• INFORMACE O ODBĚRU OBĚDŮ   30.6.2022  - VYSVĚDČENÍ

     OBĚDY JE MOŽNO ODHLÁSIT NEJPOZDĚJI

      do ÚTERÝ  28.6. do 12 HOD.

     NEODHLÁŠENÝ OBĚD MŮŽE DÍTĚ  SNÍST  VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.  DOBA VÝDEJE od 8.45 hod.

     DO JÍDLONOSIČŮ OBĚDY NEVYDÁVÁME!!!

      

     Hana Havlová

     vedoucí školní jídelny


       CENY STRAVNÉHO  od 1.9.2022

     STRÁVNÍCI      7 – 10     30,- Kč

     STRÁVNÍCI   11 – 14      32,- Kč

     STRÁVNÍCI   15 a více   35,- Kč

     Zaměstnanci  s příspěvkem z FKSP 30,-  Kč  zaplatí 5,-  Kč

     Cizí strávníci               85,- Kč

     Začátkem školního roku vybíráme zálohu na stravné od dětí 850,- Kč.

     Poté platí strávníci to, co skutečně projedli,

     za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.

     Za červen strávníci již neplatí, projedená částka vzata z jistin,

     případný přeplatek vracíme začátkem července.

     Stravné můžete hradit :

     - formou souhlasu s inkasem vždy první pracovní den v měsíci , strháváme hromadně, na svém  účtu zadáte souhlas s inkasem 

     na číslo účtu Základní školy a Mateřské školy

       35-604258379/0800 

     - své číslo účtu napíšete na přihlášku ke stravování

     - hotově v kanceláři školní jídelny do 3. v daném měsíci.     CENY STRAVNÉHO  od 1.1.2022

     Děti       7 – 10             28,- Kč

     Děti     11 – 14             30,- Kč

     Děti 15 a více              33,- Kč

     Zaměstnanci               32,- Kč

     Cizí strávníci                80,- Kč

     Začátkem školního roku vybíráme jistinu od dětí 730,- Kč.

     Poté platí strávníci to, co skutečně projedli,

     za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.

     Za červen strávníci již neplatí, projedená částka vzata z jistin,

     případný přeplatek vracíme začátkem července.

     Stravné můžete hradit :

     - formou souhlasu s inkasem vždy první pracovní den v měsíci , strháváme hromadně, na svém  účtu zadáte souhlas s inkasem 

     na číslo účtu Základní školy a Mateřské školy

       35-604258379/0800 

     - své číslo účtu napíšete na přihlášku ke stravování

     - hotově v kanceláři školní jídelny do 3. v daném měsíci.


                              

     Vnitřní řád školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice

      

     Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

     Školní 4

     378 21 Kardašova Řečice

      

     telefon:  734 200 927 …… ŠJ

      

     ředitel ZŠ:  Ing. Jana Hýbková

     vedoucí ŠJ: Hana Havlová

     hlavní kuchařka:  Jiřina Böhmová

     kuchařka: Lenka Kotilová

     kuchařka: Miluše Procházková

     pomocná kuchařka: Lenka Žáková

      

      

     I.                    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

      

     Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určených ke stravování žáků , zaměstnanců škol, popř. ostatních strávníků.

      

     Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

      

     -          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 178/202, stanovující všeobecné principy a požadavky potravinářské legislativy, zřizující EFSA a stanovující postupy týkající se bezpečnosti potravin

     -          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

     -          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 stanovující specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

     -          Vyhláškou  č. 107/2005 Sb., o školním stravování

     -          Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

     -          Vyhláškou  137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,nov.602/2006

     -          Vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

     -          Zákon č. 166/1999 Sb. Včetně prováděcích vyhlášek ve znění pozdějších předpisů

     -          Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

      Školní jídelna zajišťuje stravování pro:

      děti mateřských škol a  žáky základních škol

      zaměstnance mateřských škol a základních škol

     cizí strávníky

      

     II.                PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY

     Práva a povinnosti žáků

     Žák má právo:

     -          na školské služby podle školského zákona – stravování ve školní jídelně

     -          na kvalitní, vyváženou stravu

     -          odebrání menu oběda dle jídelního lístku

     -          oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí

     -          první den neplánované nepřítomnosti si oběd vyzvednout do jídlonosiče

     odhlásit si oběd den předem do 10. hod., u vedoucí školní jídelny nebo na tel. 734 200 927!!!

