• Naše kuchařky

    Stanislava Kubíčková, Ludmila Šašková

   •  Alergeny:

    01 obiloviny obsahující lepek

    02 korýši 09 celer

    03 vejce 10 hořčice

    04 ryby

    05 jádra podzemnice olejné (arašídy)

    06 sójové boby (sója)

    07 mléko

    08 suché skořápkové plody

    09 celer

    10 hořčice

    11 sezamová semena (sezam)

    12 oxid siřičitý a siřičitany

    13 vlčí bob (lupina)

    14 měkkýši


   • UPOZORŇUJEME NA ZVYŠOVÁNÍ CEN STRAVNÉHO od 1.9.2022

    CENY STRAVNÉHO MŠ KARDAŠOVA ŘEČICE OD 1.9.2022


    Děti do 6 let                                      Děti, které během školního roku dovrší 7 let


                   11,- Kč                               11,- Kč


    OB              22,- Kč               OB                25,- Kč


    SV                 9,- Kč               SV                   9,- Kč


    CELKEM     42,- Kč              CELKEM       45,- Kč


    ZEMĚSTNANCI  35,- Kč                                                                                                          


    ZAMĚSTNANCI S PŘÍSPĚVKEM FKSP  5,- Kč


    Záloha na stravné 1 100,- Kč , na školné  300,- Kč


    Zálohy  vybíráme začátkem školního roku, poté strávníci platí to, co skutečně projedli, za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.


    Za červen strávníci již neplatí, částka vzata ze záloh,  případný přeplatek vracíme začátkem července.


     


        Ing. Jana Hýbková                                             Hana Havlová  


        ředitelka ZŠ a MŠ                                              vedoucí školní jídelny                     


    Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


    Školní 4


    378 21 Kardašova Řečice


    PROVOZNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ  JÍDELNY MŠ


    LOMNICKÉHO 607


    KARDAŠOVĚ ŘEČICI 


    Ředitelka ZŠ a MŠ  Ing. Jana Hýbková


    Vedoucí učitelka      Bc.Jana Jandová


    Vedoucí ŠJ               Hana Havlová


    Vedoucí kuchařka    Stanislava Kubíčková


    Kuchařka                  Ludmila Šašková

     


    Provozní doba ŠJ     6.15 hod. -  14.45 hod.


    pitný režim               od   7.00 hod.         


    ranní svačina            od   8-9.00 hod.


    oběd                         od 11.30 hod.


    odpolední svačina    od 14.30 hod. 


    Tel. 734 200 926 


    Nápoje se podávají ve třídách během celého dne.


    Po konzumaci jednotlivých jídel ihned likvidace zbytků stravy z hygienických důvodů!


    Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny Hanou Havlovou osobně nebo na tel. 734 200 926


    Přihlášky ke stravování vyplní a podepíší rodiče zároveň s přihláškou do MŠ.


    Při jakékoli změně ohledně stravování vyplní rodiče změnový zápisní lístek.


    Jídelníčky jsou vyvěšeny na šatnách dětí.


    Změna jídel je vyhrazena!


     Kvalita stravy je kontrolovaná výživovými normami pro školní stravování dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.


    Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. 


    Cena stravného


    přesnídávka                                                         11,-    

    oběd děti do 6 let                                                  22,-   


    oběd děti , které dovrší ve školním roce 7 let       25,-   


    svačina                                                                    9,-   


    z toho nápoje                                                           3,-   


    oběd dospělí                                                          35,-   


    ( Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, strávník má nárok na jedno hlavní jídlo, pokud  vykoná práci pro organizaci min. po 3 hod. v daném kalendářním dni).


     


    Stravné a školné je možné hradit z účtu u jakékoli banky formou souhlasu s inkasem


    na č. účtu  ZŠ a MŠ,  č. účtu 35-604258379/0800  var. symbol 3.


    Srážka z účtu se provádí  první pracovní den v měsíci


    nebo v hotovosti u vedoucí kuchařky p. Kubíčkové  vždy 1 .pracovní den v měsíci.


    Odhlášené obědy jsou odečteny.


    Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ!


    Cena školného


    Neomezená docházka u dětí od 2 let                300,- Kč


    Udržovací poplatek                                            150,- Kč


    V období prázdnin se cena školného snižuje na polovinu.


    V posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem neplatí úplatu za předškolní vzdělávání. 


     


    1. září vybíráme zálohu 1 100,- Kč na stravné, 300,- Kč na školné!


    Stravné platíte zpětně, co dítě skutečně projí, např. za září 1. října, atd.


    Za červen stravné a školné již neplatíte, částka, kterou dítě skutečně projí vzata ze zálohy, případný přeplatek za stravné vracíme v červenci!


    O prázdninách vybíráme stravné a školné dopředu, tj. při nástupu dítěte do školního zařízení.                     


     


    Odhlásit a přihlásit oběd, přesnídávku a svačinu je možné den předem


    do 13.00 hod. ve třídě, v kuchyni nebo na tel. 734 200 926.


