• Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečici

     

    Školní řád MŠ

    Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád,

    Za výchovu a vzdělání každého dítěte ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagogové se na naplnění této povinnosti významně podílejí.

    Děti mají právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám.

    1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníků

     

    1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

     

     1. Dítě má právo

    • na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

    • na bezplatné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku,

    • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,

    • na rozvoj osobnosti podle míry svého nadání, rozumových i fyzických schopností,

    • na speciální péči a přístup v rámci možností školy, pokud se jedná o dítě mimořádně nadané,

    • na speciální péči v rámci možností školy pokud se jedná o dítě se speciálními potřebami,

    • na ochranu před sociálně patologickými, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím,

    • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj dítěte a jeho zdraví,

    • na ochranu před informacemi a vlivy, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu dítěte a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

    • na respektování soukromí svého i soukromí své rodiny

    • na volný čas, hru, odpočinek a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

    • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

     

     1. Povinnosti dítěte

    • při příchodu do MŠ si očistit obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání

    • udržovat v pořádku všechny své věci , pěkně uložené na svém místě, které je označeno značkou

    • při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem

    • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno

    • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

     

     1. Zákonný zástupce má právo

    • zakládat samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

    • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jeho dítěte

    • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkajících se vzdělávání podle tohoto zákon

     

     1. Povinnosti zákonných zástupců

    rodiče mají zodpovědnost za péči o nezletilé dítě, zejména péči o jeho zdraví, jeho

    tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj (§31 Zákona o rodině)

    rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem (§32

    odst.2 Zákona o rodině)

    • zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy,

    • zajistit, aby dítě 5ti leté a starší řádně plnilo povinnou školní docházku,

    • zajistit, aby dítě docházelo do školy čisté, upravené, dbalo na osobní hygienu,

    • své názory a mínění prezentovat vždy slušným způsobem, nevyjadřovat se vulgárně,

    • na vyzvání pedagogického pracovníka školy se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělání,

    • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

    • omluvit nepřítomnost dítěte ve škole,

    • oznámit MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro školní matriky,

    • oznámit neprodleně jakoukoliv změnu v uvedených údajích

    • zákonný zástupce (matka), která sama pečuje o dítě je povinna uvést do evidenčního listu otce dítěte, pokud je otec uveden v rodném listu dítěte,

    • zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doloží ředitelství školy, jakým způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte,

    • zákonný zástupce je povinen účastnit se zahajovacích schůzek před každým začátkem školního roku,

    • všechna přijatá rozhodnutí na společných zahajovacích schůzkách jsou i pro nepřítomné rodiče závazná a Ti jsou povinni se informovat o výsledcích jednání u jednotlivých pedagogů či ředitelství školy,

    • zákonný zástupce je povinen informovat školu o docházce dítěte o všech vedlejších prázdninách (mimo vánoční prázdniny) nejdéle týden před jejich konáním, informaci o docházce dítěte o vánočních prázdninách nejdéle 14 dní před jejich konáním,

    • pokud zákonný zástupce pořizuje audio, videozáznam při aktivitách školy, pořizuje ho pouze pro vlastní účel a nesmí ho šířit dál vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů,

     

    1. Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

    • všichni zaměstnanci školy chrání děti před týráním a hrubým zacházením, dbají, aby děti nepřicházely do styku s informacemi pro ně nevhodnými,

    • zjistí-li pracovník školy, že je dítě týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno ve škole nebo mimo školu, informuje o této skutečnosti ředitele školy,

    • pracovníci školy se nevměšují do soukromí dětí, chrání je před útoky na jejich pověst a pověst jejich rodiny,

    • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a pracovníci školy se v těchto případech řídí zákonem č. 110/2000Sb., o ochraně osobních údajů,

    • pedagogický pracovník má právo nepřijmout do MŠ dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí,

     

     1. Práva a povinnosti pedagogů

    • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

    • má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

    • rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy

    • učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem

     

     

     

    1. Provoz a vnitřní režim školy

    1. Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

    • Termín přijímacího řízení stanoví vedení mateřské školy po dohodě s ředitelem Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice v termínu 2. – 16. května. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy (www.zskrecice.cz), plakátů, hlášením místního rozhlasu a oznámení v místním tisku.

    • Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

    • Děti do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka ZŠ a MŠ Kardašova Řečice.

    • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu.

    • Přijaté děti obdrží písemné „Rozhodnutí o přijetí“ pouze na vyžádání zákonným zástupcem. Zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče je oficiální zákonnou formou platnosti kladného rozhodnutí.

    • O nepřijetí dítěte jsou rodiče informováni zasláním „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

    • Rodiče předávají vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

    • Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

    • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

    • Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

    Kritéria obsahující postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání (podle účinnosti)

    1) Účinné 1. září 2017: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

    2) Účinné 1. září 2018: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

    3) Účinné 1. září 2020: Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

     

    • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

    • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do „Evidenčního listu“ dětský lékař.

    • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

    • Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí těchto dětí je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

    • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před  zahájením povinné školní docházky a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

    • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 34 odst. 3 školského zákona).

    • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.

    • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno ji dohodnout s vedoucí učitelkou s platností od nového měsíce.

    • Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu a telefon) informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

    2. Povinné předškolní vzdělávání

    • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. (§ 34a odst. 1).

    • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

    • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 1). Pokud, nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

    • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole tj. Mateřská škola Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

    • V případě, že zákonný zástupce dítěte volí jinou formu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, lesní školku, přípravnou třídu ZŠ, třídu přípravného stupně ZŠ speciální nebo zahraniční školu na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění PŠD (podle § 38a) oznamuje tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

    • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně - začátek – 8:00 h, konec – 12:00 h (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz. Organizace školního roku v základních a středních. Rodiče budou o termínech prázdnin informováni na šatnách a na www. stránkách školy dva měsíce předem. Zůstává, ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. (§ 34a odst. 3).

    • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

    • Zákonný zástupce dítěte při předem známé nepřítomnosti dítěte je povinen požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání. Zákonný zástupce žádá ředitelku školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem předem známé nepřítomnosti dítěte. V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, a důvod uvolnění.

    • Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání.

      1. Zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den nepřítomnosti ve vzdělávání, a to telefonicky na telefonní číslo 734 200 926 nebo emailem vedoucí učitelce mateřské školy na emailovou adresu jana.jandova24@centrum.cz . Následně učitelka mateřské školy zaznamená oznámení nepřítomnosti dítěte do omluvného listu dítěte, který je součástí osobní složky dítěte. V případě, že zákonný zástupce dítěte sdělil mateřské škole svou emailovou adresu, mateřská škola potvrdí přijetí emailové zprávy o začátku nepřítomnosti dítěte zákonnému zástupci do 2 pracovních dnů od přijetí zprávy o začátku nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání.

      2. Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den po ukončení nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání, a to zápisem do omluvného listu dítěte, který je součástí osobní složky dítěte. V zápisu do omluvného listu dítěte, zákonný zástupce uvede začátek, konec a důvod nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání.

    Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Zákonný zástupce doloží důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy písemně nebo ústně. Ústně doložené důvody nepřítomnosti dítěte jsou zaměstnancem školy písemně zaznamenávány.

     

     

    Individuální vzdělávání dítěte (uskutečňuje se bez pravidelné denní

    docházky dítěte do mateřské školy).

    • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuální formou, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4). Oznámení v písemné formě předá vedoucí učitelce nebo doručí na adresu mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte může oznámení učinit též ústně u vedoucí učitelky mateřské školy, která toto oznámení písemně zaznamená.

    • Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

    • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat (vzor je přílohou ŠŘ)

    a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu

    dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

    b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

    c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.(§ 34b odst. 2)

    Vedoucí učitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

    Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena čtvrté úterý v měsíci listopadu od 8:00 do 11:00 h, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 11:00 h v Mateřské škole Kardašova Řečice a posléze vždy 1x po následujících 3 měsících (o termínu konání budou rodiče informováni při ověření).

    Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst.

    3).

     

    Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud

    zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním

    termínu (§ 34b odst. 4).

    Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce

    dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost

    mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst.

    7).

     

    3. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

     

    Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná

    speciálně pedagogická podpora (tzv. podpůrná opatření - Vyhláška č. 73/2005

    Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).

