• Školní vzdělávací program

    • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

      

     PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

      

      

     MATEŘSKÁ ŠKOLA

      

     STONOŽKA“

      

     KARDAŠOVA ŘEČICE

      

     Platnost od 1.9.2020 do 31.8.2023

      

      

     Číslo jednací: MŠ 31/2020

     Obsah:

      

     1 Identifikační údaje

     2 Obecná charakteristika školy

     2.1 Historie

     2.2 Současnost

     3 Podmínky vzdělávání

     3.1 Věcné podmínky

     3.2 Životospráva

     3.3 Psychosociální podmínky

     3.4 Organizace

     3.5 Řízení mateřské školy

     3.6 Personální a pedagogické zajištění

     3.7 Spoluúčast rodičů

     3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

     3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných

     3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

     4 Organizace vzdělávání

     4.1 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

     4.2 Kritéria pro přijímání dětí

     4.3 Organizace individuálního vzdělávání

     5 Charakteristika vzdělávacího programu

     5.1 Zaměření školy

     5.2 Dlouhodobé cíle

     5.3 Metody formy vzdělávání

     5.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných

     5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

     6 Vzdělávací obsah

     6.1 Máme nové kamarády

     6.2 Přiletěl k nám podzim

     6.3 Těšíme se na Vánoce

     6.4 Čarovná zima

     6.5 Pohádková zima

     6.6 S březnem zelená se vrací

     6.7 Houpej dál sluníčko v náručí

     6.8 Prázdniny klepou na dveře

     7 Dílčí projekty

     7.1 Aerobik

     7.2 Hudebně-pohybové vyžití

     7.3 Předplavecký výcvik

     7.4 Logopedická prevence

     7.5 Enviromentální výchova

     8 Evaluační systém

      

      

     1.

      

      

     ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

     KARDAŠOVA ŘEČICE

      

     ředitelka: Ing. Jana Hýbková

     pracoviště

     MATEŘSKÁ ŠKOLA

     Lomnického 607, Kardašova Řečice

      

     zástupkyně pro MŠ: Bc. Jana Jandová

      

     Kontaktní adresy:

     Základní škola Kardašova Řečice  Mateřská škola Kardašova Řečice

     Školní 4                                            Lomnického 607

     378 21 Kardašova Řečice               378 21 Kardašova Řečice

     IČ: 70984492 tel.:384 383 034, 734 200 926

     DIČ:CZ70984492 http://www.zskrecice.cz

     REZIDO: 650035593 E- mail: stonozka@outlook.cz

     tel.: 384 383 077, 734 200 924

     http://www.zskrecice.cz

      E-mail – ředitelka: reditelka@zskrecice.cz

     ID DS: vtymmid

     Zřizovatel:

     Město Kardašova Řečice

     nám. Jaromíra Hrubého 64

     378 21 Kardašova Řečice

     tel.: 384 383 031

     2.

      

     Obecná charakteristika školy

      

     2.1 Historie

      

     Mateřská škola v Kardanově Řečici byla otevřena dnem 15.10.1945 v budově bývalé pomocné třídy ve Školní ulici. Ve školní kronice se můžeme dočíst, že na školní rok 1945/46 bylo zapsáno 36 dětí. Byla zde zaměstnána jedna učitelka a její pomocnice. O rok později přibyla k dětem ještě jedna paní učitelka. Až do roku 1949 počet zapsaných dětí neustále klesal. V Kardašově Řečici byla totiž v provozu ještě Klášterní mateřská škola, která se těšila velké oblibě ze strany místního občanstva. Většina dětí tedy chodila tam a v mateřské škole jich bylo zapsáno sotva 12. Děti mělo přilákat zavedení celodenního provozu, podávání svačin a hraní maňáskového divadla. V červnu 1950 bylo na další školní rok zapsáno 43 dětí. Mateřská škola se rozrostla o jednu třídu, kterou pomohl vybudovat nár. pod. Delta.

      

     V roce 1974 bylo na MNV jednáno o výstavbě nové mateřské školy. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o umístění v mat. škole, rozhoduje o umístění MNV – školní komise. Na školní rok bylo zapsáno 56 dětí.

      

     V nové mateřské škole byl zahájen provoz 1.ledna 1982. Byla postavena v tzv. „Akci Z“, což znamená, že byla postavena brigádnicky. Prací se účastnily rodiče i prarodiče budoucích školáčků a přijetí do nové mateřské školy bylo podmíněno určitým počtem zdarma odpracovaných hodin. Finančními prostředky přispěly i tehdejší místní podniky – JZD, Státní lesy, Státní rybářství, KOH-I-NOOR a každý z těchto podniků měl v mateřské škole přidělen určitý počet míst pro děti svých zaměstnanců. Nová mateřská škola byla postavena pro 135 dětí ve věku 2 – 6 let a i tato kapacita byla nedostačující. Ve čtyřech třídách bylo i po 35 dětech. O děti pečovalo 8 učitelek, 2 kuchařky, vedoucí stravovny a 4 uklízečky. Ředitelkou v té době byla Růžena Císařová, která měla i velké zásluhy na shánění materiálů pro stavbu i zařízení prostor nové mateřské školy.

      

     Po roce 1992 ale začalo dětí ubývat. Nejdříve byla tato změna pozitivní, třídy nebyly přeplněné, ale postupně už se nedařilo naplnit všechny 4 třídy. Nejprve ubyla jedna třída, která se začala používat jako tělocvična. Později už byly obsazeny jen dvě třídy. Další volné oddělení bylo využito jako městská knihovna. Posléze začalo ale dětí zase přibývat a tělocvična se opět proměnila ve fungující třídu.

      

      

     2.2 Současnost

      

     Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní školya a Mateřská škola Kardašova Řečice od 1.1.2004. Je spádovou školou pro 9 obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady. Je dvoupavilonová. V každém pavilonu jsou dvě třídy.

      

     Součástí školy je hospodářská budova, propojena s pavilony spojovací chodbou. V hospodářské budově je školní kuchyně, prádelna a sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

     Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je velká herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatna jak pro děti, tak pro zaměstnance.

      

     Kapacita školy je 105 dětí. Z důvodu poklesu přihlášených dětí, začaly být přijímány

     i děti dvouleté. Nyní se o děti stará 8 kvalifikovaných pedagogických pracovnic

     (6 učitelek a 2 asistentky pedagoga) a 5 správních zaměstnankyň (vedoucí kuchyně, 2 kuchařky, školnice, 1 uklizečka).

      

     Ze získaných grantů se podařilo v roce 2006 obnovit prvky na školní zahradě, v roce 2007 vybudovat parkoviště a v roce 2008 zajistit kompletní výměnu oken a celkové zateplení budovy. V rámci rekonstrukce byla vyměněna dlažba na chodnících a upravena přední část zahrady. Ve školním roce 2009/2010 byl získán grant na výměnu dětských stolů a židlí, další grant z Mikroregionu Řečicko pomohl dovybavit školní zahradu dřevěnými prvky. Z grantu Jihočeského kraje za spoluúčasti Města Kardašova Řečice se podařila vybavit take v roce 2011 školní kuchyni konvektomatem a varným centrem.

     V roce 2012 byla třída Sluníčko” zařízena stoly, židlemi a novými šatnami. V roce 2013 došlo k navýšení počtu sociálních zařízení z důvodu končící výjimky, která byla udělena na kapacitu mateřské školy 105 dětí. V každé umývárně a na WC přibylo pro děti jedno umyvadlo a jeden záchod. Byly vyměněny z bezpečnostních důvodu ve všech umývárnách sprchové vaničky za sprchové kouty, které nevyhovovaly svou dostupností dětem, ale i bezpečnému pohybu v umývárnách. Došlo k zabezpečení budovy. Všechny třídy byly vybaveny videotelefony. Z grantu  Mikroregionu Řečicko, byl financován nábytek do koupelen. Dále do každé třídy na začátku září 2013 přibyl jeden stůl a šest židlí, které jsou využívány nejstaršími dětmi. Nové šatní skříňky přibyly do šaten tříd „Ovečky“, „Míček“a „Dráček“. Zapojením do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 bylo získáno 76 566 Kč na koupi pomůcek pro rozvoj sluchu, hrubé a jemné motoriky. Náš zřizovatel investoval v roce 2014 do zahrady MŠ. Došlo k výměně betonových chodníků, k vybudování nových pískovišť, k úpravě zatravněných ploch a k vyrovnání dlažby v altáncích. Zadní část zahrady, byla opatřena novým oplocením. Byly umístěny nové herní sportovní prvky „Pyramida“ a trampolína.

     V roce 2015 došlo k zavezení septiku, který zabíral poměrně velkou přední část zahrady. Byly vysazeny nové keře kolem plotu.

     V roce 2016 se do MŠ investovalo vice než 2 500 000 Kč. A to na rekonstrukci umýváren a wc z dotace  Jihočeského kraje z Mikroregionu Řečicko, část nákladů musel doinvestovat zřizovatel z obecních prostředků a 200 000 Kč jsme vyhráli v soutěži “Domestos”. Dále zřizovatel uhradil výměnu osvětlení ve třídách a hernách, bylo vyměněno take několik dveří. I zahrada nezůstala bez povšimnutí. Staré altány, které již byly ve špatném stavu, byly nahrazeny před prázdninami novými. Zahradní prvky byly doplněny o balanční most, kladinu, hrazdu a lezeckou sestavu ve tvaru Z, která je umístěna v zadní části zahrady. Bylo take vyměněno venkovní osvětlení.

     Opět jsme se zapojili do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 a byla pořízena diagnostická pomůcka „Klokanův kufr“a logopedické pomůcky z edice „ Jazyk a řeč“.

     Od ledna 2017 se naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání „Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech“ který je spolufinancován Evropskou unií. Děti tak mohou pracovat s novými pomůckami, které slouží k rozvoji polytechnické výchovy. Během prázdnin byl vybudován plot s podezdívkou, novými brankami a bránou za cca 1.000.000,- Kč. V září byly všechny třídy a herny vybaveny novým nábytkem.

     Od srpna do řijna 2018 byly rekonstruovány na všech třídách kuchyňky. Na podzim, byla zahrada nově osázena stormy a keři.

     O prázdninách 2019, na nevyhovujících terasách vznikla hřiště a mlhoviště

     s povrchem SmartSoft.

      

     3.

      

     Podmínky vzdělávání

      

      

     3.1 Věcné podmínky

      

     Opravy probíhají postupně podle toho, jak si technický stav budovy vyžaduje a také jak nám přikazují hygienické předpisy a normy EU.

     Budova MŠ je kompletně zateplena s novou fasádou. Ve dvou pavilonach MŠ jsou umístěny čtyři třídy. V prvním pavilonu je v přízemí třída “Ovečky”, v patře 2. třída “Dráček”. V 2. pavilonu je v přízemí třída “Sluníčko” v patře třída “Míček”. Třídy jsou prostorné a slunné, s výhledem do zahrady. Místnosti určené dětem jsou dispozičně řešeny tak, aby maximálně vyhovovaly jejich spontánnímu projevu a zároveň umožnily klidné koutky pro děti, které se momentálně nechtějí zúčastnit kolektivních činností. Řešení tříd je organizačně náročné na práci učitelek, které odpovídají za bezpěčnost dětí. Proto se služby učitelek pokud možno překrývají.

     Třídy  jsou od září 2017 vybaveny nábytkem, který odpovídá věku a potřebám dětí po stránce hygienické estetické a funkční. Všechny hračky a pomůcky jsou dětem přístupné tak, aby mohly být samostatné. Hračky, pomůcky a materiály jsou v průběhu roku doplňovány a obměňovány tak, aby odpovídaly počtu dětí i jejich věku.V každé třídě jsou elektronické klávesy.

     Vybavení tělovýchovným náčiním i nářadím je velmi dobré. Dětmi je využíváno během celého dne (ribstole, provazová stěna, švédské bedny, švédské lavičky, šplhací věž, trampolína, obruče, kroužky, žíněnky, overbally, míče ve třech velikostech, stuhy, tyče, švihadla, kameny, sestava na atletiku…).

     Zahrada je vybavena altány, terasami, dvěma hřišti na fotbal, dvěma pískovišti ve kterých pravidelně vyměňujeme písek. Nové chodníky složí pro jízdu na odstrkovadlech, tříkolkách a koloběžkách. Zahradní vybavení je určeno sportovním i oddechovým chvilkám a je na něm každoročně prováděna revize. Zatravněné plochy skýtají dětem prostor pro volné běhání i pro míčové hry. Libovolně je dětem k dispozici využívání wc i umývárny. Při pobytu na zahradě je zajištěn pitný režim.  Zahrada je osazena lesními i ovocnými stromy a keři, které děti v průběhu roku sledují, pozorují květenu a podílejí se na zahradních pracích. Sáňkovat mohou na uměle vybudovaném kopci. Zahradu využíváme pro pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách podle počasí celoročně. Prostory zahrady plně vyhovují jak skupinové, tak individuální činnosti dětí. O školní zahradu se stará školnice a zřizovatel.

