•  

      

     CENY STRAVNÉHO  od 1.1.2023

     STRÁVNÍCI      7 – 10     32,- Kč

     STRÁVNÍCI   11 – 14      34,- Kč

     STRÁVNÍCI   15 a více   37,- Kč

     Cizí strávníci                  90,- Kč

     Začátkem školního roku vybíráme zálohu na stravné od dětí 950,- Kč.

     Poté platí strávníci to, co skutečně projedli,

     za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.

     Za červen strávníci již neplatí, projedená částka vzata z jistin,

     případný přeplatek vracíme začátkem července.

     Stravné můžete hradit :

     - formou souhlasu s inkasem vždy první pracovní den v měsíci , strháváme hromadně, na svém  účtu zadáte souhlas s inkasem 

     na číslo účtu Základní školy a Mateřské školy

       35-604258379/0800 

     - své číslo účtu napíšete na přihlášku ke stravování

      

     - hotově v kanceláři školní jídelny do 3. v daném měsíci.

      

     Ing. Jana Hýbková                                    Hana Havlová

     ředitelka ZŠ a MŠ                                 vedoucí školní jídelny

      

      

      

                              

     Vnitřní řád školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice

      

     Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

     Školní 4

     378 21 Kardašova Řečice

      

     telefon:  734 200 927 …… ŠJ

      

     ředitel ZŠ:  Ing. Jana Hýbková

     vedoucí ŠJ: Hana Havlová

     hlavní kuchařka:  Jiřina Böhmová

     kuchařka: Lenka Kotilová

     kuchařka: Miluše Procházková

     pomocná kuchařka: Lenka Žáková

      

      

     I.                    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

      

     Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určených ke stravování žáků , zaměstnanců škol, popř. ostatních strávníků.

      

     Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

      

     -          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/202, stanovující všeobecné principy a požadavky potravinářské legislativy, zřizující EFSA a stanovující postupy týkající se bezpečnosti potravin

     -          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

     -          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 stanovující specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

     -          Vyhláškou  č. 107/2005 Sb., o školním stravování

     -          Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

     -          Vyhláškou  137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,nov.602/2006

     -          Vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

     -          Zákon č. 166/1999 Sb. Včetně prováděcích vyhlášek ve znění pozdějších předpisů

     -          Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

      Školní jídelna zajišťuje stravování pro:

      děti mateřských škol a  žáky základních škol

      zaměstnance mateřských škol a základních škol

     cizí strávníky

      ŠKOLNÍ JÍDELNA NEVAŘÍ DIETY 

     Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, může rodíč donést stravu v nádobě k tomu určené, podepsané, kuchařka jídlo ohřeje před výdejem a dá strávníkovi na talíř,  po domluvě s vedoucí školní jídelny! Za nezávadnost stravy zodpovídá rodič! 

      

     II.                PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY

     Práva a povinnosti žáků

     Žák má právo:

     -          na školské služby podle školského zákona – stravování ve školní jídelně

     -          na kvalitní, vyváženou stravu

     -          odebrání menu oběda dle jídelního lístku

     -          oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí

     -          první den neplánované nepřítomnosti si oběd vyzvednout do jídlonosiče

     odhlásit si oběd den předem do 10. hod., u vedoucí školní jídelny , na edupage, nebo na tel. 734 200 927!!!

      

     Žák má povinnost:

     -          dodržovat vnitřní řád ŠJ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byl seznámen

     -          řídit se pokyny pedagogického dohledu, popř. zaměstnanců ŠJ, vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny

     -          chovat se při stolování ukázněně a ohleduplně podle pravidel slušného a kulturního chování

     -          v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování

     -          zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda

     -          své místo je povinen  uchovat v čistotě

     -          po konzumaci oběda odnést tác k okénku, kde si ho převezme pomocná kuchařka

     -          pokud je přítomen ve školní jídelně, musí mít uhrazené stravné!