    Odpolední svačiny po obědě nevydáváme!


    Pomazánky na odpolední svačiny připravujeme těsně před výdejem.


    Vyhláška 107/2005 o školním stravování – jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování! 


    První den neplánované nepřítomnosti dítěte


     je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování


    Doba výdeje  je stanovena takto:


    Přesnídávka 8.00 hod., oběd od 11.15 hod.  do  11.30 hod. svačina 14.30 hod.


    Jídlonosiče musí být čistě vymyté. Do skleněných nádob se oběd nevydává!


    Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd  peníze nevracíme!


    Pokrmy jsou určeny k  přímé spotřebě! Zkonzumujte neprodleně!


    Školní jídelna nevaří pro cizí strávníky.


    Jídelna – stravování


    dozor ve třídách zajišťují paní učitelky 


    Provozní řád školní jídelny byl zpracován v souladu:  


    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/202, stanovující všeobecné principy a požadavky potravinářské legislativy, zřizující EFSA a stanovující postupy týkající se bezpečnosti potravin


    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin


    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.853/2004 stanovující specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu


    Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování


    Zákon  o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb.


    Vyhláška 137/2004 Sb. , o hygienických požadavcích na stravovací služby, nov. 602/2006


    Školský zákon č. 561/2004


    Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování


    Zákon č. 166/1999 Sb., včetně prováděcích vyhlášek ve znění pozdějších předpisů

     


    Nabývá platnosti 1.9.2022 


     Ing. Jana Hýbková                                    Hana Havlová               


     


     ředitelka ZŠ a MŠ                                     vedoucí školní jídelny                                                
     JÍDELNÍ LÍSTEK

   •  

      


             


     


    Změna jídelníčku vyhrazena


    Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k přímé spotřebě bez skladování!


     


     

     

     

         

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

     

     

     

    Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

    Bydliště:

    Celodenní stravování:

    Polodenní stravování:

    Číslo účtu:

    Telefon:

    Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas platit stravné a školné a oznámím neprodleně každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků za stravování.

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro školní jídelnu v souladu se zákonem č.110/2019 Sb.

     

     

    V                                                     dne                                   podpis matky, otce

     

     

     

     

     

    Upozornění

     

     

     

    Vážení rodiče,

     

    upozorňujeme na odhlašování jídla:

     

    ODHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT PŘESNÍDÁVKU, OBĚD A SVAČINU je možné den předem do 13.00 hod. na tel. 734 200 926 , ve třídě nebo u vedoucí kuchařky p. Kubíčkové.

     

    Odpolední svačiny po obědě nevydáváme! Vyhláška 107/2005 o školním stravování – jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

     

    Pomazánky na odpolední svačiny připravujeme těsně před výdejem.

     

    První den neplánované nepřítomnosti dítěte  je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů

     

    dle vyhlášky 107/2005 Sb. Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd peníze nevracíme!

     

    Doba výdeje je stanovena takto:

     

    Přesnídávka 8.00 hod., oběd 11.15 hod. - 11.30 hod., svačina 14.30 hod.

     

    Oběd se vydává pouze do čistě vymytých jídlonosičů, ne do skleněných nádob!

     

    Oběd je určen k přímé spotřebě bez skladování !

     

    Po výdeji obědů ve třídách je povinností  kuchařky okamžitá likvidace zbytků jídla.

     

    Školní jídelna neprovádí doplňkovou činnost -  nevaří pro cizí strávníky!

     

    Záležitosti ohledně  stravování řeší rodiče s vedoucí školní jídelny!

     

    Na šatnách v každé třídě je vyvěšen provozní řád kuchyně a jídelníček.

     

    Stravné a školné se hradí formou souhlasu s inkasem na č. ú. 35-604258379/0800, var. symbol 3 nebo v hotovosti u vedoucí kuchařky p. Kubíčkové

    ,vždy první pracovní den v měsíci !!!

     

    Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ!

     

    PLATBA HOTOVĚ poslední týden v srpnu vybíráme  jistinu na stravné 1 100,- , na  školné 300,- Kč

     

    PLATBA ÚČTEM začátkem září strháváme jistinu z účtu

     

     

     

    Stravné i školné platíte zpětně, stravu, co dítě skutečně projí za září, platba 1. října atd.

     

    Za červen již strávníci neplatí, částka, kterou projí vzata z jistiny, případný rozdíl za stravné vracíme v červenci !

     

    Školné za červen vzato také z jistiny.

     

    Cena stravného:                                                  Cena školného:

     

    přesnídávka             11,- Kč                               neomezená docházka u dětí od 2 let 300,- Kč     

     

    oběd 3- 6 leté děti    22,- Kč                                udržovací poplatek                            150,- Kč   

     

    oběd 7 leté děti        25,- Kč                                o prázdninách se školné snižuje na polovinu   

     

    svačina                       9,-Kč                                      

     

    z toho nápoj               3,- Kč

     

                                                                                                 Hana Havlová

     

                                                                                             vedoucí školní jídelny