• Informace pro rodiče žáků, kteří jsou sledovaní školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogická centra).Zákonní zástupci budou sledovat platnost vystaveného Doporučení a sami budou iniciovat/podávat žádost o kontrolní vyšetření.Pokud budou mít rodiče zájem o první vyšetření ve výše uvedených institucích, budou si žádost podávat také sami.Případné dotazy zodpoví výchovný poradce PaedDr. Milena Zikešová