      

     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka:

     Zákonný zástupce má právo:

     -          seznámení se s dokumentací týkající se docházky žáka na obědy u vedoucí ŠJ

     -          na informaci týkající se poskytování stravování žákovi

     -          na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého dítěte

     -          vybrat stravu pro své dítě dle jídelního lístku

     -          na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti

     Vyhl. č.107/2004 Sb., o školním stravováním

     Zákonný zástupce je povinnen:

     -          spolupracovat se školským zařízením a řešit případné problémy, které se v průběhu

     poskytování služby žákovy vyskytnou

     -          písemně přihlásit dítě ke stravování , zaplatit jistinu, poté platit včas stravné

     -          odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole

     -          respektovat odhlašovací dobu obědů

     -          informovat vedoucí ŠJ o ukončení stravování

     -          aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování

     -          informovat vedoucí školní jídelny o zdravotní způsobilosti svého dítěte a případných změnách

     způsobilosti, o zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh poskytování služby

      

     Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školní jídelny

      

     -          chránit a respektovat práva žáka

     -          chránit bezpečí žáka a předcházet všem formám rizikového chování

     -          svým přístupem a chováním vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školní jídelně

     -          zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní  údaje, informace o zdravotním stavu žáků

     -          poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené  s poskytováním služby ŠJ

     -          pedagogičtí pracovníci jsou povinni držet ve školní jídelně dohled nad žáky, dle rozpisu dohledu

     -          dohled ve školní jídelně dává žákům a zákonným zástupcům takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření

     -          pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance školy jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, vnitřními směrnicemi školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství

     Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní jídelně

      

     -          žák se ve školském zařízení chová slušně, zdvořile a ohleduplně k dospělým i k jiným žákům školy, dodržuje zásady vzájemné úcty a respektu, nevyjadřuje se hrubě ani vulgárně

     -          děti jsou povinny dbát a respektovat pokyny všech zaměstnanců školy

     -          zaměstnanci školy respektují práva žáka , svým chováním a jednáním dávají příklad žákovi

      

     III.             VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

      

     Školní jídelna je pro strávníky v provozu pouze ve dnech, kdy probíhá vyučování!

      

     provozní doba ŠJ: 5.30 – 14.00 hodin

      

     Výdej  obědů

     ü  bědy se vydávají od 10.40 hodin do 13.20 hodin / podle rozvrhu/.

     ü  obědy pro cizí strávníky a odběr do jídlonosičů v první den nemoci se vydávají u vchodu zaměstnanců ŠJ

     od 10.00 hodin do 10.30 hodin.

     ü  pro sociální pracovníky a MŠ odvoz :

     ü   přesnídávka 7,15 hod., oběd  jídlonosiče od 10.00, svačina 10 hodin..

     Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování!!!

     Obědy vydáváme do čistě vymytých jídlonosičů, do skleněných nádob obědy  nevydáváme!

     V případě, že se dostavíte  pro oběd mimo výdejní dobu , musíte  vyčkat na přestávku mezi výdejem dětí.

      

     Podle vyhlášky 107/2005 Sb.,o školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo v první den neplánované nepřítomnosti. Tento první den si mohou rodiče oběd vyzvednout.

     V další dny nemá nárok na dotované stravné a musí si odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu oběda tj. 90,- Kč.

     Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

     V době prázdnin nebo ředitelské volna jsou obědy odhlášeny.

     Jestliže v době nemoci odhlásíte žáka ve škole, musíte ještě odhlásit žáka ve ŠJ. 

      

     Přihlášení obědů

     Obědy se přihlašují u vedoucí ŠJ vždy poslední týden v měsíci srpnu. Žák dostane přihlášku, kterou vyplní zákonný zástupce, každý rok je potřeba vyplnit novou přihlášku ke stravování!  Jestliže v průběhu roku dojde ke změně, vyplní  zákonný zástupce změnový zápisní lístek, který odevzdá vedoucí ŠJ.

     Zaměstnanci a cizí strávníci se přihlašují v kanceláři školní jídelny.

      

     Odhlášení obědů

     Obědy se odhlašují den předem do 10.00 hodin v kanceláři školní jídelny ,na telefonním čísle 734 200 927 nebo email jidelnazs@zskrecice.cz, Edupage ( uveďte jméno žáka, třídu a dny, které chcete odhlásit)!

      

     Cena stravného

        7 -  l0  let  ………      32,- Kč

      10 - 14 let …………     34,- Kč

      15 a více let ………    37,- Kč

       cizí strávníci …….      90,- Kč

      

     Začátkem školního roku vybíráme jistinu 950,- Kč,

      poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí. To znamená za září v říjnu atd.,

      za  červen strávníci již neplatí, stravné je vzato z jistiny,

      případný přeplatek vracíme v červenci !!!  