      

     Žák má povinnost:

     -          dodržovat vnitřní řád ŠJ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byl seznámen

     -          řídit se pokyny pedagogického dohledu, popř. zaměstnanců ŠJ, vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny

     -          chovat se při stolování ukázněně a ohleduplně podle pravidel slušného a kulturního chování

     -          v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování

     -          zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda

     -          své místo je povinen  uchovat v čistotě

     -          po konzumaci oběda odnést tác k okénku, kde si ho převezme pomocná kuchařka

     -          pokud je přítomen ve školní jídelně, musí mít uhrazené stravné!

      

     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka:

     Zákonný zástupce má právo:

     -          seznámení se s dokumentací týkající se docházky žáka na obědy u vedoucí ŠJ

     -          na informaci týkající se poskytování stravování žákovi

     -          na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého dítěte

     -          vybrat stravu pro své dítě dle jídelního lístku

     -          na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti

     Vyhl. č.107/2004 Sb., o školním stravováním

     Zákonný zástupce je povinnen:

     -          spolupracovat se školským zařízením a řešit případné problémy, které se v průběhu

     poskytování služby žákovy vyskytnou

     -          písemně přihlásit dítě ke stravování , zaplatit jistinu, poté platit včas stravné

     -          odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole

     -          respektovat odhlašovací dobu obědů

     -          informovat vedoucí ŠJ o ukončení stravování

     -          aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování

     -          informovat vedoucí školní jídelny o zdravotní způsobilosti svého dítěte a případných změnách

     způsobilosti, o zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh poskytování služby

      

     Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školní jídelny

      

     -          chránit a respektovat práva žáka

     -          chránit bezpečí žáka a předcházet všem formám rizikového chování

     -          svým přístupem a chováním vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školní jídelně

     -          zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní  údaje, informace o zdravotním stavu žáků

     -          poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené  s poskytováním služby ŠJ

     -          pedagogičtí pracovníci jsou povinni držet ve školní jídelně dohled nad žáky, dle rozpisu dohledu

     -          dohled ve školní jídelně dává žákům a zákonným zástupcům takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření

     -          pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance školy jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, vnitřními směrnicemi školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství

     Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní jídelně

      

     -          žák se ve školském zařízení chová slušně, zdvořile a ohleduplně k dospělým i k jiným žákům školy, dodržuje zásady vzájemné úcty a respektu, nevyjadřuje se hrubě ani vulgárně

     -          děti jsou povinny dbát a respektovat pokyny všech zaměstnanců školy

     -          zaměstnanci školy respektují práva žáka , svým chováním a jednáním dávají příklad žákovi

      

     III.             VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

      

     Školní jídelna je pro strávníky v provozu pouze ve dnech, kdy probíhá vyučování!

      

     provozní doba ŠJ: 5.30 – 14.00 hodin

      

     Výdej  obědů

     ü  bědy se vydávají od 10.30 hodin do 13.20 hodin / podle rozvrhu/.

     ü  obědy pro cizí strávníky a odběr do jídlonosičů v první den nemoci se vydávají u vchodu zaměstnanců ŠJ

     od 10.00 hodin do 10.30 hodin.

     ü  pro sociální pracovníky a MŠ odvoz :

     ü   přesnídávka 7,15 hod., oběd  jídlonosiče od 10.00, svačina 10 hodin..

     Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování!!!

     Obědy vydáváme do čistě vymytých jídlonosičů, do skleněných nádob obědy  nevydáváme!

     V případě, že se dostavíte  pro oběd mimo výdejní dobu , musíte  vyčkat na přestávku mezi výdejem dětí.

      

     Podle vyhlášky 107/2005 Sb.,o školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo v první den neplánované nepřítomnosti. Tento první den si mohou rodiče oběd vyzvednout.

     V další dny nemá nárok na dotované stravné a musí si odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu oběda tj. 65,- Kč.

     Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

     V době prázdnin nebo ředitelské volna jsou obědy odhlášeny.

     Jestliže v době nemoci odhlásíte žáka ve škole, musíte ještě odhlásit žáka ve ŠJ. 

      

     Přihlášení obědů

     Obědy se přihlašují u vedoucí ŠJ vždy poslední týden v měsíci srpnu. Žák dostane přihlášku, kterou vyplní zákonný zástupce, každý rok je potřeba vyplnit novou přihlášku ke stravování!  Jestliže v průběhu roku dojde ke změně, vyplní  zákonný zástupce změnový zápisní lístek, který odevzdá vedoucí ŠJ.

     Zaměstnanci a cizí strávníci se přihlašují v kanceláři školní jídelny.

      

     Odhlášení obědů

     Obědy se odhlašují den předem do 10.00 hodin v kanceláři školní jídelny ,na telefonním čísle 734 200 927 nebo email jidelnazs@zskrecice.cz ( uveďte jméno žáka, třídu a dny, které chcete odhlásit)!