     Hygienická a bezpečnostní údržba všech prostor je zajištěna školnicí, uklízečkami a školníkem školy. Vlastní výtvory dětí jsou využívány k výzdobě tříd i celé budovy.

     Dětská a pedagogická knihovna je rozsáhlá a pravidelně doplňována. Děti mají k dispozici všechny knihy, které si mohou půjčit po dohodě s učitelkami. Jsou vedeny k prohlížení knih a pěknému zacházení s nimi. Denně jim učitelky předčítají nebo vypráví pohádky. Tím přirozenou cestou děti vedeme k touze číst, poslouchat, mluvit a dozvídat se. Rodiče si mohou půjčovat odborné knihy, časopisy o výchově a vzdělávání k prostudování.

     Audiovizuální technika je k dispozici na všech třídách (počítač, CD přehrávač, magnetofon). Ve třídě “Ovečky” je skener s tiskárnou. Ve třídě “Dráček” je umístěna interaktivní pomůcka „omnneosweetbox“. Práce s výukovými programy je novou metodou podporující samostatnost dítěte ve vzdělávání a jeho tvořivost, rozvoj myšlení a kooperaci. Smyslem je samostatná práce dítěte na počítači, přenos na dataprojektor, práce dětí ve skupině a vzájemná konfrontace správnosti výsledků se společným vyřešením zadaného úkolu. Vše je využíváno k práci s dětmi v souladu s požadavky vedení školy. Ve všech třídách a ŠJ využíváme mobilní telefony pro zlepšení komunikace s rodiči. Škola je zabezpečena videotelefony. Škola má své webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány.

     Logopedické pomůcky jsou dostupné všem pedagogickým pracovníkům, kteří je využívají k činnostem během celého dne. Hojně jsou využívány při logopedických chvilkách. Zapojením do projektů zaměřených na logopedickou prevenci jsme podpořili nové materiální vybavení a didaktické pomůcky. Díky jim aktivně vyhledáváme děti s narušenou komunikační schopností, snažíme se předcházet poruchám komunikačních schopností a podporujeme správný řečový vývoj.

      

     Záměry:

     • dle aktuálních potřeb doplnění vybavení jednotlivých tříd

     • dovybavení zahrady hracími prvky

     • stálé doplňování a obměňování hračkami a sportovními pomůckami pro pobyt na zahradě

     • obměna hraček, her a didaktických pomůcek

      

      

     3.2 Životospráva

      

     Škola má vlastní kuchyni vybavenou podle evropských norem. Skladba jídel je vyvážená, děti mají dostatek ovoce a zeleniny, mléka, celozrnných výrobků, ryb i luštěnin. Spotřební koš je důsledně sledován. Dbáme na dodržování pitného režimu.

      

     Školní jídelna nemůže připravovat diety, protože nemá dietní sestru, kuchařka není na výrobu diet proškolena, nemá normy na výrobu diet.

     Školní jídelna může jídla pouze upravovat pro alergické děti, které nesmí požívat určitý druh potravin. Od rodičů je v tomto případě vyžadováno lékařské potvrzení o alergii dítěte a spolupráce.

      

     Děti vedeme k samostatnosti při stolování, osvědčily se průběžné svačiny. Děti se

     spolupodílejí na přípravě ke stolování. Naším záměrem je, aby stolování nevnímaly jenom jako nutný příjem potravy, ale také jako společenský akt, který přináší i jiné hodnoty a naučily se tak pravidlům odpovídajícím v naší společnosti. Při obědě je dětem polévka nalévána. Pro druhé jídlo si chodí a určují si samy velikost porce. Použité nádobí samostatně odnášejí na určené místo. Pokud některé jídlo dítě nezná a odmítá je, nenutíme je, ale opakovaným ochutnáváním si na ně zvyká. V rámci podpory prevence zubního kazu si děti po obědě čistí zuby. Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu ve spolupráci s rodinou.

     Na podporu osvěty rodičovské veřejnosti využíváme společné zahajovací schůzky s ochutnávkou pomazánek a džusů z naší kuchyně.

      

     Dále chceme v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku, proto do denního programu jsou pravidelně začleňovány tělovýchovné chvilky se zdravotními cviky a přirozený pohyb je předmětem především pobytu venku.

      

     Během dne děti střídají činnosti. Prostory tříd i zahrady umožňují jak aktivní pohyb, tak klid a odpočinek.

      

     V odpoledních hodinách děti odpočívají ve všech třídách, na vlastním lehátku označeném značkou. Mohou mít na lehátku svojí nebo půjčenou plyšovou hračku. Před usnutím poslouchají většinou čtenou pohádku. Nespavé děti mohou po určité době vstát a věnovat se připravené klidové činnosti.

      

     Záměry:

      • navázat dobrou spolupráci s rodinou v oblasti zdravého stravování

      • prodlužování pobytu venku

      

      

      

     3.3 Psychosociální podmínky

      

     V naší škole vládne přátelská atmosféra mezi dětmi, učitelkami i provozním personálem. Umožňujeme adaptaci nově příchozím dětem – hra na zahradě školy v dopoledních i odpoledních hodinách, návštěva divadla a ostatních akcí pořádaných MŠ, zapojení dětí do dopoledních činností. Nové děti se adaptují na nové prostředí poměrně rychle, velmi dobře funguje spolupráce učitelek a rodičů. Snažíme se respektovat individualitu dětí, neomezovat jejich volnost a osobní svobodu. Děti se učí dodržovat pravidla, na kterých se společně domluvíme.

     Učitelky reagují na momentální potřeby a zájmy dětí, denní program uzpůsobí těmto zájmům.

      

     Záměry:

      

     • navázat úzkou spolupráci s rodinou před vstupem a na začátku pobytu dítěte v mateřské škole, vytvořit dobré vztahy a vzájemnou důvěru

     • minimalizovat negativní vlivy, které mohou ovlivnit dobrou adaptaci dítěte

     • založit portfolio dítěte ve spolupráci s rodiči

     • zajišťovat podmínky k zdravému životnímu stylu

      

      

     3.4 Organizace

      

     Provoz školy je od 6:00 h do 16:00 h. Děti z celé školy se scházejí ve třídě „Ovečky“, kde provoz začíná. Do třídy „Míček“ paní učitelka děti odvádí v 6:45 h. V 7:00 h se rozcházejí zbylé děti do tříd „Sluníčko“ a „Dráček“. Dle domluvy je možné přivádět i odvádět dítě z MŠ podle potřeby rodičů. Doporučený čas scházení je do 8:00 h. Povinností rodičů je předat dítě učitelce.

     Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven od 8:00 h do 12:00 h.

     V 15:00 h děti ze třídy „Sluníčko“ přecházejí do třídy „Ovečky“ a v 15:30 h se scházejí v této třídě zbylé děti ze tříd „Míček“ a „Dráček“, kde v 16:00 h provoz končí. Záměrem této organizace pracovní doby pedagogů je co největší využití pedagogického potenciálu v době maximálního pobytu dětí ve škole, tedy od 8:00 h do 15:00 h.

      

     Dopolední činnosti – Volná hra je pro děti prostorem pro individuální i kolektivní činnosti. Děti mají v nabídce velkou škálu hraček, her, mohou využít celou řadu koutků, rozvinout fantazii při stavbě nových zákoutí, konstruování výrobků, mají možnost výtvarného projevu.

     Během volné hry je zařazena průběžná svačina, v době od 8:00 h do 9.00 h.

     Tělovýchovné chvilky jsou pravidelně zařazovány několikrát v týdnu do denního

     programu.

     Řízená činnost, kterou provádějí děti společně a je směřována k plnění nějakého vzdělávacího cíle je zařazována po ukončení svačiny. Děti nejsou do činnosti nuceny. Využíváme vhodné motivace, prožitkového učení, dramatické výchovy, využíváme pozorování při pobytu venku. Ten organizujeme od 9:30 h do 11:30 h tak, aby měly děti dostatek pohybového vyžití (pokud počasí dovolí tak na zahradě MŠ), aby se děti seznamovaly s okolím školy a města. Snažíme se zajistit bezpečnost dětí (reflexní vesty), vytváříme u nich povědomí o ochraně zdraví (nebezpečný terén, nežádoucí chování, déšť, mráz, silný vítr). Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální nastavení může eliminovat případná nebezpečnostní rizika. Při zvýšení počtu dětí při specifických, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v v pracovním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

      

     Stravování – Při přijetí dítěte do mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte je stanoven způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v mateřské škole.

     Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let) uvedené v Příloze č. 1, vyhlášky o školním stravování. Množství stravy poskytované pro tyto děti je vhodné přizpůsobit podle jejich individuálních potřeb.

     Doba oběda je od 11:45 h do 12:45 h. Obědváme společně, děti vedeme k dodržování hygienických zásad (mytí rukou, čistota stolu), k samostatnosti při jídle, používání příboru, úklid nádobí.

     Respektujeme návyky dětí, spolupracujeme s rodiči při zvykání na dětem neznámá

     jídla.

      

     Odpolední činnosti – Po obědě se část dětí rozchází domů, ostatní odpočívají nebo využijí jiný klidový program na místo odpočinku na lůžku. Doba odpočinku trvá do 14:30 h.

     Odpolední svačina, podávaná v 14:45 h, je společná. Po ní si děti volí buď činnosti u stolků, nebo v herně. V případě pěkného počasí se odpolední činnosti odehrávají na zahradě MŠ.

     Jednou týdně mohou děti navštěvovat hudebně- pohybové vyžití, aerobik, logopedické chvilky.

      

     Záměry:

     • omezovat přesuny především mladších dětí

     • dbát na vyváženost řízených a spontánních činností a využívat situačního učení při všech příležitostech

      

      

      

      

     3.5 Řízení mateřské školy

      

     Mateřskou školu řídí ředitelka právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice , vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny – pracovní náplně, pracovní a vnitřní řád. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř i navenek mateřské školy. Ředitelka vytváří prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor, podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o otázkách školního programu. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ona i ostatní zaměstnanci se podílejí na spolupráci s rodiči dle potřeb školy a plánovaných akcí. Všechny učitelky spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče.

      

     Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Z výsledů kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a práci MŠ. Týmovou práci vnímáme jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP PV. Všichni pracovníci jsou vedeni k uvědomění, že o tom jak se bude dítě v MŠ cítit rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na vzdělávání podílejí.

      

     Záměry:

     • podílet se na rozvíjení sociálního a emočního klimatu a pracovat týmově

     • vést ke spolupráci rodiče a spolupracovat s nimi

      

      

     3.6 Personální a pedagogické zajištění

      

     V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic s odbornou kvalifikací.

     Ve třídě “Ovečky “ se o děti starjí dvě paní učitelky a školni asistentka. Ve třídě “Dráček” jsou s dětmi také dvě paní učitelky a asistentka pedagoga. Ve třídě “Míček” jsou dvě paní učitelky a asistentka pedagoga a ve třídě “Sluníčko” jsou dvě paní učitelky a asistentka pedagoga.

      

     Učitelky i asistentky využívají různé formy DVPP, jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic.

     Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. Pedagogické pracovnice usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace. Učitelky i asistentky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery.

      

     Rozvrh přímé pedagogické páce všech pracovnic je řešen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne. Specializace jednotlivých pedagogických pracovnic je využita při hlavní výuce, i jako doplňkový program (tvořeníčka, speciální akce). Všechny záměry a cíle jsou realizovány vlastním pedagogickým týmem.

      

     Je optimálně využita maximální možná výše úvazku pedagogických pracovníků. Rozpis přímé pedagogické činnosti pedagogů je stanoven tak, aby bylo možné co největší souběžné působení pedagogů v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne.

     Pro personální posílení mateřské školy je zřízena pozice školního asistenta v rámci projektu “Podpora vzdělávání Kardašova Řečice OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Školní asistent pomáhá učitelkám moteřské školy s péčí o děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

      

     Učitelky vypracovávají na třídách TVP, které vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV.

      

     Pedagogické rady a provozní porady jsou ob 2 měsíce za účelem podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic školy. Pedagogické rady probíhají dle časového harmonogramu, který je nastaven vždy na začátku každého školního roku.

      

     K MŠ náleží provozní zaměstnanci – vedoucí školní jídelny, kuchařky, školnice, a uklízečky. Úklid provádí a o pořádek a čistotu na pracovišti se stará školnice a dvě uklízečky.

