský průkaz zákonného zástupce a kartičku ZP dítěte.

     Žádost mohou rodiče podávat poštou na adresu Mateřské školy, nebo osobním předáním dne 4.5.2021 v MŠ od 13:00 do 16:00 hod. po telefonické domluvě
     na tel.:733 737 879

      

     Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy.

      

      

     Vážení rodiče,

     zápis do Mateřské školy proběhne na základě opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021.

     Žádost mohou rodiče podávat poštou na adresu Mateřská škola, Lomnického 607, 378 21 Kardašova Řečice, nebo osobním předáním dne 4.5.2021 od 13:00 do 16:00 hod. po telefonické domluvě na tel.: 733 737 879.

     Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělání.

     K Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rodič připojí

     • prostou kopii rodného listu dítěte

     • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu

     Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní rok 2021/2022 odloženou povinnou školní docházku je předškolní vzdělávání povinné. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Předpokládaná volná kapacita je 30 dětí.

      

     Přílohy k vytištění:

     Zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani_(1)_(2).pdf

     vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu.pdf

     seznameni_s_prubehem_prijimaciho_rizeni_(2).pdf

     kriteria_pro_prijeti.pdf

     kniha_k_zapisu.pdf

     Kdy_je_dite_pripraveno_do_skolky.pdf

                                                                                                                                                                                                          

      

      

     Vážení rodiče,

      

     Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

      

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
     Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

      

     V mateřských školách:

     dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí, pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS a dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

      

     Vybrané profese
     § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

     • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

     • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
      družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

     • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

     • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

     • příslušníci ozbrojených sil,

     • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

     • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
      Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

     • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

     • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

     • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
      Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

      

     viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

      

     K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

      

     PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

      

     1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19

     2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

     3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.202150

      

     Testování:

     Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
      

     Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

     Průběh testování v naší mateřské škole:

     Provoz MŠ bude ve všech třídách od 6:00 do 16:00 h.

     Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí za vchodovými dveřmi jednotlivých tříd 2x týdně. Děti ze třídy „Míček“ budou testovány za vchodovými dveřmi třídy „Sluníčko“ /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

     V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

     Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci jednotlivě.

     Zákonný zástupce si před vstupem do MŠ vydezinfikuje ruce. Pedagogická pracovnice dítěti změří teplotu. Samotné testování proběhne tak, že zákonný zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdržela pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká venku na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede své dítě do šatny, kde se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde do třídy.

     V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. /Zákonný zástupce odvede dítě domů a bude kontaktovat pediatra, kterého požádá o vystavení el. žádanky na odběr (PCR)./

     Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

     NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

     Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdržela.

     https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

     V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

     Zástupkyně pro MŠ Jana Jandová 

                                                                                                                                                                                           

     Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

      

     DISTANČNÍ VÝUKA DĚTÍ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

     Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku za podmínek stanovených Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

     Je povinná pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (5 až 6 leté) a pro děti, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD).

     Povinné vzdělávání distančním způsobem nastává:

     • v době uzavření MŠ z důvodu vyhlášení krizových opatření podle krizového zákona

     • v době mimořádných opatření (MZ ČR nebo KHS), podle zákona o ochraně veřejného zdraví

     • z důvodu nařízené karantény

     • když není možná osobní přítomnost většiny (více než 50% dětí) z MŠ, na které se vztahuje povinné vzdělávání

     Způsob komunikace pro distanční výuku:

     • webové stránky EduPage

     • popřípadě přes email zákonného zástupce

     • ve výjimečných případech osobní formou

     K předání vzdělávacích materiálů a úkolů dochází 1x týdně.

     Formy distančního vzdělávání:

     • inspirativní tipy na společné aktivity dítěte a rodiče

     • tipy na společné tvoření výtvarné a pracovní

     • didaktické hry

     • pohybové aktivity

     • tipy na společný poslech hudby

     • pracovní listy

     • grafomotorická cvičení

     • aktivity na rozvoj sluchového vnímání

     • aktivity na rozvoj matematických představ

     • aktivity na rozvoj všestranného poznání dětí

     Aktivity budou voleny tak, aby vycházely z ŠVP PV a budou pro děti vzdělávající se distanční formou společné.

     Výsledky distanční výuky:

     • po skončení distanční výuky zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce portfolio dítěte s výsledky distanční výuky.

     Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

     • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.

     Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání:

     • zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence


      

     Ing. Jana Hýbková, ředitelka ZŠ a MŠ

                                                                                                                                                                                          

      

     DOTAZNÍK

      

     Vážení rodiče. Naši mateřskou školu oslovil pediatr pan doktor Toms-specialista na dětskou obezitu s prosbou o vyplnění dotazníku k pořádání webináře právě na téma Zdravý životní styl a prevence obezity. Pokud byste měli zájem o pořádání tohoto webináře, pod tímto odkazem vyplňte, prosím, krátký dotazník. Děkujeme.

      

     UZAVŘENÍ MŠ O PRÁZDNINÁCH

     Vážení rodiče,

     mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena

     od 19.7.2021 do 15.8.2021

      

     Kontakt: Mateřská škola Stonožka            Telefon:  733 737 879 -vedoucí učitelka

                   Lomnického 607                                           733 737 876 -třída Ovečky

                   Kardašova Řečice 378 21                            734 200 926 -školní jídelna

                                                                                        384 383 034 -pevná linka