     

    Podpůrná opatření prvního stupně

    Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního

    stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného

    souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na

    informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

     

    Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude

    upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a

    forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

     

    Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení

    plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské

    pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních

    vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10

    vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

     

    Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

    Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení

    školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného

    zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského

    zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení

    ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

     

    Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským

    poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti

    se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

     

    Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně

    bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání

    informovaného souhlasu zákonného zástupce.

     

    Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření,

    nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji.

    Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení

    školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již

    nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas

    zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

     

    4. Vzdělávání dětí nadaných

     

    Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci

    podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho

    individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

     

    Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření

    pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu

    prvního až čtvrtého stupně podpory.

     

     

    5. Provoz mateřské školy a podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení předškolního vzdělávání.

     

    • Provoz MŠ je celoroční a celodenní od 6.00 do 16.00 hodin, nedojde-li k úpravě provozu. Tato úprava je možná ve dnech bez školního vyučování. V těchto dnech může být provoz MŠ rozhodnutím ředitelky školy omezen nebo přerušen, přihlásí-li se k účasti na činnosti MŠ v tuto dobu méně než 15 dětí. Rodiče jsou předem informováni o případné chystané změně provozu.

    • Mateřská škola má tři oddělení, v nichž jsou děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

    • Provoz začíná v 6.00 hodin ve třídě „Ovečky“, v 6.45 hodin se otvírají třídy „Dráček“ a „Míček“. V 15.30 hodin jsou oddělení spojena ve třídě „Ovečky“, kde v 16.00 hodin provoz končí.

    • Zákonní zástupci předávají dítě pedagogickému pracovníkovi MŠ. Doporučená doba scházení je do 8.00 hodin. Poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Pro případy dětí, jimiž je docházka omezena nejvýše na čtyři hodiny denně, je stanovena docházka od 8.00 do 12.00 hodin.

    • Dítě musí být učitelce předáno osobně! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

    • Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.

    • Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu, pokud toto rozhodnutí potvrdí podpisem. Bez písemného pověření učitelky nesmí dítě vydat nikomu jinému, než rodiči! Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné.

    • Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16.00 hodin.

    • V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.

    • Rodiče jsou povinni oznámit škole ústně nebo telefonicky na čísle 734 200 926 předem známou nepřítomnost dítěte. Toto je nutné oznámit den předem, nejpozději do 13.00 hodin.

    • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

    • Informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány v šatnách na nástěnkách a na webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům tyto informace pečlivě sledovat.

    • S případnou stížnosti, oznámením a podněty k práci MŠ je možno se obrátit na vedení mateřské nebo přímo na ředitelku Základní školy a Mateřské školy.

    Konzultační hodiny:

    • předem lze domluvit schůzku s vedením školy a ostatními zaměstnanci školy

    • telefon: 384 383 034

    734 200 926

     

    • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí rodiče tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu školy.

    • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu učitelce MŠ. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně. Dítě s povinnou školní docházkou (5ti leté a starší) musí být řádně omluveno vždy písemně.

    • Při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

    • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

    • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

    • Pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy.

    Dítě v MŠ potřebuje:

     • přezůvky /pantofle nejsou vhodné/

     • pyžamo

     • sportovní oblečení na pobyt na zahradě, v letě kšiltovku nebo klobouk

     • věci na převlečení do třídy, náhradní spodní prádlo

     • pláštěnku, holínky

     • hrneček na pitný režim

     • kelímek, kartáček na zuby, pastu

     • 2 balení kapesníků

    Děti musí mít všechny své věci označené, podepsané . Za cennosti a donesené hračky MŠ neručí!

     

      1. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu a v době vedlejších prázdnin

    • S odvoláním na § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání bude provoz MŠ  přerušen v měsíci červenci a srpnu na čtyři týdny z důvodu nutné údržby a čerpání dovolené zaměstnanců.

    • Provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem v době vánočních prázdnin v měsíci prosinci na dobu cca 1 týden.

    • Provoz v době vedlejších prázdnin se uskuteční pouze pro předem přihlášené děti zaměstnaných rodičů při minimálním počtu 15 přihlášených dětí.

    • Přesný termín přerušení provozu mateřské školy, oznámí vedení mateřské školy nejméně dva měsíce předem.

    7. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání

    • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný v šatnách. Další dokumenty si rodiče mohou vyžádat u vedoucí učitelky MŠ.