     Stravování dětí a zaměstnanců je zajištěno vlastní kuchyní s kuchařkami. Agendu stravování zpracovává - vedoucí stravování. Ostatní agendu účetnictví zpracovává kvalifikovaná účetní.

      

      

      

     Pedagogické pracovnice a jejich funkce:

      

     Bc. Jana Jandová zástupkyně pro MŠ, třída „Dráček“

     Soňa Medková učitelka MŠ, třída „Dráček“

     Pavlína Macková asistentka pedagoga, třída "Dráček"

     Marie Milová učitelka MŠ, třída „Ovečky“

     Alžběta Doubravská učitelka MŠ, třída „Ovečky

     Vladislava Smolíková učitelka MŠ, třída „Míček“

     Michaela Říhová asistentka pedagoga , třída "Míček"

     Zdeňka Müllerová učitelka MŠ, třída „Míček“

      

     Správní zaměstnanci:

      

     Hana Havlová vedoucí školní kuchyně

     Stanislava Kubíčková vedoucí kuchařka

     Ludmila Šašková kuchařka

     Jitka Sedláčková školnice

     Jana Šimicová uklízečka

      

      

     Záměry:

     • rozvíjet profesní dovednosti sebevzděláváním, sdílením zkušeností, účastí na seminářích, na vzájemných hospitacích, využíváním odborné literatury


      


      

     3.7 Spoluúčast rodičů

      

     Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Zdrojem informací pro všechny rodiče je denní kontakt, webové stránky školy, dětské práce, informační tabule, rozhovory, setkávání a společné akce.
     Na podporu dobré spolupráce, komunikace, řešení vzniklých problémů, či námětů pro zkvalitnění všech podmínek vzdělávání je vytvořena „rada rodičů“, zvolení dvou zástupců z jednotlivých tříd mají tak možnost podílet se na životě a chodu celé školy. Pokud je potřeba náhlého řešení jakékoliv situace mají zástupci tříd možnost řešit přímo v zastoupení rodičů s ředitelstvím školy.

     Dalším krokem vedoucím ke spolupráci a vzájemné pomoci je dotazník, který rodiče obdrží v polovině školního roku. Vše je založeno na dobrovolnosti, možnostech a osobní aktivitě každého. Plně je respektována anonymita a soukromí rodiny.

     Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu.

     Na začátku školního roku začínáme informativní schůzkou s následnými schůzkami ve třídách, které jsou obohaceny ochutnávkou z jídelníčku naší kuchyně. Druhá schůzka se koná pro rodiče předškoláků a je za účasti psycholožky z PPP a paní učitelky z první třídy. Rodiče mají možnost získat informace o školní zralosti a školní připravenosti.

     Při každodenním setkávání se snažíme předat rodičům aktuální informace o pokrocích ve vzdělávání u každého dítěte, najít společná řešení při vzniklých obtížích, a tak společnou cestu podpořit maximální rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuality. Při řešení důležitých situací je možná dohoda setkání dle potřeby.

     Rodičům umožňujeme podílet se na dění v MŠ výstavkami, soutěžemi, tvořivými dílnami, výlety, exkurzemi, námětovým povídáním k tématům, brigádami,….

     Naší snahou je, aby mezi rodiči a mateřskou školou panovala oboustranná důvěra, vstřícnost a spolupráce na základě partnerství.

      

     Záměry:

     • založit spolupráci na vzájemné podpoře, pomoci a důvěře


      

      

     Další spolupráce

     • spolupráce se zřizovatelem – městský úřad – pomocné práce, úklid zahrady, drobné opravy

     • se ZŠ – návštěva prvňáků v MŠ, společná div. představení, kulturní vystoupení v KD, příprava budoucích prvňáčků – kurz „Předškolák“, beseda před zápisem do ZŠ,

     • s městskou knihovnou – besedy pro jednotlivé třídy

     • se záchrannými sbory – exkurse, besedy

     • s PPP – beseda před zápisem do ZŠ

     • s SPC – spolupráce při začleňování integrovaných dětí

     • s SPOZ – Vítání občánků, vystoupení na jeho akcích

     • s DDM – dopravní výchova, dopravní soutěž

      

     Záměry:

     • Hledat nové možnosti spolupráce

      

      

     Nabídka naší MŠ

      

     • systematická příprava dětí pro život, pro vstup do základní školy

     vychází z úkolů a cílů Rámcového programu pro předškolní

     vzdělávání

     • formy práce, při kterých děti spolupracují, učení na základě prožitku,

     prvky dramatické výchovy

     • logopedickou péči pro děti se špatnou výslovností

     • vyšetření zraku

     • dlouhodobé vycházky – výlovy rybníků, vycházky do lesa

     • divadelní představení v prostorách MŠ

     • vystoupení pro rodiče ke Dni matek a na Zahradní slavnosti

     • různé akce MŠ – Mikulášská besídka, Vánoční besídka, karneval,

     společná tvořivá odpoledne s rodiči, „Vynášení paní zimy“, stavění

     máje, dopoledne ke Dni dětí, besedy v městské knihovně, závěrečné spaní

     předškoláků

     • předvánoční návštěva Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci

     • návštěva Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci

     • návštěva Policie ČR s psovodem v MŠ

     • návštěva zdravotní záchranné služby

     • návštěva dopravního hřiště v Jindřichově Hradci

     • výlet na konci školního roku

     • slavnostní rozloučení s „předškoláky“na Městském úřadě

     • předplavecký výcvik v Jindřichově Hradci

     v pěti výukových hodinách, v 2. pol. šk. roku

     • aerobik

     • hudebně – pohybové vyžití

     • integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace je možná ve všech třídách, potřebná je spolupráce s rodiči, s logopedem, s SPC. Dále spolupracujeme s PPP, s pediatrem, popřípadě s odborným lékařem.

     • integraci dětí cizinců a plné respektování osobnosti dítěte a

     kulturního i jazykového prostředí

      

      

      

     Záměry:

     • navazovat nové kontakty s místními firmami, organizacemi, které přinesou pro děti vzdělávání na základě přímého prožitku

      

      

     3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími

     potřebami

     Naše škola reaguje na případné potřeby a požadavky rodičovské veřejnosti a plně respektuje děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

     Děti vyšetřené SPC, PPP jsou zařazeny v běžných třídách školy.

     Úzce spolupracujeme s příslušnými speciálně pedagogickými centry v Českých Budějovicích, dále pak s PPP v Jindřichově Hradci, se speciálními logopedy v Jindřichově Hradci, Soběslavi a Týně nad Vltavou. Naše škola má i vytvořeny podmínky pro intenzivní logopedickou prevenci vlastními pedagogy, kteří jsou absolventy logopedických kurzů.

     Záměry:

     • Co nejširší začleňování dětí se speciálními potřebami do kolektivu dětí

     • Pořizování pomůcek na základě doporučení poradenských zařízení


      

      

      1. Podmínky vzdělávání dětí nadaných


      

     Školní vzdělávací program nabízí dostatek možností a pestrost vzdělávací nabídky. Třídní programy se snažíme doplňovat nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Důležitým zdrojem informací o nadaných dětech je pro nás portfolio dítěte, které je založené při vstupu každého dítěte do mateřské školy a je průběžně doplňováno důležitými informace o dítěti a materiály dokládajícími jeho rozvoj, prospívání a pokroky v učení.

      

     Hlavním cílem vzdělávání nadaných dětí k rozvoji jejich potenciálu včetně různých druhů nadání je:

     • zajistit individuální přístup (mít čas na zvídavé otázky, diskusi…)

     • vyhradit pracovní místo pro jeho aktivity (klid, prostor pro kreativitu)

     • zajistit doplňkové výukové pomůcky dle okruhu nadání

     • zamezit vyčleňování z kolektivu

      

     Záměry :

     Postupné dovybavení pomůckami, materiálem vhodných pro stimulaci vývoje

      

     3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

      

     V souladu s právními předpisy se snažíme zohlednit počet dětí ve třídě „Ovečky“, kde jsou vzdělávány děti mladší 3 let. Třída se nachází v přízemí prvního pavilonu. Ve třídě pracují dvě učitelky, které jsou ve třídě stabilně, mají pozitivní vztah k dětem této věkové skupiny a souběžně působí (minimálně 3 hodiny denně) v organizačně náročnějších částech dne. Na třídě je přítomná i jedna provozní pracovnice. S dětmi jsou tedy vždycky dvě dospělé osoby.

     Pro dvouleté děti i jejich rodiče nabízíme adaptační program, který pomáhá dítěti rychle si navyknout na nové prostředí. V tomto období pedagogové bedlivě dítě sledují a poskytují mu veškerou asistenci a péči, která povede k jeho úspěšné integraci do kolektivu dětí. Neméně věnujeme pozornost i rodičům, kteří můžou zpočátku odloučení těžce nést. S rodiči je navázána vzájemná spolupráce, dbáme na společné chvíle strávené ve třídě a na klidný odchod rodičů, konzultujeme každý den dítěte ve školce.

     Dětem ve věku od 2 do 3 let z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim, který je upravován dle jejich potřeb a to zejména v souvislosti s dostatkem času na veškeré aktivity včetně převlékání, stravování, potřeby aktivity, odpočinku nebo spánku (děti nejsou buzeny).

     Při osobní hygieně děti používají nočníky (zajištěno vymývání a dezinfekce).

     V oblasti materiálních podmínek průběžně doplňujeme stávající hračky, didaktické pomůcky a vybavení pro děti od 2 do 3 let v dané třídě. Ve třídě jsou nastavena srozumitelná pravidla pro jejich používání a ukládání. Předměty nevhodné pro tyto děti jsou znepřístupněny a tím je zajištěna bezpečnost a přiměřené množství podnětů. Největší prostor je věnován volné hře dětí. Pro pobyt venku je nejčastěji využívána přilehlá zahrada. V případě nepřízně počasí chodíme s dětmi na krátkou procházku.

     Záměry :

     • personální zajištění

     • dovybavení vhodným nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami

      

     4.

     Organizace vzdělávání

      

      1. Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

     V mateřské škole se děti vzdělávají ve čtyřech celodenních třídách. Na třídě pracují dvě učitelky podle třídních vzdělávacích programů. Práce učitelek se překrývá v době od 9:30 h do 12:30 h. Obě souběžně pracují při pobytu venku, při akcích pořádaných mimo budovu mateřské školy, při vyšším počtu dětí nad povolený limit na 1 učitelku, na slavnostních akcích, akcích pořádaných s rodiči atd. Rozvržení pracovní doby je součástí ročního plánu školy. Učitelky společně pracují s dětmi na plnění úkolů třídního plánu. Pro celou školu platí jednotná pravidla i režimové momenty pro lepší zastupitelnost pracovníků.

     I. třída „Ovečky“ je pro nejmladší děti ve věku od 2 do 3 let.

     II. třída „Míček“ je také částečně smíšená pro děti ve věku od 3 do 5 let. S dětmi jiných národností zde pracuje školní asistent.

     III. třída „Sluníčko“ je homogení zpravidla pro děti ve věku od 5 do 6 let. Ve třídě je jedno integrované ditě se speciálními vzdělávacími potřebami a je zde přítomen asistent pedagoga.

     VI. třída „Dráček“ je homogenní zpravidla pro děti ve věku od 5 do 6 let a děti s OŠD. U dětí jak ve třídě Dráček “ tak i ve třídě Sluníčko “ je rozvíjena grafomotorika, koncentrace, koordinace pohybů, připrava na přechod do 1. třídy, sociální rozvoj a vnímání světa v širších souvislostech.

     Mateřská škola se naplňují do počtu 105 dětí na základě udělené výjimky z počtu dětí stanovených § 2 vyhlášky č.14/2004 Sb,/

     Záměry:

     • vytvářet společně s dětmi příjemné prostředím třídy

     • dle aktuální nabídky obměňovat a doplňovat kvalitní hračky a didaktické pomůcky

      

     4.2 Kritéria pro přijímání dětí

      

     Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a kritérii pro přijímání dětí. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podané zákonnými zástupci v den zápisu u ředitelky školy nebo osoby ředitelkou pověřené. Termín zápisu do MŠ je stanoven po dohodě se zřizovatelem

     v termínu od 2. do 16. května.

