•   

      

     Přihláška ke stravování

     Jméno, příjmení:

     Třída:                                                                             Narozen (a):

     Telefon rodičů:

      

                                    PO                           ANO – NE

                                    ÚT                          ANO – NE

                                    ST                           ANO – NE                             

     ČT                           ANO – NE

                                    PÁ                           ANO – NE                              (nehodící škrtněte)

        PLATBA HOTOVĚ:                            ANO                       PLATBA INKASEM

                                                                    NE                          Číslo účtu:                                              Kód banky:            

     Povolte inkaso pro účet školy 35-604258379/ 0800

     var.symbol  2

     Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odevzdávat příspěvky a oznámím neprodleně každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků za stravování.

      Souhlasím se zpracováním osobních údajů  pro školní jídelnu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

      

     Datum:                                                                       Podpis rodičů:

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             (zde odstřihnout)

     Cena oběda:                7 – 10 let …………… . 32,-Kč

                                         11 – 14 let ……………...34,- Kč

                                         15 a více let ……………37,- Kč

                                         cizí strávníci …………..90,- Kč

     PLATBA HOTOVĚ  poslední týden v srpnu  vybíráme  zálohu na stravné  950,- Kč

     PLATBA INKASEM začátkem září strháváme zálohu na stravné   950,- Kč z účtu

      poté strávníci platí  obědy každý měsíc zpětně (to co,  projí v září  platí  začátkem  října,  atd. )

      za červen strávníci již neplatí, částka,  kterou skutečně projí vzata z jistiny, rozdíl vracíme začátkem  července !!!

     Děti platí jen cenu potravin , a to ve výši finančního normativu,  vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování.

     Strávníci jsou zařazeni do věkových  skupin   podle  data  narození.

     Placení obědů:     obědy se platí zpětně

     -          obědy je možno platit z účtu u jakékoli  banky ( souhlas s  inkasem)  na účet Základní školy a Mateřské školy

     -          č. účtu 35- 604258379 / 0800, var. symbol 2,  nebo osobně v kanceláři školní jídelny

     -          srážka v bance se provádí vždy první pracovní den v daném měsíci, srážka se provádí hromadným  příkazem, odhlášené obědy jsou odečteny.

     -          placení obědů v kanceláři školní jídelny platba musí být vyřízena první tři dny v daném měsíci!

     -          jestliže nezaplatíte  včas za stravu,  je dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky

     Přihlášení obědů:  u vedoucí ŠJ vždy poslední týden v měsíci srpnu

     -          žák dostane přihlášku, kterou vyplní zákonný zástupce

     -          jestliže v průběhu roku dojde ke změně, vyplní  zákonný zástupce změnový zápisní  lístek,  který odevzdá vedoucí ŠJ , aby nedocházelo k nedorozumění

     -          Odhlášení obědů:  obědy se odhlašují den předem do 10:00 hodin

     -           v kanceláři školní jídelny, emailem jidelnazs@zskrecice nebo na telefonním čísle 734200927

     -          v  případě nemoci si v první den  neplánované  nepřítomnosti  strávníka  rodiče   mohou oběd  vyzvednou do jídlonosičů  ( vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování)

     -          v další dny mohou rodiče odebírat obědy za plnou cenu cizího strávníka 70,- Kč

     -          za neodhlášenou nebo neodebranou stravu  neposkytujeme věcnou  ani  finanční náhradu!!!

     -          v době prázdnin nebo ředitelského volna jsou obědy odhlášeny

     -          při akcích školy není pravidlem, že žáky odhlašuje třídní u

     -          jestliže v době nemoci odhlásíte žáka ve škole, musíte ještě odhlásit žáka ve školní jídelně!!!

     Vydávání obědů:  obědy pro děti  vydáváme  od 10:35 hodin do 13:20 hodin  (podle rozvrhu )

     -           obědy pro cizí strávníky a odběr do jídlonosičů v první den nemoci  vydáváme  u vchodu zaměstnanců

     -            od 10:00 hodin do 10:30 hodin.

     -            obědy vydáváme do  jídlonosičů – do skleněných láhví  obědy nedáváme

     -           velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami ,  normami  pro školní stravování

     -            jídelníčky  jsou  sestaveny  na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných  potravin –

     -            vyhláška107/2005 Sb., o školním stravování

     -          případné dotazy a připomínky  ohledně  stravování řeší  rodiče s vedoucí školní jídelny Hanou Havlovou

     školní jídelna nevaří diety