    • Zástupci dítěte se mohou během roku informovat u pedagogických pracovníků o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

    • Na rodičovských schůzkách jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se vzdělávání dětí.

     

     8. Organizace a vnitřní denní režim při vzdělávání dětí v MŠ

    • V MŠ jsou 3 třídy třída „Ovečky“, „Dráček“ a „Míček“ s celodenním provozem. Třídy se naplňují do počtu 25, 26, 27,27 dětí, na základě udělené výjimky z počtu dětí stanovených § 2 vyhlášky č.14/2004 Sb.

    • Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP. Následující denní režim je stanovený přibližně. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení apod.).

    6.00 - 9.30 -- spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné hraní, tvořivé a estetické činnosti, tělovýchovná chvilka, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – přivítání dne, diskuze,  realizace plánovaných činností řízených pedagogem, ranní svačina dětí

    8.00 – 12.00 -- povinná školní docházka dětí 5ti letých a starších

    9.30 – 11.30 -- příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí i řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí, příprava na oběd, hygiena

    11.30 – 12.30 -- podávání oběda, hygiena

    12.00 – 13.00 -- odchody některých dětí domů

    12.45 – 14.15 -- literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována živá četba, čtení na pokračování), spánek a odpočinek dětí

    14.30 – 16.00 -- postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, tělovýchovná chvilka, tvořivé činnosti dětí, individuálně plánované činnosti, odchody dětí domů

     

    1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

    1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělání

    • Řídí se Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT.

    • Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je vždy zaznamenáno v Přehledu výchovné práce.

    • Učitelé provádějí poučení dětí o bezpečném chování o prázdninách.

     

    1.1. Dohled nad dětmi

    • Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Kardašova Řečice zabezpečuje prostřednictvím pedagogů mateřské školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

    • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby a ž do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

    • Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí vybavena video telefony.

    1.2. Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ

    • Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

    • Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.

    • Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna, ...).

    • Děti se chovají tak, aby neohrozily zdraví své ani zdraví spolužáků či jiných osob.

    • Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

    • Dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami, vypínači.

    • Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba.

    • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.

    • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájení musí zkontrolovat, zda je tělocvičné náčiní a nářadí v pořádku.

    • Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku.

    • Pedagogický pracovník dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě  písemného pověření zástupcem dítěte.

    1.3. Pobyt dětí na školní zahradě

    • Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

    • Učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí.

     1. Pobyt mimo areál mateřské školy

    Učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi na území města i turistické výlety mimo toto území.

    • Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden učitel mateřské školy za bezpečnost nejvýše:

    - 20 dětí z běžných tříd

    • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

     

    Výjimečně může vedoucí učitelka mateřské školy zvýšit počty dětí

    - nejvýše však o 8 dětí z běžné třídy

    - nejvýše však o 11 dětí, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

    • Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích v zástupu, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. První a poslední dvojice zástupu, má reflexní vesty, při přecházení využívají učitelky terčík. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

    • Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.

    • Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled.

    • Při rozdělávání ohně (pouze při mimoškolních akcích a při zajištění zdroje vody nebo hasicího přístroje). Pedagog zajišťuje bezpečnou vzdálenost dětí od ohně a zajistí uhašení ohniště.

    1.5. Opatření při sportovních akcích, výletech

    • Ředitelka ZŠ a MŠ stanoví vedoucího akce, který  je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.

    • Vedoucí učitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, výletech,...) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (školnici).

    • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

    • Při společných akcích školy, které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky. V opačném případě se dítě dané akce nezúčastní.

    1.6. Opatření při úrazu, evidence školních úrazů

      • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat vedoucí učitelku a zákonné zástupce dítěte.

      • Děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu pro veškeré aktivity, které organizuje mateřská škola u pojišťovny Kooperativa.

      • V případě úrazu obdrží rodiče od vedoucí učitelky formulář k čerpání pojistné události.

      • Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

      • Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

      • Všichni zaměstnanci školy ohlašují ředitelce Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice poznatky o tom, že je dítě šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystaveno týrání či zneužívání i mimo MŠ.

    1.7. Podávání léků v mateřské škole

    Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je

    zakázáno.

    Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude mu podán až po

    pokynu ředitelství školy na základě dohody se zákonným zástupcem, který předloží

    potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání.

    Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na nevolnost,

    který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem.

    1.8. Odchod dětí z mateřské školy

      • Učitelka předává dítě vždy osobně rodičům nebo pověřené osobě.

      • Nezletilí sourozenci a pověřené osoby jsou vždy uvedeny na písemném formuláři, který vyplní a stvrdí podpisem rodiče dítěte.

      • Před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu všech dětí, za které zodpovídá.

    • Po převzetí dítěte je zákonný zástupce neprodleně povinen opustit areál mateřské školy, pokud tak neučiní škola se zříká odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě


     

    2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

      • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu.

      • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

      • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.

      • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla v souladu se školním vzdělávacím programem.

    V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.


     

    1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

      • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

      • V případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

      • Do MŠ si děti nemohou donášet svoje hračky a MŠ v případě porušení tohoto ustanovení nenese za ně žádnou odpovědnost.

      • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

    V. Platby a pokyny ke stravování v mateřské škole

    1. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty

    za vzdělávání

    • Stanovení úplaty za vzdělávání a její úhrada se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb.,

    • Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu ZŠ a MŠ Kardašova Řečice. Opakované neuhrazení této platby v MŠ je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy

    • O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti

    • Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

     • úplata za  vzdělávání je splatná do 1. dne následného měsíce

     • vedoucí učitelka MŠ může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

     • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostní platbou na bankovní účet školy 35-604258379/0800, var. symbol 3 nebo v hotovosti vedoucí učitelce MŠ

     • při nástupu do MŠ je vybírána jistina na školné 300,- Kč! Jistina je vrácena při ukončení docházky v MŠ

    • Vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, od 1.9.2017 bude bezplatné i pro děti s povoleným odkladem školní docházky

    • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky hradí úplatu za předškolní vzdělávání do 31. 8. 2017

    • Úplata za předškolní vzdělávání je ve výši 300,-Kč měsíčně

    • V případě přerušení provozu v době letních prázdnin se úplata za předškolní vzdělávání snižuje na 150,- Kč

    za školní stravování

    • Úhrada úplaty za školní stravování:

     • úhrada za kalendářní měsíc je splatná do 1. dne následného měsíce

     • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostní platbou na bankovní účet školy 35-604258379/0800, var. symbol 3 nebo v hotovosti vedoucí ŠJ

     • Při nástupu do MŠ je vybírána jistina na stravné 

     • Jistina je vrácena při ukončení docházky v MŠ.

     • Stravné: - Přesnídávka 11- Kč 

     •                Oběd -- děti 3-6let 25,- Kč

     •               Oběd -- děti 7let 28,- Kč

     •                Svačina 10,- Kč

     • všechny záležitosti stravování řeší osobně se zákonnými zástupci dítěte  vedoucí ŠJ

    2. Pokyny ke školnímu stravování

    • Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

    • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, džusy, …). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

    • Přihlásit a odhlásit oběd, přesnídávku a  svačinu je možné den předem do 13.00 hodin ve třídě nebo na tel. 734 200 926, 384 383 034!

    • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout pouze první den nemoci dítěte přesnídávku v 8.00 hodin, oběd od 11.15 - 11.30 hodin, svačinu ve 14.30 hodin na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

    • Odhlašování stravy provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny nebo třídních učitelek.  Neodhlášené obědy propadají.

    • Otázky týkající se stravování projedná s rodiči vedoucí školní jídelny osobně nebo na tel. 734 200 926

    VI. Ukončení vzdělávání v mateřské škole

    Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

      • se dítě nepřetržitě nezúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem

      • v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu narušování provozu mateřské školy

      • v případě, že lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole

      • v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodrží podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat

    VII. Závěrečná ustanovení

    Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.
    Tento Školní řád
    platí do odvolání a nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 1. 2017. Vydáním tohoto řádu se ruší Školní řád vydaný 30. 8. 2012.

    Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.
    O vydání a obsahu Školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce a zveřejní ho na viditelném místě MŠ a na webových stránkách školy.


     


     

    V Kardašově Řečici 24.1.2017


     


     

    …………………………………………

    Ing. Jana Hýbková, ředitelka ZŠ a MŠ

     

    Školní řád MŠ byl schválen Pedagogickou radou dne 24.1.2017