      

      MŠ

     Děti do 6 let                                       Děti, které během školního roku dovrší 7 let

     PŘ                                 11,- Kč            PŘ                    11,- Kč

     OB                                25,- Kč            OB                    28,- Kč   

     SV                                 10,- Kč            SV                     10,- Kč

     CELKEM                      46,- Kč            CELKEM           49,- Kč

      

      Začátkem školního roku vybíráme jistinu-  zálohu  na stravné 1 300,- Kč,

      poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí. To znamená za září v říjnu atd.,

      za  červen strávníci již neplatí, stravné je vzato z jistiny,

      případný přeplatek vracíme v červenci !!!  

     stravné za červenec - 

     strháváme z účtu začátkem srpna

     stravné za srpen - 

     strháváme z účtu začátkem září zároveň s jistinou

      

            

     Obědy je možno platit z účtu u kterékoli  banky

     -           na svém účtu  si zadáte souhlas s inkasem na účet 35- 604258379/0800, var. sym. ZŠ 2, MŠ 3

     tj. účet Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice, své číslo účtu vypíšete na         přihlášce ke stravování

     Srážka v bance se provádí vždy první pracovní den v daném měsíci, srážka se provádí hromadným příkazem. Odhlášené obědy jsou odečteny.

      

     -          hotově v kanceláři školní jídelny , platba musí být vyřízena první tři dny v daném měsíci

     -           

     Při nezaplacení stravného jsou rodiče upozorněni. Nezaplatí-li včas, je dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky. Při opakovaném neuhrazení může být dítě vyloučeno ze stravování!

      

     Cena oběda se stanoví finančními limity na nákup potravin podle

     Vyhlášky  č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

     Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku  podle data  narození,

      školní rok začíná 1.9. , končí 31.8.

     Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování

      

     Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování neumožňuje zvýhodnění stravování zaměstnanců v době jejich nepřítomnosti v práci, musí odpracovat min. 3 hod.

      

     Jídelní lístek

     Sestavuje vedoucí ŠJ s kuchařkami na celý měsíc dopředu, je vyvěšen ve školní jídelně, na nástěnce u ředitelny, na vstupních dveřích do ZŠ, ve školní družině a na webových stránkách školy.

     Je sestavován dle výživových norem určených pro školní stravování,  Vyhláška č. 107/2005 Sb. 

     Jeho správnost se promítá ve spotřebním koši.

     Seznam alergenů je uveden na každém jídelním lístku.

     Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

     Jídelníček může  být změněn v závislosti na dodávce potravin, nepřítomnosti kuchařky, havarijní situaci apod.

      

      

     Jídelna – organizace stravování

      

     Vstup do školní jídelny je dovolen žákům jen s pedagogickým dohledem.

     Při vstupu do ŠJ si každý strávník umyje ruce, vezme si plastový tác, u  výdeje  nandaný oběd, ovoce, zabalený moučník, chléb, salát atd.

     Na konci výdejního pultu si strávník vezme příbor.

     Sám si načepuje nápoje u stolku s nápoji.

     Použité nádobí odnese k okénku s použitým nádobím, příbory dá do kbelíku s vodou,

     tác, talíře, skleničky, misky si pomocná kuchařka sama odebere a setře zbylé jídlo z talířů.

      

     ü  strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

     ü  strávníci se chovají tak, aby nepoškodili majetek školní jídelny

     ü  při výdeji oběda dohlíží na strávníky  pedagogický dohled

     ü  dohled ve školní jídelně zajišťuje ředitelství základní školy

     ü  úklid ve školní jídelně provádí uklízečka základní školy

     ü  úklid jídelny v době výdeje provádí dohled ve školní jídelně  základní školy

     ü  pracovnice ŠJ nemohou z hygienických důvodů v době výdeje uklízet jídelnu

     ü  u umyvadel je připravené koště, vědro, hadr

      

     IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

      

     Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

     Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, ve školní družině, na webových stránkách školy.

     Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní jídelny.

     Veškeré připomínky týkající se stravy řeší vedoucí školní jídelny!

      

      

     V Kardašově Řečici  1.1.2023

      

      

      Ing. Jana Hýbková                                            Hana Havlová

       ředitelka ZŠ a MŠ                                             vedoucí ŠJ

      pravujeme