     Děti jsou přijímány dle kritérií, které stanoví ředitelka školy. O způsobu a podmínkách přijímacího řízení do MŠ jsou rodiče předem informováni na plakátech,

     www. stránkách školy a z hlášení místního rozhlasu. Ředitelka postupuje při přijímání dětí do MŠ ve správním řízení. Nejpozději do 30 dnů po zápisu jsou výsledky vyvěšeny pod přiděleným registračním číslem za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na webových stránkách školy. Účastník řízení má možnost nahlížet do spisu, případně ho doplnit  a ještě před vydáním rozhodnutí se seznámit a vyjádřit k podkladům pro jeho vydání. Počet přijatých dětí se každoročně mění podle toho, kolik dětí odejde do ZŠ, a na jaký počet dětí na třídu je Radou města udělena vyjímka. Celkový počet dětí nesmí přesáhnout povolenou kapacitu mateřské školy, v případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením se počet dětí adekvátně snižuje. Pokud není naplněna kapacita školy, jsou děti přijímány v průběhu celého roku. Vnitřní uspořádání školy a tříd je řešeno tak, aby co nejlépe vyhovovalo individuálním potřebám dětí. Umístění dětí do jednotlivých tříd je prováděno vedoucí učitelkou tak, aby třídy byly vyvážené. Zároveň však přihlíží také k požadavkům a přání rodičů (sourozenci, kamarádi).


      

     4.3 Organizace individuálního vzdělávání

      

     Škola poskytuje předškolní vzdělávání individuální formou na žádost zákonného zástupce dítěte, pro které je vzdělávání povinné a řídí se popsanými pravidly, která jsou uvedena ve Školním řádě ( kapitola II. Provoz a vnitřní režim školy, podkapitola 2. Povinné předškolní vzdělávání).


      


      

     5.

     Charakteristika vzdělávacího programu
      
     Motto školního vzdělávacího programu „Je nám spolu dobře“

      

     Školní vzdělávací program „Stonožka“ je společnou prací všech učitelek. Při jeho zpracování jsme vycházely z rámcových cílů a kompetencí daných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

     Do programu je zakomponován povinný obsah pěti integračních oblastí, které zohledňují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Specifické vzdělávací cíle z těchto pěti oblastí jsou označeny jako páry barevných botiček - které pomáhají nejen stonožce, ale i nám, se vydat na cestu, po níž doprovázíme děti. Snažíme se o to, aby naše všechny každodenní činnosti se vyváženě prolínaly všemi oblastmi vzdělávání a tím docílíme, aby naše stonožka každý den byla obuta do všech párů botiček.


      

     Barevné botičky – oblasti vzdělávání

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     Zelené botičky –Dítě a svět

      

     5.1 Zaměření mateřské školy

      

     Filozofie naší MŠ je vyjádřena mottem našeho programu

      

     Je nám spolu dobře

      

     Naším přáním je, aby dětem bylo spolu dobře, nejen v naší MŠ, ale i v dalším životě. Protože předškolní období má samostatnou a svébytnou existenci důležitou pro další období. Proto nechceme propást toto důležité období a chceme se spolu s rodiči zaměřit na zdravý rozvoj dětí. Výchova ke zdravému způsobu života je základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy jako je agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, neschopnost řešit problémy, stres, frustrace, dochází i ke sebepoškozování dětí. Důsledkem je poté náchylnost ke zneužívání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí vandalismus, xenofobie, apod.

      

     Právě ve vytvořených věkově smíšených třídách chceme přirozeně dosáhnout prosociálního chování a přispět k sociálnímu zrání dětí. Vidět děti šťastné a spokojené v naší velké rodině, kde si mohou hrát, poznávat mnoho nových věcí, kde je velký kamarád nablízku a pomůže, kde paní učitelka pohladí, pofouká bolístku na těle i na duši, to je náš veliký úkol. Zajistit zdravé prospívání a rozvoj každého dítěte, jeho učení a společenskou kultivaci. Do naší veliké rodiny může přibýt i kamarád se zdravotním postižením. Děti se ho naučí respektovat, pomáhat mu, spolupracovat s ním. Aby až jednou dorostou, se uměly projevovat jednoduchou lidskou laskavostí a pozorností, aby se uměly vcítit do druhého, spolupracovat, pomáhat druhým a konat náhodné dobré skutky. Viděly svět jinak než jen v materiální podobě a zůstal v nich pocit trvalé radosti a štěstí, jako pocit samostatnosti a základ schopnosti se rozhodovat.

      

     A nádherná příroda kolem naší školky? Louky, lesy, rybníky, farma. Využijme těchto možností, abychom vedly děti k vnímání a sounáležitosti s přírodou, aby ji dokázaly chránit a pomáhaly při jejím zachování.

      

      

     5.2 Dlouhodobé cíle

      

     Rozvíjet prosociální chování a zdravý způsob života – cíle vyplývající z motta ŠVP

      

     - Navozovat otevřený a oboustranně prospěšný vztah s rodiči a tím vytvořit pohodové a otevřené klima (tj. chovat se k rodičům přátelsky, radit se a spolupracovat při výchově a rozvoji osobnosti dítěte).

      

     - Společně s dětmi si vytvořit a osvojit smysluplná pravidla a hledat přirozené důsledky (tj. demonstrativně dodržovat a připomínat).

      

     - Chovat se empaticky, vstřícně a vzájemným sdílením posilovat pocit sounáležitosti mezi dětmi (tj. dívat se dítěti do očí, pohladit, pochovat a reagovat na jeho podněty, rozvíjet a potvrzovat, že rozumíme, chápeme jeho pocity).

      

     - Znát individuální potřeby jednotlivých dětí a vytvářet podmínky tak, aby se cítily všechny dobře (tj.snažit se najít pro každé dítě chviličku, naslouchat a zajímat se o to co dítě baví co má rádo).

      

     - Učit děti vyznat se ve svých emocích, ale i v emocích ostatních lidí a tím být empatičtí (neukrývat před dětmi své emoce, emoce dětí nepopírat, ale pojmenovat, ve hrách a v dramatizacích pohádek se učit emoce rozpoznávat, poukázat na souvislost mezi pocity a chováním).

      

     - Učit děti odhadnout důsledek, jaký může mít který čin (tj.nechat působit přirozený důsledek ,být pravdivý a mluvit o opatřeních proti působení některých přirozených důsledků).

      

     - Snažit se oceňovat konkrétní snahu dítěte, či výsledek jeho činnosti (tj. povzbuzovat a podněcovat chuť k učení, vyhledávat zajímavé příležitosti k učení a vysvětlovat smysl učení).

      

     - Dát dětem co největší prostor pro samostatnost a poskytnout jim možnost volby a tím podporovat schopnost dítěte ovlivnit vlastní situaci (tj.samostatně se domlouvat, pomáhat si, podílet se na organizaci činností, při jídle mít možnost výběru, nalévat, připravovat, ovlivnit množství jídla, učit děti, že odmítnout neznamená být neposlušný).

      

     - Přijímat děti jako rovnocenné partnery a respektovat jejich potřeby (tj.nenutit do jídla, spaní , jít bez dovolení se napít a na záchod).

      

     - Být dětem vzorem v oblasti sociálního chování (tj. učitelka by měla říkat co cítí a proč to cítí, aby jí mohly děti porozumět a měla by dělat to, co si myslí).

      

      

     - Při pohybových, hudebních a výtvarných aktivitách vytvářet sociální vztahy a pozitivní dovednosti (tj. např.zařazovat vysvobozovací honičky, pohybové hry, námětové hry s pohybem ve kterých se vytváří kooperace, minimalizovat soutěživost, učit děti relaxovat).

      

     - Učit se naslouchat jeden druhému a dokázat vyjádřit vlastní názor (např. prostřednictvím komunitního kruhu).

      

     - Vštěpovat dětem, že zdraví je důležitá hodnota, že zdraví, život a všechny formy života musíme chránit (na základě prožitků, experimentování a praktických ukázek).

      

     - Vysvětlit dětem, že svět skrývá jistá nebezpečí a učit je, jak se jim bránit (pomocí námětových her a dramatizací, poslechem příběhů).

      

      

      

     5. 3 Metody a formy vzdělávání

      

     Vzdělávání dětí je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou, jak v spontánních, tak v řízených aktivitách. Upřednostňujeme zejména ty formy vzdělávání, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, aktivní účasti dítěte, prožitkovém učení a hře, zpravidla individuálně a ve skupinách. Dbáme na to, aby byl vyvážen poměr spontánních a řízených aktivit.
     Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Vychází ze zájmu, hravosti, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Postupně se snažíme omezovat předávání hotových poznatků.
     Formy vzdělávání: pohybové aktivity, pohybové a volné hry, simulační a námětové hry na něco a na někoho, Kimovy hry, smyslové hry, konstruktivní hry, pohybové hry s pravidly, dramatické hry, jazykové hry a cvičení, hry ve dvojici, a komunikativní kruhy, diskuse, skupinové činnosti, psychomotorická cvičení, práce s přírodním materiálem, výtvarné, pracovní hudební a dramatické činnosti a recitace, tvořivé činnosti, tělovýchovní činnost a experimentace s materiály. Metody pokusu, omylu, pozorování, demonstrativního předvádění, rozhovoru, popisu. Učení není rozškatulkováno, vše spolu navzájem souvisí. Důraz klademe na vnitřní motivaci, která vyúsťuje v činnost, již dítě samo podněcuje i řídí. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.
     Vzdělávání ve všech třídách je zaměřeno na prosociální učení, logopedickou prevenci, enviromentální výchovu a na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

      

     5.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných

      

     Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřujeme na práci se skupinou a na individuální přístup ke každému z dětí. Podpůrná opatření (PO) se dle pedagogické, finanční a organizační náročnosti dělí do pěti stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama. Podpůrná opatření 2. – 5. stupně navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování školské poradenské zařízení (PPP, SPC).

     Pro děti s přiznaným 1. stupněm podpůrného opatření jsou zpracovány Plány pedagogické podpory (PLPP), které vypracovávají pedagogové ve spolupráci s rodiči. Je to vlastně formulář, do kterého se zaznamenává, jaká podpůrná opatření učitel zvolí, aby dítěti pomohl řešit jeho problém. K jeho vypracování je potřeba písemný souhlas zákonného zástupce. Je důležité vybrat vhodné metody, formy práce s dětmi a organizaci dne. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. Dojde-li k nápravě a dítě již PLPP nepotřebuje – PLPP se ukončí. Není-li tomu tak, doporučíme rodičům využít odborné vyšetření ve školském poradenském zařízení – v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo ve Speciálně-pedagogickém centru (SPC).

     Děti od 2. stupně podpúrného opatření jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). PLPP a IVP, jsou zpracovány na základě školního vzdělávacího programu. Vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb dětí. Upravují obsach, formy a podmínky vzdělávání, které jsou konzultovány s odborníky. Nutnou podmínkou je všestranná spolupráce všech vyučujících a ostatních pedagogických pracovníků podílejících se na vzdělání. IVP sestavují třídní učitelky na základě doporučení ŠPZ, případně dalších odborníků. Na sestavení plánu se rovněž podílí asistent pedagoga (který je zřízen na základě doporučení PPP nebo SPC) a rodiče. IVP schvaluje ředitel školy. IVP je vždy v pololetí a na konci školního roku vyhodnocován a případně měněn, aby co nejvíce vystihoval žákovy potřeby.

     Pro rozvoj dětí s odkladem školní docházky mohou být na doporučení ŠPZ vypracovávány plány pedagogické podpory.

      

     Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Při stanovení podpůrných opatření je postup obdobný jako u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami .

      

      

     5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

      

     Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji je uplatňována individuální nebo skupinová forma činností. Při plánování vzdělávací nabídky vycházíme z jednoduchých principů jako je - jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte. Maximálně využíváme metod práce, které jsou vhodné pro tuto věkovou kategorii – situační učení, nápodoba, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi.

      

      

      

      

      

      

      

     6.

      

     VZDĚLÁVACÍ OBSAH

      

      

     6. 1 „MÁME NOVÉ KAMARÁDY“

      

     Charakteristika integrovaného bloku: Když se řekne „u nás doma", tak si každý představí své nejbližší v rodině, lidé, s kterými se denně setkáváme. Cílem tématu je přiblížit dětem blíže „domov“ jako pojem, ale i jako místo, kde je nám dobře. Tento integrovaný blok pomáhá nově příchozím dětem s adaptací na nové prostředí, podporuje je ve vytváření a získávání schopnosti přizpůsobit se změně jakou pro ně je vstup do mateřské školy. U starších dětí je cílem osvojení si základních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování kontaktů k druhým, seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozšiřovat slovní zásobu. Podporovat prosociální chování. Pro lepší adaptaci je zapotřebí dobrá spolupráce s rodiči, vstřícnost paní učitelky a navození radostné atmosféry, aby se děti cítily v kolektivu dobře a těšily se na společný pobyt a na společné zážitky.

