• Co se právě děje

    • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice, IČO 70984492

      

      

                                                                                                                                                                                     

     Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

      

     DISTANČNÍ VÝUKA DĚTÍ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

     Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku za podmínek stanovených Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

     Je povinná pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (5 až 6 leté) a pro děti, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD).

     Povinné vzdělávání distančním způsobem nastává:

     • v době uzavření MŠ z důvodu vyhlášení krizových opatření podle krizového zákona

     • v době mimořádných opatření (MZ ČR nebo KHS), podle zákona o ochraně veřejného zdraví

     • z důvodu nařízené karantény

     • když není možná osobní přítomnost většiny (více než 50% dětí) z MŠ, na které se vztahuje povinné vzdělávání

     Způsob komunikace pro distanční výuku:

     • webové stránky EduPage

     • popřípadě přes email zákonného zástupce

     • ve výjimečných případech osobní formou

     K předání vzdělávacích materiálů a úkolů dochází 1x týdně.

     Formy distančního vzdělávání:

     • inspirativní tipy na společné aktivity dítěte a rodiče

     • tipy na společné tvoření výtvarné a pracovní

     • didaktické hry

     • pohybové aktivity

     • tipy na společný poslech hudby

     • pracovní listy

     • grafomotorická cvičení

     • aktivity na rozvoj sluchového vnímání

     • aktivity na rozvoj matematických představ

     • aktivity na rozvoj všestranného poznání dětí

     Aktivity budou voleny tak, aby vycházely z ŠVP PV a budou pro děti vzdělávající se distanční formou společné.

     Výsledky distanční výuky:

     • po skončení distanční výuky zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce portfolio dítěte s výsledky distanční výuky.

     Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

     • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.

     Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání:

     • zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence


      

     Ing. Jana Hýbková, ředitelka ZŠ a MŠ

                                                                                                                                                                                          

      

      

     Kontakt: Mateřská škola Stonožka            Telefon:  733 737 879 -vedoucí učitelka

                   Lomnického 607                                           733 737 876 -třída Ovečky

                   Kardašova Řečice 378 21                            734 200 926 -školní jídelna

                                                                                        384 383 034 -pevná linka