      

     Cena stravného

        7 -  l0  let  ………      30,- Kč

      10 - 14 let …………     32- Kč

      15 a více let ………    35,- Kč

      zaměstnanci  ZŠ         5,- Kč / z FKSP  30,- Kč/

      cizí strávníci …….      85,- Kč

      

     Začátkem školního roku vybíráme jistinu 850,- Kč,

      poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí. To znamená za září v říjnu atd.,

      za  červen strávníci již neplatí, stravné je vzato z jistiny,

      případný přeplatek vracíme v červenci !!!  

      

      MŠ

     Děti do 6 let                                       Děti, které během školního roku dovrší 7 let

     PŘ                                 11,- Kč            PŘ                    11,- Kč

     OB                                22,- Kč            OB                    25,- Kč   

     SV                                   9,- Kč            SV                       9,- Kč

     CELKEM                     42,- Kč            CELKEM           45,- Kč

      

      Začátkem školního roku vybíráme jistinu 1 100,- Kč,

      poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí. To znamená za září v říjnu atd.,

      za  červen strávníci již neplatí, stravné je vzato z jistiny,

      případný přeplatek vracíme v červenci !!!  

            

     Obědy je možno platit z účtu u kterékoli  banky

     -           na svém účtu  si zadáte souhlas s inkasem na účet 35- 604258379/0800, var. sym. ZŠ 2, MŠ 3

     tj. účet Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice, své číslo účtu vypíšete na         přihlášce ke stravování

     Srážka v bance se provádí vždy první pracovní den v daném měsíci, srážka se provádí hromadným příkazem. Odhlášené obědy jsou odečteny.

      

     -          hotově v kanceláři školní jídelny , platba musí být vyřízena první tři dny v daném měsíci

     -           

     Při nezaplacení stravného jsou rodiče upozorněni. Nezaplatí-li včas, je dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky. Při opakovaném neuhrazení může být dítě vyloučeno ze stravování!

      

     Cena oběda se stanoví finančními limity na nákup potravin podle

     Vyhlášky  č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

     Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku  podle data  narození,

      školní rok začíná 1.9. , končí 31.8.

     Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování

      

     Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování neumožňuje zvýhodnění stravování zaměstnanců v době jejich nepřítomnosti v práci, musí odpracovat min. 3 hod.

      

     Jídelní lístek

     Sestavuje vedoucí ŠJ s kuchařkami na celý měsíc dopředu, je vyvěšen ve školní jídelně, na nástěnce u ředitelny, na vstupních dveřích do ZŠ, ve školní družině a na webových stránkách školy.

     Je sestavován dle výživových norem určených pro školní stravování,  Vyhláška č. 107/2005 Sb. 

     Jeho správnost se promítá ve spotřebním koši.

     Seznam alergenů je uveden na každém jídelním lístku.

     Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

     Jídelníček může  být změněn v závislosti na dodávce potravin, nepřítomnosti kuchařky, havarijní situaci apod.

      

      

     Jídelna – organizace stravování

      

     Vstup do školní jídelny je dovolen žákům jen s pedagogickým dohledem.

     Při vstupu do ŠJ si každý strávník umyje ruce, vezme si plastový tác, u  výdeje  nandaný oběd, ovoce, zabalený moučník, chléb, salát atd.

     Na konci výdejního pultu si strávník vezme příbor.

     Sám si načepuje nápoje u stolku s nápoji.

     Použité nádobí odnese k okénku s použitým nádobím, příbory dá do kbelíku s vodou,

     tác, talíře, skleničky, misky si pomocná kuchařka sama odebere a setře zbylé jídlo z talířů.

      

     ü  strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

     ü  strávníci se chovají tak, aby nepoškodili majetek školní jídelny

     ü  při výdeji oběda dohlíží na strávníky  pedagogický dohled

     ü  dohled ve školní jídelně zajišťuje ředitelství základní školy

     ü  úklid ve školní jídelně provádí uklízečka základní školy

     ü  úklid jídelny v době výdeje provádí dohled ve školní jídelně  základní školy

     ü  pracovnice ŠJ nemohou z hygienických důvodů v době výdeje uklízet jídelnu

     ü  u umyvadel je připravené koště, vědro, hadr

      

     IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

      

     Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

     Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, ve školní družině, na webových stránkách školy.

     Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní jídelny.

     Veškeré připomínky týkající se stravy řeší vedoucí školní jídelny!

      

      

     V Kardašově Řečici  1.9.2022

      

      

      Ing. Jana Hýbková                                            Hana Havlová

       ředitelka ZŠ a MŠ                                             vedoucí ŠJ

      pravujeme