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - zaměříme se na zvládnutí sebeobsluhy a na uplatňování základních kulturně

     hygienických a zdravotně preventivních návyků

     - povedeme pohybové činnosti ve třídě i v přírodě se zřetelem na základní pohybové

     dovednosti

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - budeme se snažit, aby děti zvládaly své emoce při odloučení od rodičů

     - budeme volit takové aktivity, aby se děti co nejdříve adaptovaly na prostředí

     - budeme rozvíjet lexikálně- sémantickou rovinu řeči

     - činnosti povedeme tak, aby děti zažívaly radost ze zvládnutého a poznaného

     - budeme rozvíjet volnou hru

     - budeme u dětí rozvíjet citové vztahy k okolí

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - povedeme děti ke komunikaci jak s vrstevníky tak i s paní učitelkou- střídání role

     mluvčího a naslouchajícího

     - povedeme děti k vzájemné pomoci , půjčování hraček, toleranci

     - budeme posilovat prosociální chování

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - společně stanovíme pravidla , která budeme respektovat

     - rozvíjet u dětí schopnost vcítit se do prožívání druhého

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - budeme děti seznamovat s prostředím MŠ i jejím okolím

     - vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí

      

     Zvolené prostředky:

     - interakční hry zaměřené na pomoc mladšímu nebo slabšímu

     - úzká spolupráce s rodiči

     - kontakty dětí při různých činnostech během dne, objevování, spolupráce, pomoc

     - osobní příklad učitelek a ostatních pracovníků školky

     - užívat prvky neverbální komunikace, jako je mimika, gestikulace, oční kontakt

     - komunitní kruh – samostatné vyprávění

     - popisy obrázků, událostí, situací

     - vycházky, různá pozorování

     - rozvíjet manipulace s předměty

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - zvládá sebeobsluhu při hygieně, stolování a oblékání

     - zvládá správné držení těla

     - v běžném prostředí se pohybuje bezpečně


      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - dítě se dokáže odloučit na určitou dobu od dospělého

     - dítě umí přijmout změnu a přizpůsobit se jí

     - umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

     - projevuje zájem o nové věci

     - dítě umí správně vyslovovat

     - dítě je schopno zaregistrovat změny ve svém okolí

     - dítě dokáže zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi

     - má vytvořený svůj názor, dokáže vyjádřit souhlas – nesouhlas, dokáže přiměřeně

     ovládat své city, své chování, respektuje domluvená pravidla

     - je schopen respektovat kamarády i dospělého

     - dokáže respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělého

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - dítě přiměřeně komunikuje s dospělým, s druhým dítětem - střídání role mluvčího a

     naslouchajícího

     - dítě se dokáže zařadit do skupiny dětí

     - dítě si všímá toho, co druhý potřebuje

     - umí si mezi sebou vytvořit pravidla a dodržovat je

     - brání se projevům násilí

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - dodržuje společně vytvořená pravidla

     - dokáže se vcítit do prožívání druhého

     - projevovat ohleduplnost a zdvořilost

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - zaměří se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

     - vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

     - osvojuje si elementární poznatky o prostředí MŠ i o jejím okolí

     - vytváří si vztah a pomáhá pečovat o okolí ve kterém žije

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

      

     1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

     1. budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení a

     prohlubovat jejich poznatkovou zkušenost

     2. povedeme děti k vnímání problémů jako samozřejmou součást života a učení

     3. povedeme děti k užívání přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých

     myšlenek a pocitů, názorů

     povedeme děti, aby chápaly a užívaly nadřazených a podřazených pojmů

     4. zaměříme se ne schopnosti adaptovat se na prostředí a jeho běžné problémy

     budeme děti učit vnímat hodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi

     5. povedeme děti k respektování pravidel

      

      

     6.2 „PŘILETĚL K NÁM PODZIM”

      

     Charakteristika integrovaného bloku: Tento tématický celek je zaměřen na poznávání a chránění přírody. Děti se učí vnímat krásu podzimní přírody a vlivem měnícího se období si přibližují změny, které probíhají v přírodě (na zahradě, na poli, v lese). Děti se seznamují s podzimními činnostmi a zároveň se seznamují i s některými profesemi dospělých.. Poznávají druhy ovoce, zeleniny, hub. Hrají si s větrem / výroba větrníků a draků/, pracují s přírodninami, které slouží k výzdobě třídy. Děti se podílejí při úpravě zahrady.

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - povedeme děti k rozvoji lokomočních pohybů a k pohybové aktivitě hlavně při pobytu

     venku

     - pracovat s dechem

     - provádět gymnastiku mluvidel

     - umět házet, chytat a kutálet míč

     - budeme procvičovat jemnou motoriku ruky při výtvarných a pracovních činnostech

     - povedeme děti ke zvládnutí sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkolů

     - osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody, rozlišovat, co prospívá zdraví

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - budeme u dětí rozvíjet a užívat všechny smysly

     - rozlišování barev

     - budeme u dětí posilovat přirozené poznávací city jako je zájem, zvídavost, radost

     z objevování,

     - povedeme děti k tomu, aby porozuměly slyšenému, sledovaly a soustředily se na

     pokyny

     - seznámily se s pohádkami, říkadly, básničkami, písničkami a pohybovými hrami

     s podzimní tématikou a tím rozvíjet paměť a řeč

     - budeme u dětí rozvíjet fantazii a tvořivost

     - chápat základní číselné pojmy (do 6-ti)

      

     Červené botička – Dítě a ten druhý

     - rozvíjet komunikativní dovednosti při navazování vztahu s druhými při společných

     činnostech

     - chovat se citlivě a ohleduplně, říci, co se mi líbí - nelíbí

     - naučit se odmítnout, pokud něco nechci nebo je to špatné

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - rozvíjet u dětí schopnost žít ve společenství s ostatními , spolupracovat, spolupodílet se

     vnímat a přijímat hodnoty, které jsou uznávané v našem společenství

     - vyjadřovat představy modelováním, zachycovat skutečnosti ze svého okolí, z přírody

     - ukázat dětem podzimní práce na poli a v zahradách

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí

     - povedeme děti k citlivému vztahu ke zvířatům, rostlinám i k věcem

     - budeme s dětmi pečovat o životní prostředí a uvědomovat si jeho význam

      

     Zvolené prostředky:

     - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

     - hry a činnosti zaměřené na rozvoj vědomostí

     - pohybové hry s míčem

     - dechová cvičení s větrníkem

     - společné pouštění draků s rodiči

     - hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

     - prohlížení a čtení knížek

     - smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj paměti

     - hudební a výtvarné činnosti směřující k tvořivosti dětí

     - pobyt na zahradě MŠ

     - úklidové činnosti a třídění odpadů

     - vycházky do přírody, výlety do vzdálenějšího okolí

     - přirozené i zprostředkované poznávání přírody, pozorování práce dospělých

     - návštěva v zemědělském družstvu

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - ovládá dech a mluvidla

     - dítě dokáže doprovázet pohyb zpěvem

     - zvládá manipulaci s míčem

     - zvládá sebeobsluhu při hygieně, stolování a oblékání

     - dítě dokáže pracovat se stavebnicemi skládankami, provádět jednoduché úkony s

     výtvarnými pomůckami

     - manipuluje s předměty denní potřeby

     - dítě dokáže pracovat s výtvarnými pomůckami, se stavebnicemi, skládankami

     - pohybuje se koordinovaně a bezpečně hlavně při pobytu venku

     - uplatňuje zásady zdravého životního stylu

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů

     - rozliší barvy

     - má zájem dozvídat se nové věci

     - těší se z hezkých zážitků, zachycuje je a vyjadřuje své prožitky

     - dokáže soustředěně poslouchat pohádku, uposlechnout pokynu dospělého

     - dokáže si zapamatovat krátké říkanky, básničky, písničky s pohyby ….

     a reprodukovat je

     - vyjadřuje svou fantazii a představivost v činnostech

     . orientuje se v číselné řadě

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - dítě přiměřeně komunikuje s dospělým, s druhým dítětem, navazuje dětská přátelství

     - dokáže domlouvat se a vyjednávat

     - dokáže spolupracovat

     - dokáže vyjádřit souhlas – nesouhlas, dokáže přiměřeně ovládat své city, své chování,

     respektuje domluvená pravidla

     - brání se projevům násilí

      

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

      

     - dokáže žít ve společenství s ostatními , spolupracovat, spolupodílet se

     vnímat a přijímat hodnoty, které jsou uznávané v našem společenství

     - osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - má elementární poznatky o přírodě a místě ve kterém žije

     - vnímá koloběh života (roční období)

     - má povědomí o ochraně životního prostředí

     - uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky

     - rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou

     poškozovat

     - je citlivé k živým bytostem, k přírodě

      

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

     1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská


      

     1. budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení

     2. budeme učit děti vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení

     povedeme děti přistupovat k problémům aktivně, řešit je iniciativně

     1. povedeme děti ke vstřícné komunikaci se svým okolím

     budeme učit děti užívat svých komunikačních dovedností k dalšímu učení

     1. povedeme děti k spolupodílení se ke spolupráci na činnostech a rozhodnutí

     2. budeme děti učit vnímat svou sounáležitost s přírodním prostředím

     dodržovat stanovená pravidla

     učit děti chránit hodnoty spojené se zdravím

      

      

     6.3 „Těšíme se na Vánoce“

      

     Charakteristika integrovaného bloku:Motivací tohoto bloku je společné  těšení se a  příprava na Vánoce.  Nad adventním kalendářem a  knížkami se seznamujeme s tradičními  zvyky a obyčeji, posloucháme a zpíváme vánoční koledy, připravujeme dárky a gratulace  pro své  blízké  a těšíme se na Vánoční besídku a  vánoční prázdniny spojené se zimními radovánkami. Seznamování se s lidovými tradicemi a koledami, aktivní  uplatňování  svého  názoru a nápadu při vytváření vánočních dárků,  spolupráce s ostatními při výzdobě školky, využití sváteční  atmosféry  k rozvíjení úcty k mamince, rodičům a  lidem kolem nás   a  vnímání lidských  vlastností. Snažíme se, aby toto období bylo plné pohody, aby děti myslely na druhé, uměly jim udělat radost. Zařazujeme relaxační chvilky. Tradičně jezdíme do Jindřichova Hradce na Krýzovy jesličky.

      

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - rozvoj manipulačních dovedností s různorodým materiálem

     - učit děti relaxovat

     - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

     - procvičovat kotoul vpřed s dopomocí

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - povedeme děti k vyjádření vlastních myšlenek, pocitů, zážitků

     - prostřednictvím knížek, divadla, poslechem hudby přiblížíme dětem vánoční zvyky

     - poznávat, že vlastním jednáním lze druhému udělat radost

     - rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - vytvářet prosociální postoje k druhému (v rodině, ve třídě, ..)

     - vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu (přijetí, povzbuzení, ocenění)

      

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - seznámit se s koledami, říkadly a básničkami s vánočním tématem

     - přiblížit si vánoční zvyky a tradice

      

      

     Zelené botičky - Dítě a svět

     - pozorování změn v přírodě

     - prohlížení vánoční výzdoby v našem městě

      

     Zvolené prostředky:

     - smyslové a psychomotorické hry

     - příprava a realizace Mikulášské nadílky

     - experimentování a práce s různými materiály

     - četba a dramatizace příběhu s vánočním tématem (Biblické příběhy)

     - seznamování s koledami a básněmi

     - hudebně-pohybové hry

     - chystáme se na vánoční besídku a nadílku (výzdoba třídy)

     - vánoční zvyky, pečení

     - hra s novými hračkami

     - vyprávění zážitků dětí

     - spolupracovat pří výzdobě třídy

     - procházky městem

     - relaxační cvičení

     - návštěva „Vánoční výstavy“ v Klubu seniorů, výstavy, muzea, divadla

      

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - manipuluje s různým materiálem

     - dokáže se zklidnit a relaxovat

     - ovládá dech a sladí pohyb se zpěvem

     - ovládá kotoul vpřed s dopomocí

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - vyjadřuje vlastní myšlenky, pocity, zážitky (slovně, výtvarně, pohybově,…)

     - dokáže udělat svým jednáním radost druhým lidem

     - přistupuje ke starším lidem s úctou

     - vytváří a upevňuje citové vztahy k rodině i ke svému okolí

      

      

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - uplatňuje základní společenská pravidla ve styku s dospělým i s dětmi, umí

     přiměřeně komunikovat

     - přirozeně vnímá osobnostní odlišnosti mezi lidmi

     - dítě umí vcítit se do druhého, dohodnout se, vyjednávat,

     - vnímá a přijímá kladnou zpětnou vazbu (přijetí, povzbuzení, ocenění)

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - zvládá hudebně pohybové činnosti

     - má poznatky o vánočních zvicích a tradicích

     - těší se z hezkých a příjemných zážitků

      

      

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - dítě si osvojilo poznatky o zvycích a tradicích

     - má povědomí o významu životního prostředí

     - je citlivé k živým bytostem a přírodě

      

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

      

     1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4.kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

     1. podpoříme experimentování a uplatnění získaných poznatků pro učení

     2. budeme se učit řešit náročnější problémy s pomocí dospělého

     3. povedeme děti ke komunikaci bez zábran

     budeme využívat informační a komunikační prostředky

     1. budeme se učit citlivosti, ohleduplnosti, toleranci vůči druhým

     2. budeme podporovat zájem dětí o druhé, o to, co se kolem děje

      

     6. 4 „Čarovná zima“

      

     Charakteristika integrovaného bloku: Zima je obdobím radovánek na sněhu. Na uměle vytvořeném kopci na zahradě MŠ s dětmi sáňkujeme, koulujeme se a stavíme sněhuláky. Děti jsou poučeny o bezpečnosti. V tomto období se děti postupně seznamují s tím, jak vypadá naše tělo, učí se správnému pojmenování jeho jednotlivých částí a jejich funkcí. Věnujeme se ochraně zdraví, děti se dozvídají o důležitosti správného oblékání, hygienických návyků, zdravé výživě. Děti poznávají život zvířat v zimě ve volné přírodě, učí se, jak jim pomáhat přežít zimu.

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - vést děti k rozvoji pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,

     osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu

     - rozvíjet celkové koordinace pohybů při výskoku, seskoku snožmo z lavičky

     - pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce

     - přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu, ochranu před nemocemi

     - mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde

       případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem, apod.)

     - vést děti k využívání pomůcek k pohybu v různém prostředí (sáně, boby…)

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

     - rozvíjet fonematický sluch

     - rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání

     sebevědomí, sebedůvěry)

     - vést děti k zachycení a vyjádření zážitků slovně, výtvarně, pohybově, dramatickou

     improvizací

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - učit se spolupracovat při hře

     - učit děti domluvou předcházet konfliktním situacím mezi vrstevníky

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - pochopit, že každý má ve společenství (ve třídě, v rodině) svou roli, podle které je třeba

     se chovat

     - zaměřit se na dodržování pravidel her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - vést děti k ochraně živé i neživé přírody

     - rozlišovat charakteristické znaky podzimu a zimy

     - seznámit se důkladněji s některými přírodnímu jevy (led, sníh, mlha)

     - poučit děti o nebezpečí náhodného požití léků, chemických látek, varovat před

     manipulací s některými přístroji

      

      

     Zvolené prostředky:

      

     - pobyt venku, převážně na zahradě MŠ

     - činnosti podporující životní styl

     - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

     - řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy

     - záměrné pozorování, čím se lidé od sebe liší

     - činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama, odlišení od ostatních

     - pozorování ptáků, zvířat, stop ve sněhu, krmení zvěře

     - pokusy a experimenty se sněhem a ledem

     - básničky, písničky, pohybové hry se zimní tématikou

     - činnosti zaměřené na vzájemné porozumění mezi lidmi, ohleduplnosti k druhým

     - vysvobozovací honičky

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - pohybuje se koordinovaně a jistě

     - má osvojené znatky o tělovýchově a sportu

     - umí pojmenovat viditelné části těla, některé vnitřní orgány

     - zná základní zásady zdravého životního stylu

     - rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí

     - ví kam se obrátit a jak přivolat pomoc

     - pohybuje se v různém prostředí a využívá pomůcek k pohybu (sáně, boby…)

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

     - rozvíjí fonematický sluch za pomoci obrázků

     - dokáže hodnotit své pokroky (uvědomění si vlastní identity, získání

     sebevědomí, sebedůvěry)

     - dokáže zachytit a vyjádřit zážitky slovně, výtvarně, pohybově, dramatickou

     improvizací

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - spolupracuje při hře i ostatních aktivitách

     - umí vyjádřit souhlas i nesouhlas

     - respektuje názor jiného dítěte, domlouvá se na společném řešení

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - chápe, že každý má ve společenství (ve třídě, v rodině) svou roli, a umí přizpůsobit své

     chování

     - dodržuje pravidel her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - má povědomí o ochraně životního prostředí

     - rozlišovat charakteristické znaky podzimu a zimy

     - seznámit se důkladněji s některými přírodnímu jevy (led, sníh, mlha)

     - zná, co je škodlivé, nebezpečné a že vlastní chování ovlivňuje jejich život

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

      

     1. kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4 kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

     1. budeme se učit hodnotit svoje pokroky

     budeme podporovat používání číselných a matematických pojmů

     povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešení nevede k cíli

     1. povedeme děti k vyjádření svých myšlenek

     komunikovat bez zábran a ostychu

     1. prosadit se, ale i přizpůsobit se ve skupině

     povedeme děti k samostatnému rozhodování o svých činnostech vyjádřit svůj názor

     1. povedeme děti k uvědomění si svých práv a práv druhých

     2. povedeme děti k uvědomění si, že chováním mohu ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme

      

     6. 5 „Pohádková zima“

      

     Charakteristika integrovaného bloku: Motivací tohoto bloku je seznamování dětí s pověstmi,   pohádkami  a  pohádkovými  příběhy.  Vyhledávání  nadpřirozených bytostí a charakterizování jejich vlastností.Vnímání charakteristických  lidských  vlastností, normy lidského chování (zlo-dobro, lež-pravda…..)

     V období masopustu se děti seznamují s lidovými tradicemi, pořádáme karneval. Děti společně s rodiči vyrábějí masky. Zaměříme se na pochopení důležitosti lidské práce.Děti se seznamují s různými profesemi, vyprávějí, jaké zaměstnání mají jejich rodiče a čím by chtěli být ony. Podporujeme u dětí pocit sounáležitosti s místem, kde žijí. Předškolní děti se připravují na zápis do školy. Navštíví nás paní učitelka z 1. třídy, děti z naší školky jdou za kamarády do školy.

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky - Dítě a jeho tělo

     - budeme rozvíjet koordinaci ruka – oko

     - učit rozeznávat levou a pravou ruku

     - snažit se, aby si děti osvojily dovednosti přiměřené věku – hygienické a společenské

     návyky, sebeobsluha, oblékání

     - vést děti ke správnému držení tužky

     - nacvičovat správné držení těla, aktivní stažení a uvolnění svalů, soustředěný poslech a

     reakce na pokyn v hudbě

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - budeme procvičovat znalost barev, geometrických tvarů

     - znát směry vzhledem ke svému tělu

     - budeme procvičovat poznávání hlásky na začátku a na konci slova

     - vést děti k chápání základní číselné řady, prostorových pojmů

     - rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti recepční (vnímat, naslouchat,

     porozumět) a produktivní( výslovnost, mluvní projev a vyjadřování)

     - sledovat a převyprávět příběh

     - rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii, rozvíjet tvořivost

     - zaměřit se na vytvoření pozitivního vztahu k práci a k učení

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - rozšiřovat kontakty s vrstevníky a dospělými, setkání se školáky

     - rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce

     - vážit si výsledků práce druhých

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     -- prohlubovat u dětí lásku k domovu, znát své jméno, bydliště

     rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů,

     sledování dramatizací)

     - budeme u dětí rozvíjet povědomí o tradicích a lidových zvycích

     - vytvářet základní kulturní a společenské postoje

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale

     také poškozovat a ničit

     - rozvíjet schopnost vážit si života

      

     Zvolené prostředky:

      

     - tématické hry a praktické činnosti seznamující děti s různými druhy zaměstnání, řemesel

     a povolání

     - poslech pohádek, příběhů a veršů

     - grafické napodobování symbolů, tvarů

     - hry podporující tvořivost

     - uspořádání karnevalu

     - aktivity, při nichž děti poznávají tradice a zvyky naší kultury

     - při procházkách po okolí sledovat výsledky vlivu člověka na prostředí (negativní i

     pozitivní) - seznámit děti s technikou fotografování, práce s počítačem

     - výroba masek

     - samostatný projev na dané téma

     - návštěva školního prostředí

     - rozhovory, sluchové a rytmické hry

     - hry na téma škola

     - prohlížení knížek a práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívat

     encyklopedií a dalších médií

     - návštěva knihovny

     - grafomotorická cvičení, činnosti na procvičení držení tužky

      

      

      

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - dokáže zachovávat správné držení tužky

     - ovládá koordinaci ruky - oka

     - rozezná levou a pravou ruku

     - zvládá sebeobsluhu při hygieně, stolování a oblékání

     - zvládá správné držení těla

     - dokáže se soustředit, udržet pozornost a reagovat na signál

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - rozliší základní geometrické tvary, barvy a vlastnosti předmětů

     - orientuje se v prostoru a používá základní prostorové pojmy

     - rozlišuje hlásky na začátku a na konci slova

     - orientuje se v číselné řady, prostorových pojmech

     - mluví gramaticky správně, ve větách, umí vyprávět jednoduché příběhy, vyslovuje jasně

     a zřetelně, ovládá dech i tempo řeči

     - sledovat a převyprávět příběh

     - vyjadřuje svou představivost a fantazii v činnostech

     - vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové a využívá zkušenosti k učení

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - dokáže navázat kontakt, uplatňuje základní společenská pravidla ve styku s dětmi i

     s dospělými, umí přiměřeně komunikovat

     - spolupracuje při hře i ostatních aktivitách

     - vážit si výsledků práce druhých

      

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - má rádo místo, kde žije, zajímá se o lidi, kteří žijí v jeho okolí

     - zná svoji adresu, své jméno a příjmení

     - přednáší říkadla, básně, vypráví jednoduché příběhy

     - má povědomí o tradicích a lidových zvycích

     - všímá si kulturních památek ve svém okolí

      

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - dovede popsat důsledky a rizika lidských činností pro životní prostředí

     - k rostlinám a živočichům se chová s vědomím, že nesprávným zacházením mohou přijít

     o život

     - chce znát v konkrétních situacích odpověď na otázky vzniku, zániku života

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

      

     1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4 kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

     1. povedeme děti k uplatnění získané zkušenosti

     podpoříme porozumění věcem, jevům, dějům, které kolem sebe dítě vidí

     1. vést děti k rozlišování řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou

     2. budeme průběžně rozšiřovat slovní zásobu

     povedeme děti k dokonalejší komunikaci

     povedeme děti k souvislému a smysluplnému vyjadřování

     1. povedeme děti k napodobování prosociálních mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

     2. budeme učit děti rozpoznávat slabé a silné stránky osobnosti

      

      

     6.6 „S BŘEZNEM ZELENÁ SE VRACÍ“

      

     Charakteristika integrovaného bloku: Jarní příroda se po dlouhé zimě začíná probouzet a děti pozorují změny v živé i v neživé přírodě, které se dějí okolo nás. Všechno živé se vyvíjí, roste a je v pohybu. Děti si upevňují poznatky o vzniku života a tím rozvíjejí pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě a ke všemu živému v jejich okolí. Seznamují se s lidovými rčeními a zvyky, které přináší jaro – vynášení „Báby Zimy“, pálení čarodějnic, stavění Máje. Děti jsou upozorňovány na nebezpečí, která můžou nastat při neopatrném jednání. Rodinnou sounáležitost posílíme společnou přípravou na velikonoční svátky – zdobení kraslic, práce s těstem, pletení pomlázek, učíme se lidové koledy. Děti pomáhají při úklidu zahrady. Seznamují se s tradičními jarními hrami – skákání panáka, cvrnkání kuliček, skákání přes švihadlo, „školka“ s míčem, hraní s káčou a jojem. Na jarních procházkách přírodou děti čekají na přílet čápa a vlaštovek, pozorují narozená mláďata, určují názvy prvních květin a pučících stromů

      

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - vést děti ke koordinaci lokomoce, sladit pohyb s rytmem

     - vést děti k uvědomění si vlastního těla

     - vést děti k osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech

     - rozvíjet všechny smysly jejich užívání

     - manipulovat s různým náčiním a předměty

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - zprostředkovat dětem zajímavé činnosti a tím podporovat zájem dozvědět se něco

     nového a zároveň je obohacovat o citové prožitky

     - vést děti k vyjádření svých zážitků výtvarně, hudebně i pohybově

     - budeme zachycovat představy dětí pomocí různých výtvarných dovedností a technik

     - vést děti aktivně odpovídat na dotazy, ptát se

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - vést děti k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i

     dospělými

     - rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí důležité pro navozování a rozvíjení vztahů

     k druhým lidem

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - povedeme děti k udržování lidových zvyků, vysvětlíme jejich význam

     - vytvářet u dětí povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - vést děti citlivému vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

     - rozvíjet u děti schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

      

      

     Zvolené prostředky:

      

     - pozorování změn v přírodě

     - pokusy a experimenty

     - smyslové a pohybové hry

     - hry zaměřené na získávání nových znalostí

     - přímé pozorování přírodních a kulturních jevů

     - činnosti podporující tvořivost, představivost, fantazii

     - řešení modelových situací

     - vyprávění zážitků

     - individuální i skupinové rozhovory

     - činnosti zaměřené na manuální zručnost, jemnou motoriku ruky

     - posilování vůle, trpělivosti, vzájemné pomoci

     - skupinové aktivity vyplývající z lidových zvyklostí

     - vycházky do okolí MŠ

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - vést děti ke koordinaci lokomoce, sladit pohyb s rytmem

     - pojmenovává správně části těla

     - ví, které důležité smyslové orgány máme, a ví jak je chránit před poškozením

     - určuje základní chutě a pozná známé potraviny

     - určí hmatem vlastnosti povrchu, tvary i konkrétní předměty

     - při poznání světa používá širokou škálu svých smyslů

     - aktivně vyhledává a vyžaduje příležitost k pohybu

     - manipuluje s různým náčiním a předměty

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - spontánně a s prožitkem zpívá, tančí, kreslí…

     - vyjadřuje své představy pohybem, slovy, výtvarnými a hudebními činnostmi

     - tvoří originální výtvory

     - chce se vyjádřit, ptát, naslouchat, dorozumět se

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - v rizikových situacích dokáže říci ne, uniknout, svěřit se

     - umí odmítnout nevhodný pokyn

     - dodržuje společenská pravidla

     - stará se o mladší děti a o své kamarády

     - neprosazuje se na úkor druhého

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - všímá si projevů citů, chování, jednání druhých

     - reaguje na projevy druhých

     - zastane se slabšího

     - chová se přátelsky ke všem dětem, neodsuzuje odlišnost

     - neposmívá se jiným

     - při setkání s lidmi odlišných ras, národností se chová vstřícně, otevřeně, nebojí se,

     pomáhá

     - vypráví zážitky ze slavnosti

     - účastní se příprav a zná průběh tradičních oslav

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - pečuje o prostředí ve kterém žije (zahrada, třídění odpadu…)

     - zná co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí

     - je citlivý k živým bytostem

     - vést děti citlivému vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem

     - dokáže se přizpůsobit přirozenému vývoji a běžným změnám

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

      

     1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4.kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská

      

     1. povedeme děti k experimentování a užívání při tom jednoduchých pojmů

     2. chápat, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a

     uvážlivé řešení je naopak výhodou

     3. povedeme děti k vyjadřování prožitků, pocitů a nálad

     budeme rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

     4. budeme podporovat vytváření pravidel společenského chování

     5. povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také

     dokázat měnit cesty a přizpůsobit se daným okolnostem

      

      

      

     6. 7 „HOUPEJ DÁL SLUNÍČKO V NÁRUČÍ”

      

     Charakteristika integrovaného bloku: Se sluníčkem pozorujeme a posloucháme co se děje okolo rybníku, v lese, na louce a na poli. Děti se seznamují s pranostikami, pozorují počasí. Své zážitky vyjadřují verbálním, pohybovým, výtvarným a hudebním projevem.

     S radostí a netrpělivostí se děti připravují na svátek maminek. Chystají si dárečky, přáníčka pro maminky i babičky. Společně nacvičujeme vystoupení. Děti vypráví o své rodině, seznamují se s okolím svého domova a poznávají město ve kterém žijí.

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - povedeme děti ke zvládnutí pohybových dovedností a prostorové orientace, pohyb v

     různém prostředí

     - podřídit lokomoci rytmu a hudbě

     - pohybovat částmi těla podle pokynů, nápodoby, v různých podmínkách – s náčiním

     - rozvíjet u dětí všechny smysly a užívat jich

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - spolupracovat ve hře a činnosti

     - podporovat zájem o knížky, soustředit se na text i na mluvené slovo

     - vést děti k tomu, aby se dokázaly sami rozhodnout, vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas

     - snažit se, aby děti prožívaly různé situace a dokázaly projevit pocity a emoce

     - vést děti k zvládnutí recitačních a hudebně – pohybových dovedností

     - rozvíjet tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjadřování)

     - vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - pohybovat se s partnerem a ve skupině ve vzájemné spolupráci

     - vést děti k navozování a udržování dětských přátelství a k respektování druhého

     - rozvíjet schopnost spolupracovat, spolupodílet se

     - rozvíjet u dětí sociální citlivost, toleranci, respekt a přizpůsobivost

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - upevňovat základní společenské návyky – pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o

     pomoc

     - budeme vést děti k dodržování pravidel při hře, hrát fair

     - rozšířit poznatky o rodině, domově, městě

     - vnímat s dětmi umělecké i kulturní podněty

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - vést děti k péči o okolí, udržovat čistotu a pořádek

     - vést děti k šetření vodou a jejímu neznečisťování

     - budeme upozorňovat děti jak se chovat v nebezpečných situacích např. při bouřce,

     silném větru,....

      

     Zvolené prostředky:

      

     - skupinové i individuální činnosti při volné hře

     - pozorování dětí, jejich chování vůči sobě i dospělým

     - cvičení při hudbě s náčiním

     - poslech pohádek a příběhů

     - práce s různými materiály, tvůrčí aktivity

     - prohlížení fotografií, knížek

     - námětové hry

     - vytvoření smyslových chodníčků

     - využití dramatické výchovy k navození konkrétní situace

     - vystoupení v kulturním domě, v mateřské škole

     - pohybové aktivity na zahradě školy, na krátkodobých i dlouhodobých vycházkách

     - pozorování rostlin a živočichů na vycházkách

     - skupinové i individuální činnosti při volné hře

     - návštěva divadla, knihovny, tělocvičny, městského úřadu

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - chodí, běhá koordinovaně a bezpečně v různých podmínkách s náčiním ( koloběžka,

     plovací pomůcky…)

     - úspěšně zdolává překážky

     - aktivně vyhledává a vyžaduje příležitosti k pohybu

     - dokáže doprovázet pohyb zpěvem

     - při poznávání světa používá širokou škálu svých smyslů

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - umí přijmout úkol

     - pomáhá tam, kde pomoc potřebují a přijmou ji

     - zajímá se o knížky, dokáže se soustředit se na text i na mluvené slovo

     - vyjadřuje, co cítí – ví, že něco je mu příjemné a nepříjemné

     - dovede vyjádřit city a prožitky společensky přijatelnými způsoby

     - spontánně a s prožitkem zpívá, tančí, recituje

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - dokáže vzájemně spolupracovat a spolupodílet, jak s kamarádem tak i se skupinou

     - umí přijmout úkol

     - vyvíjí snahu o dokončení společného úkolu

     - navazuje dětská přátelství a dokáže být druhému dobrým partnerem při hře

     - dovede ustoupit a slevit ze svých požadavků (nevynucuje si hračku jiného, obsazené

     místo, pořadí)

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - pozdraví, rozloučí se

     - slušně požádá, poprosí, poděkuje

     - nepodvádí při hře hraje fair

     - umí vyjmenovat členy své rodiny

     - vypráví zážitky ze svého domova

     - provádí pestrou škálu domácích činnosti podle role

     - všímá si kulturních památek ve svém okolí

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - uklízí po sobě a pomáhá s úklidem po jiných

     - dodržuje základní pravidla společenského chování v přírodě

     - hospodaří šetrně s vodou

     - ví, jak se mění počasí a příroda v průběhu roku a jak se zachovat v nebezpečných

     situacích

     - uvědomuje si, že vlastní chování ovlivňuje jeho život

     - dovede si říci o pomoc

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:

      

     1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4.kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská


      

     1. podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co samo dosáhlo

     podpoříme získání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky

     1. budeme učit děti řešit problémy na základě vlastní zkušenosti

     2. budeme učit děti domlouvat se gesty a slovy

     budeme děti seznamovat s tím, že se lidé domlouvají jinými jazyky

     1. povedeme děti, aby byly schopné se ve skupině vrstevníků uměly prosadit

     2. povedeme děti učit se plánovat a organizovat svoje činnosti

     budeme učit děti smyslu pro povinnost ve hře i práci

      

      

      

     6. 8 “PRÁZDNINY KLEPOU NA DVEŘE”

      

     Charakteristika integrovaného bloku: Teplé letní počasí nám umožňuje delší pobyt venku, využíváme ho k pohybovým hrám, při kterých děti spolupracují se svými kamarády. Na zahradě MŠ slavíme Den dětí, zde děti mají možnost experimentovat s vodou, pískem, kamínky, šiškami a dřevem, požádáme také výlety a výpravy do přírody. Menší děti jezdí na předplavecký výcvik. Připravujeme se na výlet do ZOO, kde můžeme pozorovat a poznávat exotická zvířata. Těšíme se na pouť.

     Děti, které půjdou do školy se podílejí na přípravě tabla, chystají se na “spaní ve školce” a na konci června je čeká slavnostní rozloučení na městském úřadě

     Děti si prohlubují znalosti o letním počasí, dopravních prostředcích, ale i o nebezpečí, které je může potkat o prázdninách, jsou poučeny o ochraně zdraví, osobního bezpečí.

      

     Naše záměry:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - upevňovat u dětí základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

     - vést děti k zvládnutí sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů

     - budeme vést děti k ochraně zdraví, aktivnímu pohybu, správné výživě

     - rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

     - vést děti k využívání pomůcek k pohybu v různém prostředí ( koloběžky, tříkolky,

     plovací pomůcky…)

     - pohybovat částmi těla podle pokynů, nápodoby, v různých podmínkách

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - snažit se, aby děti prožívaly hezké a příjemné zážitky a kladné prožitky dokázaly

     zachytit výtvarně, pohybově, hudebně

     - vést děti ke kreativnímu myšlení, aby aktivně předkládaly nápady

     - věnovat se skupinově správné výslovnosti u dětí

     - rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě – uvědomit si vlastní identitu, získání

     sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - vést děti ke spolupráci, k respektování potřeb jiného dítěte, vycházet vstříc

     - dbát na dodržování dohodnutých pravidel

     - vést děti k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i

     dospělými

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - vést děti k aktivitě při přípravách různých společných zábav a slavností

     - rozvíjet u nich základní společenské postoje, návyky a dovednosti

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - prohlubovat u dětí znalosti o živé i neživé přírodě

     - vést děti k osvojení poznatků a dovedností chránícími před nebezpečnými vlivy

     prostředí

      

     Zvolené prostředky:

      

     - lokomoční činnosti

     - manipulační činnosti a jednoduché úkoly s různými předměty, pomůckami, nástroji a

     materiály

     - společenské hry a zápolení při různých příležitostech

     - výtvarné činnosti

     - výlety, vycházky

     - pobyt na zahradě MŠ

     - hry s vodou na zahradě MŠ, předplavecký výcvik

     - experimenty s přírodními materiály

     - návštěva ZŠ, městského úřadu

     - gymnastika mluvidel

     - vyprávění zážitků dětí

     - činnosti, které vyvolávají pohodu a veselí

      

     Očekávané výstupy:

      

     Modré botičky – Dítě a jeho tělo

     - ví, proč se myjeme, proč si čistíme zuby, proč čistíme nos, proč je potřeba dodržovat

     čistotu na toaletě

     - dovede se čistě mýt a správným způsobem používat toaletu

     - dovede se najíst s použitím příboru

     - prostírá si a udržuje čistotu v okolí talíře

     - dovede nést talíř s jídlem, nalít hrnek

     - dovede si nalít nápoj

     - dovede používat papíroví ubrousek

     - ví, které potraviny neprospívají zdraví a které zdraví podporují

     - chodí, běhá koordinovaně a bezpečně v různých podmínkách s náčiním ( koloběžka,

     plovací pomůcky…)

     - hraje dobře hry rozvíjející jemnou motoriku, lepí, stříhá

     - vést děti k využívání pomůcek k pohybu v různém prostředí ( koloběžky, tříkolky,

     - napodobí pohyb podle vzoru, pokynu v různých podmínkách

      

     Bílé botičky – Dítě a jeho psychika

     - vyjadřuje své prožitky a představy pohybem, slovně, výtvarnými a hudebními činnostmi

     - vyslovuje jasně a zřetelně, ovládá dech i tempo řeči

     - dokáže se zapojit do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi

      

     Červené botičky – Dítě a ten druhý

     - pomáhá těm kdo pomoc potřebují

     - podílí se na vytvoření pravidel a dodržuje je

     - vést děti k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i

     dospělými

      

     Žluté botičky – Dítě a společnost

     - je aktivní při přípravách různých společných zábav a slavností

     - rozlišuje společensky nežádoucí prostředí

     - projevuje ohleduplnost a zdvořilost

     - vnímá odlišnost mezi dětmi

      

     Zelené botičky – Dítě a svět

     - je citlivý k živým bytostem, k přírodě

     - uvědomuje si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní

     prostředí

     - má povědomí o různých nebezpečích v okolí

      

     Naplňování vzdělávání v rovině kompetencí:


      

     1.kompetence k učení, 2. kompetence k řešení problémů, 3. kompetence komunikativní, 4. kompetence sociální a personální, 5. kompetence činnostní a občanská


      

     1. budeme učit děti hodnotit své osobní pokroky

     2. povedeme děti k pochopení, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíl

     3. povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu

     4. budeme učit děti uvědomění si, že za sebe a své jednání odpovídají a nesou

     Důsledky

     5.budeme vytvářet v dětech povědomí o tom, že činorodost, pracovitost a

     podnikavost jsou přínosem, a že naopak lhostejnost a nízká aktivita mají svoje

     nepříznivé důsledky

      

     7.

      

     DÍLČÍ PROJEKTY

      

      

     7.1 AEROBIK

      

     Je realizován pod vedením paní učitelky Zdenky Müllerové, která je cvičitelkou Sokola.

      

     Záměry: - rozvíjet a podporovat pohybovou fantazii a spontánnost dětí

     - vést děti k radostným prožitkům z hudebně pohybových činností

     - získávat prostorovou orientaci

     - poznávat jednoduché taneční útvary jako je řada, kroužek, kruh

     - seznámení se základními kroky aerobiku

      

     Nabídka činností: - pohybová improvizace na hudbu

      

     Časový plán

      

     7.2 HUDEBNĚ –POHYBOVÉ VYŽITÍ

      

     Je realizováno pod vedením paní učitelky Soni Medkové a Vladislavy Smolíkové, která je členkou Pěveckého sboru jihočeských učitelek.

      

     Záměry: - umožnit dětem hrát na netradiční hudební nástroje

     - vést děti k vnímání hudby a jejímu vyjádření pohybovými prostředky

     - osvojovat si základy rytmického cítění

      

     Nabídka činností: - seznamování s dětskými tanečky s doprovodem lidových i umělých písní

      

     Časový plán: Jednou týdně ve čtvrtek ve třídě ,,Dráčci”

      

      

     7.3 PŘEDPLAVECKÝ KURZ

      

     Je realizován pod vedením kvalifikovaných učitelek plavání s pedagogickým dozorem z MŠ v bazénu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci v termínu po dohodě obvykle 5 lekcí.

     Záměry:

      • probouzet u dětí zájem o plavání a tím u nich vytvářet návyky pro pozdější

     samostatné budování zdravého životního stylu

      • podporovat přirozenou obrany schopnost organismu dětí otužováním

      • umožňovat dětem radostné prožitky v bazénu a předcházet tak jejich strachu z vody, případný strach postupně eliminovat a seznamovat je se základy plavecké techniky

      

     Nabídka činností:

      • osmělování a seznamování s vodou hravou formou

     - zvládání pohybu na hloubce s podpůrnými pomůckami jako jsou

     pasky, kroužky, desky

      • odbourávání strachu dětí nácvikem skoků do vody, jízdou po skluzavce s

     dopomocí

      • nácvik výdechů do vody a potápění,

      • nácvik splývání

      • postupné seznamování s plaveckou technikou prsa

      

      

     7.4 LOGOPEDICKÁ PREVENCE

      

     Plán logopedické prevence je v příloze č. 1

      

     Součástí toho projektu jsou

     Logopedické chvilky

     Je realizováno pod vedením paní učitelky Zdenky Müllerové a Soni Medkové, které jsou logopedické preventistky.

     Jedná se o intenzivnější rozvíjení komunikačních dovedností, kdy logopedické preventistky pracují s malou skupinkou vybraných dětí. Jedná se o děti, které docházejí ke klinickému logopedovi a na základě jeho doporučení se logopedické preventistky zaměřují  na vhodný postup rozvoje řeči. 

     Záměry:  - podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností                   

     Nabídka činností: - dechová cvičení

      - artikulační cvičení

     - procvičování jednotlivých hlásek

     Časový plán: V průběhu dopoledne a po obědě, skupinově, bez rodičů, ale po dohodě s nimi a logopedem

      

     7.5 Enviromentální výchova

      

     Plán enviromentální výchovy je v příloze č. 2

      

      

     8.

      

     EVALUAČNÍ SYSTÉM

      

      

      

     Cíl evaluace

      

     Co chci změnit či posunout?

     Metoda

      

     Jak to uděláme?

     Termín

      

     Kdy?

     Odpovědnost

      

     Kdo?

     Cíle ŠVP

     Zhodnotit naplňování záměrů, metod a forem práce, zajistit soulad TVP – ŠVP - RVP

     Pedagogické rady

     Hospitační záznamy

     Dotazníky

     Hodnocení školy

     Záznamy a přehledy o rozvoji dítěte

     2krát ročně

     leden

     červen

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     Podmínky vzdělávání 1-7

      

      

      

     Rozhovory s rodiči

     Pedagogické rady

      

      

      

      

     Dle potřeby

      

      

      

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     1. Životospráva

     Dostatečně respektovat potřebu a aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí

     1. Věcné podmínky

     Zajistit rekonstrukci spojovací chodby – bezpečný přesun mezi pavilony

     Schůzka rodičů

     Dotazník

     SWOT analýza

     Žádost o grant

     Záznamy v sešitě závad

     Kontrolní činnost

     Fotodokumentace

     2krát ročně

     leden

     červen

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     1. Psychosociální podmínky

     Zaměřit se na aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dětí

     Konzultace učitelek

     Pedagogické rady

     Hodnocení

     Dle potřeby

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     1. Organizace

     Promyslet organizaci tak, aby děti měly dostatek prostoru pro spontánní hru

     Hospitační záznamy

     Pedagogické rady

      

     2krát ročně

     leden

     červen

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     1. Řízení MŠ

     Zkvalitnit kontrolní a evaluační činnost, která povede ke kvalitní práci

     Pohovory se zaměstnanci

     Dotazník

     1krát ročně

     červen

     Zástupkyně pro MŠ

      

     1. Personální a ped. zajištění

     Podporovat profesionalizaci zaměstnanců, zajistit jejich další vzdělávání

     DVPP

     Doplňující studium – VOŠ, VŠ

     Semináře pro správní zaměstnance

     Pedagogická a odborná literatura

     Vzájemné hospitace

     1krát ročně

     červen

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     Správní zaměstnanci

     1. Spoluúčast rodičů

     Podporovat spolupráci s rodiči, nabízet poradenský servis a osvětové aktivity

     Tvořivá odpoledne s rodiči

     Schůzka s pracovnicí PPP

     Spolupráce s logopedickou poradnou

     Informační nástěnka

     Konzultace s učitelkami

     Spolupráce se ZŠ

     Vystoupení pro rodiče

     Pobyt rodičů s dětmi v MŠ

     Zapůjčení odborné literatury

     2krát ročně

     únor

     červen

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     Odborní pracovníci

     Vedoucí stravování

     Kuchařka

     Průběh vzdělávaní

     Podporovat u dětí vzájemnou pomoc a spolupráci, vést je k empatii a prosocialnímu chování

     Osobní příklad učitelek, správních zaměstnanců

     Rozhovory s dětmi

     Rozhovory s rodiči

      

     Každodenně (rozhovory s kolegyněmi)

     Na konci tématu integrovaného celku

      

     Učitelky

     Zástupkyně pro MŠ

     Správní zaměstnanci

     Všestranně rozvíjet osobnost dítěte a vést ho k péči o zdraví, tím předcházet sociálně patologickým jevům

     Rozhovory s dětmi Rozhovory s rodiči

     Individuální záznamy o dětech

     Hospitační záznamy

     Pedagogické porady

     Zájmové kroužky

     Sportovní aktivity

     Každodenně

     Dle potřeby

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     Spolupráce s veřejností

     Spolupracovat se zřizovatelem, prezentovat MŠ před širší veřejností

     Zasedání zastupitelstva a rady města

     Články v místním čtvrtletníku

     Nástěnka prací dětí MŠ

     Vystoupení dětí pro SPOZ, pro veřejnost

     Fotodokumentace

     Den otevřených dveří

     Internetové stránky

     1krát ročně

     červen

     Zástupkyně pro MŠ

     Učitelky

     Náš ŠVP „Je nám spolu dobře“ je sestaven z osmi integrovaných bloků, které jsou obecné pro všechny věkové skupiny. Každá třída má zpracovaný podrobný TVP, kde jsou obecné záměry přizpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám. Nabídka integrovaných bloků je pouze doporučující, je možné je doplnit tak, aby reagovaly na zájmy dětí, situaci v MŠ a v jejím okolí, na události v životě dětí apod.

      

     ŠVP zpracovala Bc. Jana Jandová – zástupkyně pro MŠ ve spolupráci s pedagogickým kolektivem MŠ.

     ŠVP PV byl projednán na společné pedagogické radě dne 27.8.2020.

     Jeho platnost je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti s účinností od 1.9.2020.

      

      

     Bc. Jana Jandová

     zástupkyně pro MŠ

     Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

      

     DISTANČNÍ VÝUKA DĚTÍ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

     Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku za podmínek stanovených Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

     Je povinná pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (5 až 6 leté) a pro děti, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD).

     Povinné vzdělávání distančním způsobem nastává:

     • v době uzavření MŠ z důvodu vyhlášení krizových opatření podle krizového zákona

     • v době mimořádných opatření (MZ ČR nebo KHS), podle zákona o ochraně veřejného zdraví

     • z důvodu nařízené karantény

     • když není možná osobní přítomnost většiny (více než 50% dětí) z MŠ, na které se vztahuje povinné vzdělávání

     Způsob komunikace pro distanční výuku:

     • webové stránky EduPage

     • popřípadě přes email zákonného zástupce

     • ve výjimečných případech osobní formou

     K předání vzdělávacích materiálů a úkolů dochází 1x týdně.

     Formy distančního vzdělávání:

     • inspirativní tipy na společné aktivity dítěte a rodiče

     • tipy na společné tvoření výtvarné a pracovní

     • didaktické hry

     • pohybové aktivity

     • tipy na společný poslech hudby

     • pracovní listy

     • grafomotorická cvičení

     • aktivity na rozvoj sluchového vnímání

     • aktivity na rozvoj matematických představ

     • aktivity na rozvoj všestranného poznání dětí

     Aktivity budou voleny tak, aby vycházely z ŠVP PV a budou pro děti vzdělávající se distanční formou společné.

     Výsledky distanční výuky:

     • po skončení distanční výuky zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce portfolio dítěte s výsledky distanční výuky.

     Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

     • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.

     Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání:

     • zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku absence


      

     Ing. Jana Hýbková, ředitelka ZŠ a MŠ

                                                                                                                                      

      

     Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice,

     Školní 4, 378 21 KardašovaŘečice, , IČO 70984492 tel: základní škola:+420 734 200 924, mateřská škola +420 733 737 879

     ID datové schránky: vtymmid, E-mail - ředitelka: reditelka@zskrecice.cz,

      

     Dodatek Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Mateřská škola „Stonožka“ Kardašova Řečice, vedený pod č.j.: MŠ 31/2020, dodatek nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2021:

     3.8.1. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

     Dětem - cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, bude poskytována jazyková podpora od nástupu do mateřské školy. V takové třídě přizpůsobí pedagogové didaktické postupy a metody práce tak, aby děti cíleně podporovali v osvojování českého jazyka. Děti si budou dále osvojovat znalost jazyka přirozenou cestou při běžných činnostech, při kontaktu s ostatními dětmi a pedagogy.

     U dětí – cizinců v povinném předškolním vzdělávání s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytne mateřská škola jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Pedagogové budou při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka využívat podpůrný materiál „Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání“.

     Pokud bude mít mateřská škola v rámci třídy 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci běžných vzdělávacích činností.

     V případě, že mateřská škola bude mít větší zastoupení cizinců (tj. 4 a více dětícizinců v rámci třídy) v povinném předškolním vzdělávání, zřídí ředitel školy skupinu/y pro jazykovou přípravu v souladu s § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Škola bude poskytovat jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdně. Tato hodina týdně bude rozdělena do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Do této hodiny se nebudou započítávat přesuny dětí do skupiny apod. Do skupiny mohou být na základě posouzení potřebnosti ředitelem školy zařazeny i jiné děti, které mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako děti cizinci (mladší, s českým občanstvím apod.), a to i do vyššího počtu než osm dětí, pokud to nebude na újmu kvality jazykové přípravy dětí cizinců.

     Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

      

     V Kardašově Řečici, dne 31. 08. 2021                             Bc. Jana Jandová, zástupkyně pro MŠ